Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

W cyklu kształcenia 2021/2022 wykłady mogą odbywają się w trybie stacjonarnym i online w formie e-learningu.

W zależności od sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem COVID-19 możliwe prowadzenie zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Ms Temas.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (24 godz. wykładu i 24 godz. ćwiczeń) oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu (6 godz. wykładu i 6 godz. ćwiczeń).

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja) oraz w formie e-learningu

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach oraz w formie e-learningu

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz. (24 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

Udział w ćwiczeniach 30 godz. (24 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 10

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 16

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 25

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4

Przygotowanie do egzaminu 18

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godz. (2,16 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Efekty uczenia się:

1EKO_WG1 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o istocie nauki ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych, KP6_WG1

1EKO_WG2 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o systemach gospodarczych współczesnego świata, KP6_WG2

1EKO_WG3 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o podstawowych kategoriach ekonomicznych oraz teoriach sformułowanych na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych, KP6_WG3

1EKO_WG4 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku i państwa oraz teoretycznych podstawach kształtowania polityki gospodarczej i społecznej, KP6_WG4

1EKO_WG6 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych, zasad ich funkcjonowania, KP6_WG6

1EKO_WG7 Student posiada zaawansowaną teoretyczną wiedzę w zakresie metod i narzędzi gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych oraz stosowanych metod badawczych, KP6_WG7

1EKO_WK1 Student posiada wiedzę teoretyczną o człowieku jako podmiocie gospodarczym, KP6_WK1

1EKO_WK2 Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej w sektorze publicznym lub prywatnym, KP6_WK2

1EKO_WK4 Student posiada wiedzę teoretyczną w zakresie tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, KP6_WK4

1EKO_UW1 Student potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych, KP6_UW1

1EKO_UW2 Student potrafi w stopniu podstawowym właściwie wybierać źródła w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych i na podstawie informacji z nich pochodzących dokonywać krytycznej oceny, analizy i syntezy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych, KP6_UW2

1EKO_UU1 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, KP6_UU1,

1EKO_KK1 Student potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, KP6_KK1

1EKO_KK2 Student uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych, KP6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się egzaminem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań. Na ocenę końcową składają się: wynik z egzaminu pisemnego oraz punkty zdobyte online.

Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Formami oceny pracy studenta na ćwiczeniach są: kolokwium pisemne, aktywność na zajęciach, praca w grupach oraz aktywność online. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą zapoznaniu studenta z wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

Materiał z zakresu mikroekonomii obejmuje: analizę zachowań i cech pojedynczych podmiotów działających w określonym otoczeniu gospodarczym; analizę istoty mechanizmu rynkowego i czynników określających podstawowe kategorie rynku: popyt i podaż; analizę czynników kształtujących produkcję (i podaż) oraz system zasilania produkcji.

Materiał z zakresu makroekonomii służy zapoznaniu studenta z: głównymi kategoriami makroekonomicznymi; narzędziami badań makroekonomicznych; prawidłowościami składającymi się na mechanizm funkcjonowania gospodarki w skali makroekonomicznej.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia, w tym kolokwium i egzamin, odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 10

Studiowanie literatury 6

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 10

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 15

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 125 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 64 godz. (2,56 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Księżyk M., Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, Wyd. AGH, Kraków 2015.

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, Meredyk K. (red.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2014.

4. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, Marciniak S. (red.), WN PWN, Warszawa 2013.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca:

6. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.

7. Podstawy ekonomii, Milewski R., Kwiatkowski E. (red.), WN PWN, Warszawa 2015.

8. Ekonomia dla prawników i nie tylko, Bednarski M., Wilkin J. (red.), Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

9.Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

10.Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

Uwagi:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 wykłady odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard. Ćwiczenia odbywają się w formie kontaktu bezpośredniego.

Wymogi techniczne:

1. Zalecany laptop z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox 69 lub wyższej (nie zalecane Opera, Internet Explorer).

2. Zalecany komputer stacjonarny z systemem Windows 8 lub nowszym wraz z zainstalowanymi najnowszymi aktualizacjami, z dostępem do stałego łącza internetowego (niezalecany internet mobilny), z zainstalowaną przeglądarką

Mozilla Firefox (nie zalecane Opera, Internet Explorer), mikrofonem i kamerą internetową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Karpińska
Prowadzący grup: Kinga Karpińska, Karolina Trzaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym.

Wykłady i ćwiczenia mają za zadanie nie tylko przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii, ale również wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk we współczesnej gospodarce. Ćwiczenia poświęcone są weryfikacji wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnej pracy studenta.

W cyklu kształcenia 2021/2022 wykłady mogą odbywają się w trybie stacjonarnym i online w formie e-learningu.

W zależności od sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem COVID-19 możliwe prowadzenie zajęć w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy Ms Temas.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.1

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (24 godz. wykładu i 24 godz. ćwiczeń) oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość - w formie e-learningu (6 godz. wykładu i 6 godz. ćwiczeń).

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja) oraz w formie e-learningu

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, praca w grupach oraz w formie e-learningu

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Liczba punktów ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz. (24 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

Udział w ćwiczeniach 30 godz. (24 godz. w sali +6 godz. w formie e-learningu)

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Studiowanie literatury 10

Opracowanie pisemne (w domu) zagadnień z ćwiczeń 16

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 25

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2

Przygotowanie do egzaminu 20

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 52 godz. (2,08 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Ekonomia i prawo: wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.

5. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

6. Z. Dach, Mikroekonomia - dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków 2005.

7. Podstawy makroekonomii, Z. Dach, B. Szopa (red.), PTE, Kraków 2004.

8. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

9. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2012.

10. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

11. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

12. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.