Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kultury i historii USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2ACHW
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kultury i historii USA
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student rozpoczynający naukę przedmiotu posługuje się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym i posiada ogólną wiedzę z zakresu historii i kultury Stanów Zjednoczonych

Skrócony opis:

Problematyka periodyzacji dziejów historycznych i kulturowych Ameryki. Wprowadzenie do poszczególnych okresów dziejowych USA z uwzględnieniem ich kontekstu kulturowego i historycznego. Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-kulturowych.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6.. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

7. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

8. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

9. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

10. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

11. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

12. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

13 Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

14. Maryanne Datesman, JoAnn Crandall, Edward N. Kearny (eds.), [2014], American Ways: An Introduction to American Culture (4th Edition). Pearson

15. Philip Jenkins, A history of the United States. Palgrave 2nd edition, 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

- K_W02, K_W03, K_W05, K_W07

Umiejętności

- K_U04, K_U05, K_U08, K_U13

Kompetencje

- K_K02, K_K03, K_K04, K_K07, K_K08

Weryfikacja: ocena na podstawie aktywności na zajęciach, testów jednostkowych oraz jakości wykonanej prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Patrz kryteria obowiązujące w danym roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Głębocki, Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Zdzisław Głębocki, Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Pełny opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Integralną częścią zajęć jest praca domowa w postaci analizy i odpowiedzi na pytania na podstawie artykułu prasowego, artykułu naukowego, fragmentu monografii książkowej z danego zakresu zajęć. Warunki uzyskania oceny z przedmiotu:

-nie więcej niż dwie nieuzasadnione nieobecności

-udział oraz zaliczenie testu końcowego,

- wykonanie/wygłoszenie krótkiej prezentacji

Nieobecność na więcej niż 3 zajęciach bez usprawiedliwienia może stanowić podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Obszary tematyczne, które będą poruszane w trakcie wykładów oraz ćwiczeń to:

- The Defining Events in US History

- The Key Achievements of American Culture

- Traditional American Values and Beliefs

- The American Religious Heritage

- The Frontier Heritage

- The Heritage of Abundance

- The World of American Business

- Government and Politics in the United States

- Ethnic and Racial Diversity in the United State

- Education in the United States

- How Americans Spend Their Leisure Time

- The American Family

- American Values at the Crossroads

Sugerowane tematy prezentacji:

1. The funny industry of America - przemysł rozrywkowy USA – jego historia i prezentowany przez niego prześmiewczy wizerunek Ameryki.

2. A nation of immigrants. Ameryka jako kraj imigrantów - geneza, źródła i historia fal imigracji do USA.

3. Historia zimnej wojny w kontekście współczesnej polityki zagranicznej USA.

4. 9/11 – zamachy terrorystyczne 11 września – przyczyny oraz skutki dla USA.

5. Hollywoodzkie spojrzenie na wojnę – analiza wybranych filmów, relacje Hollywood z armią amerykańską. Propaganda pro-amerykańska.

6. Polityka językowa w USA. Status języka angielskiego w USA. Status mniejszości językowych.

7. Who needs first ladies? – rola ‘instytucji’ pierwszej damy w historii USA.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. TRUMAN M. (1995) First Ladies. An Intimate Group Portrait of White House Wives. New York: Fawcett Books.

7. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

8. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

9. Gaddis J. . Teraz juz wiemy. Howa historia zimnej wojny. Warszawa, Amber, 1997.

10. ________. Bezład. trans. Krzysztof Murawski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

11. ________. Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.

12. ________. The Game Plan. USA vs USSR. Translated by Jerzy Kowalski. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

13. ________. The United States and the End of the Cold War, New York: Oxford University Press, 1992.

14. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

15. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

16. Crawford, J. (ed.), [1992] Language Loyalties. A Sourcebook on the Official English Controversy. The University of Chicago Press, Chicago.

17. Dendrinos B., Gounari P., Macedo D., The Hegemony of English, Paradigm Publishers, Colorado 2003.

18. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

19. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

20. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

21. Daniels, R., [2005] Guarding the Golden Door. American Immigration Policy and Immigrants since 1882. Hill and Wang, New York.

22. Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

23. Maryanne Datesman, JoAnn Crandall, Edward N. Kearny (eds.), [2014], American Ways: An Introduction to American Culture (4th Edition). Pearson

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o historii i kulturze amerykańskiej.

- zwolnienie lekarskie bądź jego skan należy dostarczyć Prowadzącemu kurs najpóźniej do dwóch tygodni po nieobecności

- Głównymi komunikatorami w trakcie trwania kursu będą: platforma Blackboard oraz USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Łapińska, Joanna Wildowicz
Prowadzący grup: Magdalena Łapińska, Joanna Wildowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. TRUMAN M. (1995) First Ladies. An Intimate Group Portrait of White House Wives. New York: Fawcett Books.

7. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

8. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

9. Gaddis J. . Teraz juz wiemy. Howa historia zimnej wojny. Warszawa, Amber, 1997.

10. ________. Bezład. trans. Krzysztof Murawski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

11. ________. Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.

12. ________. The Game Plan. USA vs USSR. Translated by Jerzy Kowalski. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

13. ________. The United States and the End of the Cold War, New York: Oxford University Press, 1992.

14. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

15. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

16. Crawford, J. (ed.), [1992] Language Loyalties. A Sourcebook on the Official English Controversy. The University of Chicago Press, Chicago.

17. Dendrinos B., Gounari P., Macedo D., The Hegemony of English, Paradigm Publishers, Colorado 2003.

18. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

19. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

20. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

21. Daniels, R., [2005] Guarding the Golden Door. American Immigration Policy and Immigrants since 1882. Hill and Wang, New York.

22. Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

23. Maryanne Datesman, JoAnn Crandall, Edward N. Kearny (eds.), [2014], American Ways: An Introduction to American Culture (4th Edition). Pearson

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o historii i kulturze amerykańskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania (praca grupie otwartej i zamkniętej, prezentacji analizy materiału źródłowego, grafu, artykułu na forum, publiczne wystąpienie, mini-wykład, prezentacja materiału wizualnego (tabela, rysunek, humor polityczny), autoprezentacja studenta na podstawie materiałów prowadzącego, kontrolowana debata z podziałem na role (role play), analiza materiału video.

Literatura:

1. SCHUCK P. H. AND JAMES Q. WILSON (eds.) (2008) Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation. New York: Public Affairs.

2. ROBB L. D. (2004) Operation Hollywood. How the Pentagon Shapes and Censors the Movies. New York: Prometheus Books.

3. BREWER S. A. (2009) Why America Fights. Patriotism and War Propaganda from the Philippines to Iraq. Oxford: Oxford University Press.

4. ROLLINS P.C. AND JOHN E. O’CONNOR (eds.) (2008) America’s Wars in Film and History. Why We Fought. Kentucky: The University Press of Kentucky.

5. LOVEVALL F. (2002) Terrorism and 9/11. A reader. Boston: Houghton Mifflin Company.

6. TRUMAN M. (1995) First Ladies. An Intimate Group Portrait of White House Wives. New York: Fawcett Books.

7. MASLON L. AND MICHAEL KANTOR (2008) Make’em Laugh. The Funny Business of America. New York: Twelve.

8. HARRIS B. (2005) First Ladies Factbook. New York: Black Dog & Leventhal Publishers, Inc.

9. Gaddis J. . Teraz juz wiemy. Howa historia zimnej wojny. Warszawa, Amber, 1997.

10. ________. Bezład. trans. Krzysztof Murawski. Warszawa: Editions Spotkania, 1993.

11. ________. Strategies of Containment, Oxford: Oxford University Press, 1982.

12. ________. The Game Plan. USA vs USSR. Translated by Jerzy Kowalski. Warszawa: Nowe Wydawnictwo Polskie, 1990.

13. ________. The United States and the End of the Cold War, New York: Oxford University Press, 1992.

14. Brzeziński Z.. Wielka Szachownica. Trans. Tomasz Wyżyński. Warszawa: Politeja, 1997.

15. Daalder I.H. and Lindsay J.M. 2003 America Unbound The Bush Revolution in Foreign Policy. Washington: Brookings Institution Press

16. Crawford, J. (ed.), [1992] Language Loyalties. A Sourcebook on the Official English Controversy. The University of Chicago Press, Chicago.

17. Dendrinos B., Gounari P., Macedo D., The Hegemony of English, Paradigm Publishers, Colorado 2003.

18. Kamensky, J., Governing the Tongue. The Politics of Speech in Early New England. Oxford University Press, 1997, Oxford

19. Phillipson R., Linguistic Imperialism, Oxford University Press, New York 1992.

20. Daniels, R., [2002] Coming to America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. Perennial, New York.

21. Daniels, R., [2005] Guarding the Golden Door. American Immigration Policy and Immigrants since 1882. Hill and Wang, New York.

22. Gabaccia, D. R., [2002] Immigration and American Diversity. A Social and Cultural History. Blackwell Publishers, Oxford.

23. Maryanne Datesman, JoAnn Crandall, Edward N. Kearny (eds.), [2014], American Ways: An Introduction to American Culture (4th Edition). Pearson

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o historii i kulturze amerykańskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)