Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium, cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RSD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium, cz. II
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/ semestr: rok III, semestr VI

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium 30 godzin

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium – 30 h

- przygotowanie do zajęć – 20 h

- poszukiwanie, gromadzenie i studiowanie danych i literatury – 20 h

- udział w konsultacjach – 10 h

- przygotowanie tekstu naukowego – 120 h

Łączny nakład pracy studenta – 200 godzin

Wskaźniki ilościowe. Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 40, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 120, punkty ECTS 4,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

3RSD2_W01 w zaawansowanym stopniu zakres ekonomii i finansów oraz nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG1

3RSD2_W02 w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_WG3

3RSD2_W03 w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia opisu oraz techniki pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracy dyplomowej, KP6_WG7

3RSD2_W04 pojęcia i zasady dotyczące prawa autorskiego ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

3RSD2_U01 identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_UW1

3RSD2_U02 właściwie dobierać dane źródłowe w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych do analizowania, oceny oraz prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych oraz potrafi zastosować w tym obszarze właściwe metody i narzędzia, KP6_UW2

3RSD2_U03 komunikować się z otoczeniem posługując się specjalistyczną terminologią właściwą dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru tematycznego pracy dyplomowej, KP6_UK1

3RSD2_U04 przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu tematycznego pracy dyplomowej, przedstawiając i oceniając różne opinie i stanowiska oraz dyskutując o nich, KP6_UK2

3RSD2_U05 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru będącego przedmiotem badań pracy dyplomowej, KP6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

3RSD2_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści w obszarze tematyki przygotowywanej pracy dyplomowej, KP6_KK1

3RSD2_K02 uznawania wiedzy z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse oraz nauk prawnych w rozwiązywaniu problemów poznawczych wchodzących w zakres przygotowywanej pracy dyplomowej oraz korzystania ze specjalistycznych ekspertyz i raportów, KP6_KK2

3RSD2_K03 wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, finansowych i prawnych poruszanych w przygotowanej pracy dyplomowej, KP6_KO

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalne dwie nieobecności na seminarium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech, Anna Gardocka-Jałowiec, Dariusz Kiełczewski, Grażyna Michalczuk, Teresa Mróz, Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Marta Czech, Dariusz Kiełczewski, Teresa Mróz, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec, Teresa Mróz, Joanna Prystrom, Renata Przygodzka, Anna Wildowicz-Szumarska, Henryk Wnorowski, Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Teresa Mróz, Joanna Prystrom, Renata Przygodzka, Anna Wildowicz-Szumarska, Henryk Wnorowski, Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)