Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RSRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania i marketingu

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Moduł: M_6

Rok studiów: 3, Semestr: 6 (I St.)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 8 godz.

- studiowanie literatury - 8 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 11 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 60

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,3

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 10; punkty ECTS 0,4

Literatura:

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Romanowska M., Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT-Biznes, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KP6_WG3 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia, kategorie oraz teorie sformułowane na gruncie dyscypliny zarządzania

KP6_WG6 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania struktur i instytucji gospodarczych i prawnych i zależności między nimi oraz zmiany i sposoby działania strategicznego organizacji

KP6_WK4 zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w okresie długofalowym

KP6_UW1 potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w dłuższej perspektywie czasowej

KP6_UW3 potrafi dokonać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w celu formułowania i rozwiązywania złożonych problemów o charakterze strategicznym

KP6_UW5 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty w dziedzinie zarządzania i prawa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.