Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-1PFI Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy dotyczącej problematyki prawa finansowego, w tym w szczególności zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie, zapoznanie ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji oraz z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt, a także omówienie regulacji prawnych normujących zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszących się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej wraz ze stosowaniem konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce.

Pełny opis:

1. Profil studiów: ogólnoakademicki

2. Forma studiów: studia stacjonarne

3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

4. Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, ekonomia i finanse, nauki prawne

5. Rok studiów/ sem. - rok I/ sem. II

6. Liczba godzin dydaktycznych - wykład 30 godz., ćwiczenia - 30 godz.

7.Metody dydaktyczne: Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń co determinuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Na zajęciach wykładowych kolejno omawiane zagadnienia poparte są przykładami praktycznymi. Na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń przedstawianie zagadnień w formie prelekcji ograniczone jest do niezbędnego minimum. W założeniu uczestnicy zajęć wstępne przygotowania do zajęć ćwiczeniowych wskazane przez prowadzącego (przeczytanie stosownej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych) odbywają samodzielnie. Podczas zajęć ćwiczeniowych uczestnicy przede wszystkim rozpatrują w formie ustnej lub pisemnej podane przez prowadzącego sytuacje i proponują możliwe warianty rozwiązań z uzasadnieniem wyboru. Analizowane przez uczestników zajęć studia przypadków poprzedzane są przygotowanym przez prowadzącego wprowadzeniem lub dyskusją do tematyki zajęć.

8. Punkty ECTS: 5 ECTS

9. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 godz.

- udział w zajęciach (ćwiczeniach): 30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 32 godz.

- studiowanie literatury: 10 godz.

- udział w konsultacjach: 8 godz.

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia: 13 godz.

- egzamin: 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 125 godz.

10. Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 70 godz. punkty ECTS: 2,8

- nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godz. punkty ECTS: 2,2.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1. Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinasowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018.

2. Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017.

3. Presnarowicz S. (red.) i B. Sudavićius (red.), System finansów publicznych Polski i Litwy, Białystok 2017.

4. Brzeziński B. (red.) i Olesińska A. (red.), Prawo finansów publicznych, Toruń 2017.

5. C. Kosikowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. I.

6. E. Ruśkowski (red.), System prawa finansowego, Warszawa 2010, t. II.

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykaz literatury uzupełniającej:

1. Ruśkowski E. (red.) i Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2014.

2. Kosikowski C.(red.) i Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008.

3. Kosikowski C., Prawo finansowe. Część ogólna, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA6_WG1 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o charakterze nauki ekonomii i finansów oraz o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach don innych nauk społecznych,

KA6_WG5 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

KA6_WG6 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach

prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania,

KA6_WG7 - posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych, zasad ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji,

KA6_WG9 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych stosowanych w naukach prawnych.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UW1 - potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych,

KA6_UW2 - potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych,

KA6_UW3 - potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa,

KA6_UW6 - rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo,

KA6_UK2 - potrafi w stopniu podstawowym przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych,

KA6_UU1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA6_KK1 - potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych,

KA6_KK2 - uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny/ ustny.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium oraz aktywności na zajęciach (obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach), zaliczenie pisemne/ ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Ruśkowski
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Eugeniusz Ruśkowski, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Zawadzka-Pąk
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.