Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - Fonetyka i fonologia języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1GOF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GO - Fonetyka i fonologia języka francuskiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka francuskiego. Zapoznaje się z

Międzynarodowym alfabetem fonetycznym MAF. Ponadto na zajęciach praktycznych, uczy się zapisu prostych słów w

transkrypcji fonetycznej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia opisu fonetycznego i fonologicznego współczesnego języka francuskiego. Celem jest zapoznanie

studentów z tym podsystemem języka poprzez pryzmat podstawowych procedur językoznawstwa opisowego w ujęciu strukturalnym

(funkcjonalizm, dystrybucjonizm) i generatywnym, jak też ogólne przedstawienie tendencji najnowszych.

Spis zagadnień;

1. Dźwięki mowy z punktu widzenia fonetyki i fonologii:

- "Kurs językoznawstwa ogólnego" F. de Saussure'a jako teoretyczna podstawa fonologii praskiej szkoły strukturalistycznej.

- Fonologia w ujęciu A. Martineta i dystrybucjonistów.

- Fonologia w modelu generatywnym Chomsky'ego.

2. Gałęzie fonetyki. Gałęzie fonologii: segmentalna i suprasegmentalna.

3. Fonetyka artykulacyjna: budowa narządów mowy, ich działania. System samogłosek: wymowa i klasyfikacja. System spółgłosek:

wymowa i klasyfikacja. Półsamogłoski, spółgłoski zwartoszczelinowe.

4. Procesy fonologiczne: asymilacja, dysymilacja, metateza, elizja, epenteza itp.

6. Typu i funkcje akcentu.

7. Intonacja i jej funkcje.

8. Iloczas w języku francuskim.

9. Rejestry mowy i ich charakterystyczne dla nich zjawiska fonetyczne.

Literatura:

Carton F. (1974) Introduction a la phonétique du français, Paris, Bordas.

Carton F. (2000) La prononciation (dans): Antoine G., Cerquiglini B. (dir.), Histoire de la langue française 1945-2000, Paris, CNRS, 25-60.

Duchet J.-L. (1986) La phonologie, Paris, PUF, seria Que sais-je?, wyd. 2.

Dutka-Mańkowska A., Pilecka E. (2008) Precis de la phonétique du français contemporain, Varsovie, Publications de l'Institut de Philologie

Romane, Université de Varsovie.

Germain C., Leblanc R. (1981) Introduction a la linguistique générale, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, vol. 1 - La

phonétique, vol. 2 - La phonologie.

Malmberg B. (1974) Manuel de phonétique générale. Introduction a l'analyse scientifique de l'expression du langage, Paris, Picard.

Malmberg B. (1987) La phonétique, Paris, P.U.F., Série Que sais-je?, 4e éd .

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0400-FP1-1GOF, w cyklu: 2017, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 21.10.2019 23:10

Martinet A. (1961) Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin.

Troubezkoy N. S. (1957) Principes de phonologie, Paris, Klinckieck.

Trubiecki N.S. (1970) Podstawy fonologii, tł. A. Heinz, Warszawa, PWN.

Walter H. (1982) Enquete phonologique et variétés régionales du français, Paris, P.U.F.

Walter H. (éd) (1983) Phonologie des usages du français, Langue française No 60.

Encyklopedie, słowniki:

Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. (1986) La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion

(zwłaszcza artykuł phonétique/phonologie).

Dubois J. (dir) (1994) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.

Enciclopaedia Universalis (1980), Paris, Enciclopaedia Universalis S.A., vol. 12, artykuły Phonétique, Phonologie.

Polański K. (red.) (1999) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 2.

Alain Rey, Fabienne Verdier, Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française - Édition des 50 ans , Le Robert, 2018

Efekty uczenia się:

Absolwent zna, rozumie, potrafi:

KA6_WG1,zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi

KA6_WG4 terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa

, KA6_WG6, metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii i językoznawczych

, KA6_WG9,podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji

KA6_WK1 problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Moroz
Prowadzący grup: Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sara Moroz
Prowadzący grup: Sara Moroz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.