Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 2b

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-2JNHU
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 2b
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 2 rok sem.letni 1 stopień
Język angielski stos. z rosyjskim 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu gramatyki języka polskiego i rosyjskiego. Rozwijanie sprawności językowych i komunikacyjnych w zakresie materiału leksykalnego, gramatycznego, fonetycznego i ortograficznego odpowiadające wymaganiom określonym w Europejskim systemie kształcenia językowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Wykształcenie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych rodzajów jednostek językowych, ujawniania ich właściwości formalnych i funkcyjnych oraz ich wzajemnego powiązania i miejsca w całości systemu gramatycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami krajoznawstwa rosyjskiego obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto rozwijanie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:

- czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową,

- ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności,

- wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej (prostej i złożonej),

- wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć,

- komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych,

- rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Przedmiot jest prowadzony na II roku studiów I stopnia w semestrze zimowym i letnim w formie ćwiczeń (30 h + 60 h).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca własna studenta.

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 90 h (3 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,5 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 19 h+1 h=20 h (0,75 ECTS)

Przygotowanie zadań domowych: 15 h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 7,5x1 h= 7,5 h (0,25 ECTS)

Razem: 172,5 h (6 pkt ECTS)

Literatura:

- Wrzesińska A., От а до я. Kurs języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 2015.

- Pado A., Start.ru. Język rosyjski dla średniozaawansowanych 2, Warszawa 2006.

- Cieplicka M. , Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1, WAGROS Poznań 2010.

- Gołubiewa A., N. Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 1998.

- Maximovitch E., Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów I roku studiów), Białystok 2006.

- Misiąg D., Знаете ли вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

- Pado A., Читай, пиши, говори!, cz. 2, Warszawa 1998.

- Wierieszczagina T., Давайте поговорим... Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

- Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Родимкина А., Ландсман Н., Россия: день сегодняшний. тексты и упражнения, Warszawa 2008.

- Dobrowolski J., 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

- Runowska M., Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

- Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

- Borucki T., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

- Lubocha-Kruglik J., Małysa O., Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014

- Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

- Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Warszawa 2003.

- Махнач А., Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009.

- Burnewicz Z., Górska Ł., Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura-Sztuka-Tradycję, Gdańsk 1996.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

- Karolczuk M., Gałkowska D., Lipato U., Слушай, читай, не забывай: преподавание и изучение русского языка как иностранного с помощью современных технологий, Białystok 2018.

- czasopisma i gazety rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego,

- materiały ze źródeł internetowych.

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_WK1

KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UK6, KA6_UO1, KA6_UU1

KA6_KK1, KA6_KK2, KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5

student:

- posiada umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim w zakresie gramatycznym i leksykalnym na poziomie poprawnego rozumienia tekstów oryginalnych; poprawnego pisania tekstów na znane mu tematy; formułowania wypowiedzi ustnej (KA6_WG1),

- potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. (KA6_WG1)

- potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie) z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowopoznanej leksyki opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK5),

- potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UK5),

- potrafi planować pracę indywidualną oraz pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role, potrafi wyrażać własną opinie; współdziałać i komunikować się w typowych sytuacjach społecznych; (KA6_UW6, KA6_UO1),

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej, rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się (KA6_UU1),

- ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego Rosji (KA6_WG11),

- wykazuje się krytyczną ocen a posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- wykazuje się umiejętnością tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa (KA6_KO4).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny student uzyskuje na podstawie: obecności na zajęciach, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach (układanie dialogów, poprawne czytanie, umiejętność wypowiedzenia się na określony temat), zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne (dyktanda, testy gramatyczne, streszczenia tekstów, wypracowania, sprawdziany leksykalne). W semestrze obejmującym 90 godzin (45x2 godziny) dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 7 zajęć. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w sesji letniej jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko, Maryna Michaluk, Anna Rygorowicz-Kuźma
Prowadzący grup: Olga Anchimiuk, Jolanta Chomko, Maryna Michaluk, Anna Rygorowicz-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu;

wykształcenie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych rodzajów jednostek językowych, ujawniania ich właściwości formalnych i funkcyjnych oraz ich wzajemnego powiązania i miejsca w całości systemu gramatycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami krajoznawstwa rosyjskiego obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto rozwijanie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:

- czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową,

- ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności,

- wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej (prostej i złożonej),

- wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć,

- komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych,

- rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Przedmiot jest prowadzony na II roku studiów I stopnia w semestrze zimowym i letnim w formie ćwiczeń (30 h + 60 h).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca własna studenta.

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 90 h (3 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,5 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 19 h+1 h=20 h (0,75 ECTS)

Przygotowanie zadań domowych: 15 h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 7,5x1 h= 7,5 h (0,25 ECTS)

Razem: 172,5 h (6 pkt ECTS)

Literatura:

- Wrzesińska A., От а до я. Kurs języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 2015.

- Pado A., Start.ru. Język rosyjski dla średniozaawansowanych 2, Warszawa 2006.

- Cieplicka M. , Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1, WAGROS Poznań 2010.

- Gołubiewa A., N. Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 1998.

- Maximovitch E., Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów I roku studiów), Białystok 2006.

- Misiąg D., Знаете ли вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

- Pado A., Читай, пиши, говори!, cz. 2, Warszawa 1998.

- Wierieszczagina T., Давайте поговорим... Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

- Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Родимкина А., Ландсман Н., Россия: день сегодняшний. тексты и упражнения, Warszawa 2008.

- Dobrowolski J., 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

- Runowska M., Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

- Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

- Borucki T., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

- Lubocha-Kruglik J., Małysa O., Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014

- Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

- Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Warszawa 2003.

- Махнач А., Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009.

- Burnewicz Z., Górska Ł., Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura-Sztuka-Tradycję, Gdańsk 1996.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

- czasopisma i gazety rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego,

- materiały ze źródeł internetowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Maksimowicz, Anna Rygorowicz-Kuźma, Ludmiła Siegień
Prowadzący grup: Eugenia Maksimowicz, Anna Rygorowicz-Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka poprzez rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu;

wykształcenie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych rodzajów jednostek językowych, ujawniania ich właściwości formalnych i funkcyjnych oraz ich wzajemnego powiązania i miejsca w całości systemu gramatycznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami krajoznawstwa rosyjskiego obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto rozwijanie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:

- czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową,

- ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności,

- wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi ustnej i pisemnej (prostej i złożonej),

- wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć,

- komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych,

- rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego,

- rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Przedmiot jest prowadzony na II roku studiów I stopnia w semestrze zimowym i letnim w formie ćwiczeń (30 h + 60 h).

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne, praca własna studenta.

Punkty ECTS: 6 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 90 h (3 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 40 h (1,5 ECTS)

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 19 h+1 h=20 h (0,75 ECTS)

Przygotowanie zadań domowych: 15 h (0,5 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 7,5x1 h= 7,5 h (0,25 ECTS)

Razem: 172,5 h (6 pkt ECTS)

Literatura:

- Wrzesińska A., От а до я. Kurs języka rosyjskiego, cz. 2, Warszawa 2015.

- Pado A., Start.ru. Język rosyjski dla średniozaawansowanych 2, Warszawa 2006.

- Cieplicka M. , Torzewska D., Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... część 1, WAGROS Poznań 2010.

- Gołubiewa A., N. Kowalska N., Русский язык сегодня, Warszawa 1998.

- Maximovitch E., Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego (dla studentów filologów I roku studiów), Białystok 2006.

- Misiąg D., Знаете ли вы хорошо русский язык? Материалы для речевой практики, Wrocław 1997.

- Pado A., Читай, пиши, говори!, cz. 2, Warszawa 1998.

- Wierieszczagina T., Давайте поговорим... Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

- Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Родимкина А., Ландсман Н., Россия: день сегодняшний. тексты и упражнения, Warszawa 2008.

- Dobrowolski J., 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

- Runowska M., Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

- Gołubiewa A., Kuratczyk M., Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

- Borucki T., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

- Lubocha-Kruglik J., Małysa O., Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Katowice 2014

- Gołubiewa A., Węcławiak P. M., Czeczuga W. J., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

- Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня, Warszawa 2003.

- Махнач А., Из первых уст. Русский язык для продвинутого уровня, Warszawa 2009.

- Burnewicz Z., Górska Ł., Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Kultura-Sztuka-Tradycję, Gdańsk 1996.

- Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

- czasopisma i gazety rosyjskojęzyczne,

- materiały własne prowadzącego,

- materiały ze źródeł internetowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)