Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki i opłaty lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3UPOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatki i opłaty lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z systemem finansowania podstawowych jednostek samorządu terytorialnego ze źródeł podatków i opłat lokalnych. W ramach zajęć omówione zostaną zagadnienia dotyczące nie tylko poszczególnych podatków i opłat lokalnych, ale także władztwa podatkowego, lokalnej polityki podatkowej oraz konkurencji podatkowej. Studenci będą mieli okazję dokonać analizy realizowanej lokalnej polityki podatkowej na przykładzie wybranych jednostek.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów/semestr: rok III/semestr 6

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny, prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie zajęć

- ćwiczenia - dyskusja na zadawane tematy, prac studentów w grupach i prezentacja wyników pracy

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 30 godz.

- przygotowanie do wykładów (studiowanie literatury) - 10 godz.

- udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń (praca w grupach) - 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu końcowego - 20 godz.

- egzamin - 1 godz.

- udział w konsultacjach - 4 godz.

Razem godzin: 125

Wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 65 godz., 2,6 ECTS

- o charakterze praktycznym - 15 godz., 0,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzozowska K., Kogut-Jaworska M., Władztwo podatkowe w ocenie samodzielności dochodowej gmin w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia” 2016, t. 50, nr 1.

Felis P., Polityka podatkowa władz gminnych w Polsce – wyzwania dla teorii i praktyki samorządowej [w:] XXV lat w naukach ekonomicznych. Dokonania, wyzwania, perspektywy, red. R. Bartkowiak, M. Matusewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

Filipiak B.Z., Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015.

Swianiewicz P., Łukomska J., Lokalna konkurencja podatkowa, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 2(64).

Famulska T., Dziemianowicz R., Biernacki K., Rogowska-Rajda B., Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Literatura uzupełniająca:

Grdinić M., Matić R., Drezgić S., Analysis of Fiscal and Tax Autonomy of Local government units in selected EU-13, https://www.nispa.org/files/conferences/2019/.

e-proceedings/system_files/papers/analysis-of-fiscal-grdinic.pdf Member States.

Efekty uczenia się:

3UPOL_W01 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podatkowe źródła dochodów podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym ich konstrukcję prawną oraz znaczenie fiskalne KP6_WG1

3UPOL_W02 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i uwarunkowania kształtowania lokalnej polityki podatkowej z wykorzystanie różnych instrumentów prawnej konstrukcji podatków i opłat lokalnych KP6_WG4

3UPOL_W03 Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania gmin jako samorządowych organów podatkowych, relacji dochodów podatkowych gmin z budżetem państwa KP6_WG6

3UPOL_UW01 Student potrafi identyfikować, analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych związanych z zasilaniem budżetów gmin dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych KP6_UW1

3UPOL_UW02 Student potrafi posługiwać się przepisami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych, w tym rozstrzygać dylematy prawne w tym zakresie KP6_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie przygotowanych prac grupowych (2 osobowych) oraz pisemnego kolokwium. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem podejścia do zaliczenia przedmiotu, które odbędzie się w formie pisemnej w formie testu jednokrotnego wyboru. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia co najmniej 51% możliwych punktów. Ilościowe oceny osiągnięć weryfikowanych w ramach przedmiotu są zgodne z par. 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r. (z póź. zm.).

Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin zaliczenia i zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych sposobów zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)