Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SEM7 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językoznawczych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy (M_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki - filologia angielska, językoznawstwo ogólne

Rok studiów/semestr - I i II rok, semestr I, II, II iIV

Wymagania wstępne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia (I rok); 2x30h=60h ćwiczenia (II rok)

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia na I roku jest zrealizowanie zaplanowanych przez poszczególnych promotorów zadań, na II roku - ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej

Punkty ECTS 30

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach, kontakt mailowy z promotorem 4x30h+ 180h = 300; Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji - 70h; Przygotowanie referatu - 30h; Kwerenda biblioteczna - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 60h; Pisanie pracy - 250h; Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 820 (odpowiada 30 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120+180=300h (12 pkt ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy magisterskiej – 820h (30 pkt ECTS)

Literatura:

Baker M., In Other Words: A Course on Translation, 3rd ed., London 2018.

Dobrovol’skij D., Piirainen E., Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspective, Amsterdam 2005.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Fernando Ch., Idioms and Idiomacity, Oxford 1996.

Fiedler S., English Phraseology, Tübingen 2007.

Griniewicz Sergiusz, Dubieniec Elwira, Introduction to Linguistics, Białystok 2004.

Grzegorczykowa Renata, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Linguo-cultural Competence and Motivation, eds D. Dobrovol’skij, A. Pamies Bertran, Baltmannsweiler 2011.

Lyons John, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976.

Łuczyński Edward, Maćkiewicz Jolanta, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 2002.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, Warszawa 2004.

Phraseology and Culture in English, ed. P. Skandera, Berlin-New York 2007.

Phraseology. Theory, Analysis, and Applications, ed. A. P. Cowie, Oxford-New York 2001.

Szerszunowicz J., English-Polish Contrastive Phraseology, in: Directions in English-Polish Contrastive Research, eds A. Rozumko, D. Szymaniuk, Białystok 2012, 139-162.

The Oxford Companion to the English Language, red. T. McArthur, Oxofrd 1996.

Wray A., Formulaic Language: Pushing the Boundaries, Oxford 2008.

Yule, George, The study of Language, Cambridge 2002.

Efekty uczenia się:

1. Student odtwarza specjalistyczną wiedzę dotyczącą zasad analizy materiału badawczego z zakresu wybranej specjalności: K_W03, K_W08.

2. Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy magisterskiej: K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08.

Metody sprawdzanie efektów: ustne prezentacje, prace pisemne (omówienia szczegółowych zagadnień wiążących się z tematyką pracy.

3. Student samodzielnie wyszukuje, analizuje i integruje informacje wykorzystując różne źródła: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04.

4. Student potrafi konstruować instrumenty badawcze: K_U02.

6. Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej: K_U10, K_U11, K_U12, K_U13.

Metody sprawdzania efektów: sprawdzanie pisanej pracy, prezentacje ustne

7. Student wykazuje otwartość na poglądy inne niż własne: K_K03, K_K04.

8. Student wyraża własne opinie i oceny w sposób wyważony, biorąc pod uwagę różnice poglądów i stanowisk: K_K03, K_K04.

9. Student wykazuje wrażliwość w kwestiach różnic kulturowych, wyznaniowych, klasowych, rasowych bez negatywnego wartościowania inności: K_K04.

Metody sprawdzania efektów: dyskusja, bieżąca obserwacja studentów

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia na I roku jest zrealizowanie zaplanowanych przez poszczególnych promotorów zadań, na II roku - ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej. Studenci są zobowiązani do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się ze wszystkich zadań przewidzianych programem danego seminarium oraz do systematycznego prezentowania kolejnych etapów pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szerszunowicz
Prowadzący grup: Joanna Szerszunowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językoznawczych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy (M_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki - filologia angielska, językoznawstwo ogólne

Rok studiów/semestr - I i II rok, semestr I, II, II iIV

Wymagania wstępne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia (I rok); 2x30h=60h ćwiczenia (II rok)

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia na I roku jest zrealizowanie zaplanowanych przez poszczególnych promotorów zadań, na II roku - ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej

Punkty ECTS 30

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach, kontakt mailowy z promotorem 4x30h+ 180h = 300; Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji - 70h; Przygotowanie referatu - 30h; Kwerenda biblioteczna - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 60h; Pisanie pracy - 250h; Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 820 (odpowiada 30 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120+180=300h (12 pkt ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy magisterskiej – 820h (30 pkt ECTS)

Literatura:

Baker M., In Other Words: A Course on Translation, 3rd ed., London 2018.

Dobrovol’skij D., Piirainen E., Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspective, Amsterdam 2005.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Fernando Ch., Idioms and Idiomacity, Oxford 1996.

Fiedler S., English Phraseology, Tübingen 2007.

Griniewicz Sergiusz, Dubieniec Elwira, Introduction to Linguistics, Białystok 2004.

Grzegorczykowa Renata, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Linguo-cultural Competence and Motivation, eds D. Dobrovol’skij, A. Pamies Bertran, Baltmannsweiler 2011.

Lyons John, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976.

Łuczyński Edward, Maćkiewicz Jolanta, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 2002.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, Warszawa 2004.

Phraseology and Culture in English, ed. P. Skandera, Berlin-New York 2007.

Phraseology. Theory, Analysis, and Applications, ed. A. P. Cowie, Oxford-New York 2001.

Szerszunowicz J., English-Polish Contrastive Phraseology, in: Directions in English-Polish Contrastive Research, eds A. Rozumko, D. Szymaniuk, Białystok 2012, 139-162.

The Oxford Companion to the English Language, red. T. McArthur, Oxofrd 1996.

Wray A., Formulaic Language: Pushing the Boundaries, Oxford 2008.

Yule, George, The study of Language, Cambridge 2002.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium poszerza wiedzę studentów z zakresu badań językoznawczych, rozwija ich znajomość metodologii i aparatu pojęciowego, tak by uczestnicy mogli prowadzić własne badania zjawisk językowych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy (M_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki - filologia angielska, językoznawstwo ogólne

Rok studiów/semestr - I i II rok, semestr I, II, II iIV

Wymagania wstępne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia (I rok); 2x30h=60h ćwiczenia (II rok)

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia na I roku jest zrealizowanie zaplanowanych przez poszczególnych promotorów zadań, na II roku - ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej

Punkty ECTS 30

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach, kontakt mailowy z promotorem 4x30h+ 180h = 300; Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji - 70h; Przygotowanie referatu - 30h; Kwerenda biblioteczna - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 60h; Pisanie pracy - 250h; Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 820 (odpowiada 30 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 120+180=300h (12 pkt ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy magisterskiej – 820h (30 pkt ECTS)

Literatura:

Baker M., In Other Words: A Course on Translation, 3rd ed., London 2018.

Dobrovol’skij D., Piirainen E., Figurative Language: Cross-cultural and Cross-linguistic Perspective, Amsterdam 2005.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polańskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1999.

Fernando Ch., Idioms and Idiomacity, Oxford 1996.

Fiedler S., English Phraseology, Tübingen 2007.

Griniewicz Sergiusz, Dubieniec Elwira, Introduction to Linguistics, Białystok 2004.

Grzegorczykowa Renata, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 2007.

Lachur Czesław, Zarys językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2004.

Linguo-cultural Competence and Motivation, eds D. Dobrovol’skij, A. Pamies Bertran, Baltmannsweiler 2011.

Lyons John, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa 1976.

Łuczyński Edward, Maćkiewicz Jolanta, Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 2002.

Mała encyklopedia przekładoznawstwa, red. U. Dąbska-Prokop, Częstochowa 2000.

Milewski Tadeusz, Językoznawstwo, Warszawa 2004.

Phraseology and Culture in English, ed. P. Skandera, Berlin-New York 2007.

Phraseology. Theory, Analysis, and Applications, ed. A. P. Cowie, Oxford-New York 2001.

Szerszunowicz J., English-Polish Contrastive Phraseology, in: Directions in English-Polish Contrastive Research, eds A. Rozumko, D. Szymaniuk, Białystok 2012, 139-162.

The Oxford Companion to the English Language, red. T. McArthur, Oxofrd 1996.

Wray A., Formulaic Language: Pushing the Boundaries, Oxford 2008.

Yule, George, The study of Language, Cambridge 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.