Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA Umiejętności łączone 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-1PJS
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: PNJA Umiejętności łączone 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 1 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

student rozpoczynający naukę przedmiotu posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semestr rok I, I i II semestr

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom B2 Punkty ECTS : 30

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 325 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.). 325 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 325x1h= 325h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 80h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).25 h Realizacja zadań projektowych.20h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 17h + 3h=20

Razem:750h (odpowiada 30 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 325 +25 +3h = 353h odpowiada 14 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 325+300 + 80 + 25+ 17 = 747 odpowiada 29,5 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

Lista lektur oraz materiałów dla poszczególnych przedmiotów znajduje się w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza: K_W13, K_W04, K_W02,

EK – umiejętności: K_U09, K_U08, K_U01, K_U06, K_U13, K_U11

EK – kompetencje: K_K01, K_K02, K_K07, K_K02, K_K07, K_K03, K_K07, K_K10

Weryfikacja: testy, kolokwia, prezentacje, udział w zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w sali/zdalnie.

Zaliczenie każdego semestru na minimum 51%.

Student ma prawo do dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych. Nieobecność na teście/kolokwium jest jedynie usprawiedliwiona po okazaniu zwolnienia lekarskiego. W innym przypadku nieobecność na teście równa się 0%. Zwolnienie lekarskie należy okazać najpóźniej tydzień po chorobie.

Student jest oceniany na podstawie obecność na zajęciach, przygotowania do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na 51% testów i kartkówek, przedstawienie prezentacji (projekty indywidualne i w parach). Semestr kończy się oceną.

Przedmioty w ramach PNJA- zaliczenie na ocenę (zgodnie z informacjami w sylabusie B) cykl PNJA - egzamin ustny i pisemny.

Oceny: 51- 69% = 3

70-75% = 3.5

76- 85 %= 4

86-90%= 4.5

91-100% = 5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eliza Krotke, Anna Siedlecka-Karny, Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Eliza Krotke, Anna Siedlecka-Karny, Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jest blokiem przedmiotów, w skład którego wchodzą następujące kursy:

Słownictwo

Gramatyka praktyczna Fonetyka praktyczna Umiejętności łączone Pisanie akademickie Konwersacja

Przedmioty wchodzące w skład PNJA mają na celu podniesienie kompetencji językowej studenta w zakresie leksyki, wymowy, gramatyki i komunikacji, przygotowując go jednocześnie do egzaminu z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz umożliwiając mu swobodną partycypację w programie studiów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy(M_1) Rok studiów /semestr rok I, I i II semestr

Wymagania wstępne : znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym standardom B2 Punkty ECTS : 30

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 325 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca indywidualna i grupowa, prezentacje, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.). 325 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 325x1h= 325h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.). 80h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).25 h Realizacja zadań projektowych.20h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim. 17h + 3h=20

Razem:750h (odpowiada 30 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 325 +25 +3h = 353h odpowiada 14 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 325+300 + 80 + 25+ 17 = 747 odpowiada 29,5 pkt. ECTS

Powyższy opis dotyczy całości Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (bez podziału na poszczególne przedmioty).

Literatura:

arte.tv - europejski portal telewizji internetowej;

Face2Face - Advanced Cambridge 2nd edition;

SpeakOut - Advanced Pearson 2nd edition;

English File - Advanced Oxford 3rd edition;

New Total English - Advanced Pearson 2nd edition;

Collectors weekly - https://www.collectorsweekly.com/

Ted talk-book review

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siedlecka-Karny, Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Anna Siedlecka-Karny, Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)