Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwoju przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3RSRP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju przedsiębiorstw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-Prawny 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedza w zakresie zarządzania i marketingu

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Moduł: M_6

Rok studiów: 3, Semestr: 6 (I St.)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykład

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- studia przypadku

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta :

- wykład 30 godz.

- przygotowanie do wykładu - 10 godz.

- studiowanie literatury - 15 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 18 godz.

- egzamin - 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 33; punkty ECTS 1,32

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 8; punkty ECTS 0,32

Literatura:

Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.

Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa, 2001.

Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2003.

Romanowska M., Planowanie strategiczne, PWE Warszawa 2003.

Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT-Biznes, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

3RSRP _W1 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o podstawowych

kategoriach ekonomicznych, podstawowych teoriach mikro- i makroekonomii oraz zasadach funkcjonowania rynku w układzie strategicznym KA6_WG3

3RSRP _W2 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach

prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze w układzie strategicznym, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania KA6_WG6

3RSRP _U1 potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz

interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów strategicznych i długookresowych zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych KA6_UW1

3RSRP _U2 potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne

procesy i zjawiska strategiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa KA6_UW3

3RSRP _U3 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z

zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów strategicznych, proponując odpowiednie ich rozwiązanie KA6_UW7

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie zdalnej, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.