Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – fonetyka praktyczna 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2PPH
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA – fonetyka praktyczna 2
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

ukończenie kursu z fonetyki praktycznej na I roku

Skrócony opis:

rOmawiane zagadnienia:

• procesy prozodyczne jak rytm, akcent wyrazowy i zdaniowy, intonacja; fonostylistyka

• właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia akcentu w derywatach,

• znajomość oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

• znajomość istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

• znajomość tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

• transkrypcja zdań i dialogów

• znajomość rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

• odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

• znajomość podstawowych stóp rytmicznych; cechy rytmu angielskiego; przesunięcie akcentu związane z rytmem

Pełny opis:

Opis dotyczy przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego jako całość (bez podziału na poszczególne elementy). Przedmiot ogólnoakademicki, obowiązkowy, II rok studia stacjonarne, III i IV semestr, zajęcia laboratoryjne- 240 godz. /22 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

240 h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

200h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 40 x 1h= 40h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).20 x 1h=20h

Realizacja zadań projektowych.40h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.

16h + 3h=19h

Razem:559h (odpowiada 22 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

240 +20+3h = 263h odpowiada 10, 25 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

240+200 + 20 +40+40 + 16 = 556h odpowiada 22 pkt. ECTS

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

K_W09

K_W10

K_W13

K_W04

K_W02

K_W02

K_U09

K_U08

K_U01

K_U06

K_U08

K_U02

K_U11

K_U13

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć)

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta kredytu. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 60% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 84% - 89%

4 = 77% - 83%

3+ = 70% - 76%

3 = 60% - 69%

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze z wyjątkiem zajęć na których zaplanowano i wcześniej zapowiedziano sprawdziany pisemne. Jeżeli student jest nieobecny i nieusprawiedliwiony, uzyskuje 0% ze sprawdzianu. Nota wchodzi do średniej ocen. Student ma obowiązek zaliczyć sprawdzian. Czyli na przykład 0% za nieusprawiedliwioną nieobecność na sprawdzianie + 100% za sprawdzian zaliczony na konsultacjach dale w sumie średnią 50%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jelska-Cydzik
Prowadzący grup: Agnieszka Jelska-Cydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie procesów prozodycznych: rytm, akcent zdaniowy, intonacja, mowa szybka

właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

znajomośc oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

znajomośc istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

znajomośc tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

transkrypcja zdań i dialogów

Pełny opis:

1. homofony:wyrazy o tej samej wymowie, lecz innym znaczeniu

2. cechy rytmu j.angielskiego, teoria, przesunięcie akcentu związane z rytmem, podział zdań na stopy rytmiczne

3. akcent zdaniowy,przesuwanie akcentu zależnie od znaczenia komunikatu

4. mowa łączona, aktualne tendencje w mowie szybkiej, procesy mowy łączonej: asymilacje, elizje etc.

5. intonacja: podstawowe tony, ich funkcje, intonacja różnego typu zdań

6.właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

7. znajomośc, rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

8. odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

9. nazwy własne i geograficzne, poprawna wymowa, transkrypcja

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć). W przypadku choroby należy okazać zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni.

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta punktów. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 60% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych. W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu.

Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Na zajęciach zdalnych oraz na testach wymagane jest włączenie kamery.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

3. UWAGA: w przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery i uczestnictwo w zajęciach.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 85% - 89%

4 = 75% - 84%

3+ = 70% - 74%

3 = 60% - 69%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jelska-Cydzik
Prowadzący grup: Agnieszka Jelska-Cydzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie procesów prozodycznych: rytm, akcent zdaniowy, intonacja, mowa szybka

właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

znajomośc oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

znajomośc istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

znajomośc tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

transkrypcja zdań i dialogów

Pełny opis:

1. homofony:wyrazy o tej samej wymowie, lecz innym znaczeniu

2. cechy rytmu j.angielskiego, teoria, przesunięcie akcentu związane z rytmem, podział zdań na stopy rytmiczne

3. akcent zdaniowy,przesuwanie akcentu zależnie od znaczenia komunikatu

4. mowa łączona, aktualne tendencje w mowie szybkiej, procesy mowy łączonej: asymilacje, elizje etc.

5. intonacja: podstawowe tony, ich funkcje, intonacja różnego typu zdań

6.właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

7. znajomośc, rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

8. odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

9. nazwy własne i geograficzne, poprawna wymowa, transkrypcja

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć). W przypadku choroby należy okazać zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni.

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta punktów. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych. W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 51% z tego testu.

Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

3. UWAGA: w przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery i uczestnictwo w zajęciach.

Oceny:

5 = 91% - 100%

4+ = 81% - 90%

4 = 71% - 80%

3+ = 61% - 70%

3 = 51% - 60%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

wprowadzenie procesów prozodycznych: rytm, akcent zdaniowy, intonacja, mowa szybka

właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

znajomośc oraz stosowanie procesów zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

znajomośc istoty i typów akcentu zdaniowego i właściwe akcentowanie wyrazów w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

znajomośc tendencji akcentuacyjnych w jęz. angielskim oraz właściwe stosowanie form mocnych i słabych

transkrypcja zdań i dialogów

Pełny opis:

1. homofony:wyrazy o tej samej wymowie, lecz innym znaczeniu

2. cechy rytmu j.angielskiego, teoria, przesunięcie akcentu związane z rytmem, podział zdań na stopy rytmiczne

3. akcent zdaniowy,przesuwanie akcentu zależnie od znaczenia komunikatu

4. mowa łączona, aktualne tendencje w mowie szybkiej, procesy mowy łączonej: asymilacje, elizje etc.

5. intonacja: podstawowe tony, ich funkcje, intonacja różnego typu zdań

6.właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

7. znajomośc, rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

8. odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

9. nazwy własne i geograficzne, poprawna wymowa, transkrypcja

Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Uwagi:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć). W przypadku choroby należy okazać zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni.

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta punktów. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 51% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych. W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 51% z tego testu.

Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

3. UWAGA: w przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery i uczestnictwo w zajęciach.

Oceny:

5 = 91% - 100%

4+ = 81% - 90%

4 = 71% - 80%

3+ = 61% - 70%

3 = 51% - 60%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)