Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA-pisanie akademickie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-1PWR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PNJA-pisanie akademickie 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z rosyjskim 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs pisania akademickiego jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku filologii angielskiej i jest częścią trzyletniego cyklu przygotowującego ich do pisania prac naukowych, w tym licencjatu.

Po zakończeniu rocznego kursu pisania akademickiego, podczas którego studenci przećwiczą pisanie tekstów krótkich (jednoakapitowych) i dłuższych (5-6-akapitowych), powinni być gotowi do kolejnego etapu przygotowania do pisania tekstu naukowego opatrzonego aparatem badawczym (przypisy i bibliografia), jakim będzie esej polemiczny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs pisania akademickiego polega na praktyce pisania tekstów przygotowujących do pisania prac o charakterze naukowym. Obejmuje instrukcję i praktykę pisania tekstów jednoakapitowych i kilkuakapitowych esejów. Studenci zobowiązani są również do czytania i streszczania artykułów z czasopism naukowych.

Pełny opis:

Kurs pisania akademickiego obejmuje instrukcję praktycznych technik pisania tekstów przygotowujących do tworzenia prac akademickich, oraz wdrożenie jej w praktykę tworzenia tychże. Studenci zaczynają od form krótkich, typu tekstów jednoakapitowa, żeby następnie przejść do form dłuższych, typu pięcioakapitowy (lub dłuższy) esej akademicki. Studenci zapoznają się z zasadami i dyscypliną organizacji tekstu (kompozycji) typu: ogólnoinformacyjnego, przeprowadzonego chronologicznie, opisującego proces, porównawczego oraz przyczynowo-skutkowego.

W celu nieustannego wzbogacania słownictwa studenci zobowiązani są do prowadzenia dziennika z cotygodniowymi wpisami na temat przeczytanych artykułów z czasopism akademickich. Oprócz nowych słów, studenci zapoznają się również praktycznie z zasadami kompozycji tekstów akademickich, jak również z formatami przypisów i bibliografii.

Słownictwo poszerzanie jest również poprzez ćwiczenia z podręczników języka akademickiego.

Literatura:

A. Oshima, A. Hogue, Writing Academic English, 4th edition, Pearson-Longman,2005

H. Cory, Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999.

I. Leki, Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP, 1998.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use: Vocabulary reference and practice, CUP, 2008.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

I. umie wypowiedzieć się pisemnie w formie

1) jednoakapitowego tekstu

2) pięcio-sześcioakapitowego eseju typu

a) ogólnego

b) opisującego proces/chronologicznego

c) porównawczego

d) przyczynowo-skutkowego

II. umie posługiwać się słownictwem akademickim

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena z kursu wynika z ocen prac dostarczanych przez studentów. Eseje są oceniane pod względem

1) kompozycji i stylu (formalnego),

2) poprawnego zastosowanego słownictwa (akademickiego) i struktur gramatycznych

3)logiki i rzetelności wywodu.

Ocena końcowa nie jest średnią ocen z poszczególnych esejów! Ważnym kryterium jest postęp. Jeżeli student początkowo słabo sobie radzi z zadaniami, ale kolejne prace są coraz lepsze, liczyć się będą oceny z tych ostatnich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak, Alina Suchowilska-Geniusz
Prowadzący grup: Stefan Kubiak, Alina Suchowilska-Geniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs pisania akademickiego polega na praktyce pisania tekstów przygotowujących do pisania prac o charakterze naukowym. Obejmuje instrukcję i praktykę pisania tekstów jednoakapitowych i kilkuakapitowych esejów. Studenci zobowiązani są również do czytania i streszczania artykułów z czasopism naukowych.

Pełny opis:

Kurs pisania akademickiego obejmuje instrukcję praktycznych technik pisania tekstów przygotowujących do tworzenia prac akademickich, oraz wdrożenie jej w praktykę tworzenia tychże. Studenci zaczynają od form krótkich, typu tekstów jednoakapitowa, żeby następnie przejść do form dłuższych, typu pięcioakapitowy (lub dłuższy) esej akademicki. Studenci zapoznają się z zasadami i dyscypliną organizacji tekstu (kompozycji) typu: ogólnoinformacyjnego, przeprowadzonego chronologicznie, opisującego proces, porównawczego oraz przyczynowo-skutkowego.

W celu nieustannego wzbogacania słownictwa studenci zobowiązani są do prowadzenia dziennika z cotygodniowymi wpisami na temat przeczytanych artykułów z czasopism akademickich. Oprócz nowych słów, studenci zapoznają się również praktycznie z zasadami kompozycji tekstów akademickich, jak również z formatami przypisów i bibliografii.

Słownictwo poszerzanie jest również poprzez ćwiczenia z podręczników języka akademickiego.

Literatura:

A. Oshima, A. Hogue, Writing Academic English, 4th edition, Pearson-Longman,2005

H. Cory, Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999.

I. Leki, Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP, 1998.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use: Vocabulary reference and practice, CUP, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Kubiak
Prowadzący grup: Stefan Kubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs pisania akademickiego polega na praktyce pisania tekstów przygotowujących do pisania prac o charakterze naukowym. Obejmuje instrukcję i praktykę pisania tekstów jednoakapitowych i kilkuakapitowych esejów. Studenci zobowiązani są również do czytania i streszczania artykułów z czasopism naukowych.

Pełny opis:

Kurs pisania akademickiego obejmuje instrukcję praktycznych technik pisania tekstów przygotowujących do tworzenia prac akademickich, oraz wdrożenie jej w praktykę tworzenia tychże. Studenci zaczynają od form krótkich, typu tekstów jednoakapitowa, żeby następnie przejść do form dłuższych, typu pięcioakapitowy (lub dłuższy) esej akademicki. Studenci zapoznają się z zasadami i dyscypliną organizacji tekstu (kompozycji) typu: ogólnoinformacyjnego, przeprowadzonego chronologicznie, opisującego proces, porównawczego oraz przyczynowo-skutkowego.

W celu nieustannego wzbogacania słownictwa studenci zobowiązani są do prowadzenia dziennika z cotygodniowymi wpisami na temat przeczytanych artykułów z czasopism akademickich. Oprócz nowych słów, studenci zapoznają się również praktycznie z zasadami kompozycji tekstów akademickich, jak również z formatami przypisów i bibliografii.

Słownictwo poszerzanie jest również poprzez ćwiczenia z podręczników języka akademickiego.

Literatura:

A. Oshima, A. Hogue, Writing Academic English, 4th edition, Pearson-Longman,2005

H. Cory, Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999.

I. Leki, Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP, 1998.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use: Vocabulary reference and practice, CUP, 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs pisania akademickiego polega na praktyce pisania tekstów przygotowujących do pisania prac o charakterze naukowym. Obejmuje instrukcję i praktykę pisania tekstów jednoakapitowych i kilkuakapitowych esejów. Studenci zobowiązani są również do czytania i streszczania artykułów z czasopism naukowych.

Pełny opis:

Kurs pisania akademickiego obejmuje instrukcję praktycznych technik pisania tekstów przygotowujących do tworzenia prac akademickich, oraz wdrożenie jej w praktykę tworzenia tychże. Studenci zaczynają od form krótkich, typu tekstów jednoakapitowa, żeby następnie przejść do form dłuższych, typu pięcioakapitowy (lub dłuższy) esej akademicki. Studenci zapoznają się z zasadami i dyscypliną organizacji tekstu (kompozycji) typu: ogólnoinformacyjnego, przeprowadzonego chronologicznie, opisującego proces, porównawczego oraz przyczynowo-skutkowego.

W celu nieustannego wzbogacania słownictwa studenci zobowiązani są do prowadzenia dziennika z cotygodniowymi wpisami na temat przeczytanych artykułów z czasopism akademickich. Oprócz nowych słów, studenci zapoznają się również praktycznie z zasadami kompozycji tekstów akademickich, jak również z formatami przypisów i bibliografii.

Słownictwo poszerzanie jest również poprzez ćwiczenia z podręczników języka akademickiego.

Literatura:

A. Oshima, A. Hogue, Writing Academic English, 4th edition, Pearson-Longman,2005

H. Cory, Advanced Writing with English in Use, OUP, 1999.

I. Leki, Academic Writing: Exploring Processes and Strategies, CUP, 1998.

M. McCarthy, F. O'Dell, Academic Vocabulary in Use: Vocabulary reference and practice, CUP, 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)