Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość jednostek sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-3URSP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość jednostek sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawne stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - przedm.obowiązkowe
Ekonomiczno-prawny 3 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Studenci będą mieli możliwość poznać specyfikę rachunkowości budżetowej w porównaniu do rachunkowości podmiotów gospodarczych.

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie reguł funkcjonowania rachunkowości finansowej w sektorze publicznym.

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- zapoznanie z merytorycznymi i prawnymi zasadami rachunkowości budżetowej

- omówienie zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- przedstawienie wybranych problemów rachunkowości budżetowej

- wyjaśnienie roli zasady kasowej i memoriałowej przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w organach budżetu, jednostkach budżetowych i pozostałych jednostkach.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4: Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr III rok/semest r6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład: 15, ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja)

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień, których przygotowanie jest zlecane studentom do przygotowania w domu, rozwiązywanie zadań angażujących studentów do pracy grupowej. samodzielne rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań.

Punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15 godz.

udział w ćwiczeniach 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

udział w konsultacjach 4 godz.

przygotowanie do zaliczenia wykładu 21 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 49 godz., punkty ECTS 1,96

o charakterze praktycznym - 30 godz., punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Wojtaczak, Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019.

2. K. Winiarska, M. Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2018.

3. A. Zysnarska, Rachunkowość sektora budżetowego z elementami analizy finansowej, ODDK, Gdańsk 2016.

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, z póżn. zm.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2017 poz. 1911.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Lachiewicz (red.) Klasyfikacja budżetowa 2017, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2017.

2. K. Winiarska, Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. M. Kaczurak-Kozak (red.), Księgowania w samorządowych zakładach budżetowych , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o ekonomicznych zasadach funkcjonowania państwa oraz teoretycznych podstawach kształtowania polityki gospodarczej i społecznej

KA6_WG8 posiada podstawową wiedzę teoretyczną o najważniejszych metodach i narzędziach gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ekonomicznych oraz o metodach badawczych stosowanych w nauce ekonomii i finansów

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UU1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne (test)

Ćwiczenia: praca w grupach na zajęciach - rozwiązywanie przykładów praktycznych (case study księgowe) (10%), aktywność (10%) zaliczenie pisemne (80%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.