Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Związki literatury ze sztuką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-1LS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Związki literatury ze sztuką
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od postaw 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatury porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatury porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego. Studenci poznają pojęcie literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej oraz historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Edward Kasperski, Zasady komparatystyki [fragm], [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 13-32.

- Ilona Woronow, Baudelaire i korespondencja sztuk: Wokół pojęcia „korespondencje”, [w:] Ilona Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffman, Baudelaire, Norwid, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008, s. 145-159.

- Marta Kaźmierczak, Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia, „Przekładaniec”, nr 34/2017, s. 7-35.

- Mario Praz, Współprzenikanie przestrzenne i czasowe, [w:] Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006, s. 121-138.

- Teresa Radziewicz, Od ekfrazy do infrazy, [w:] Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, Krzysztof Andruczyk, Ewa Gorlewska, Krzysztof Korotkich [red], s. 166-181.

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji [fragm.], [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974, s. 163-181.

- Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa: PIW, 1971, s. 11-32.

- Edward Kasperski, Siedem rodzajów interpretacji, [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 209-227.

- Umberto Eco, Problem dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2007, s. 167-174.

- Baudelaire „Oddźwięki”, „Sygnały”

- Rimbaud „Samogłoski”

- Apollinaire „Poniedziałek, ulica Krystyny”

- Apollinaire „Kaligramy”

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) „Zwierzyniec albo Świta Orfeusza”

- Umberto Eco, Kino i literatura: struktura narracyjnej intrygi, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2008, s. 205-212.

- Aneta Jałocha, Odnaleźć magię w rzeczywistości. Piękna i Bestia Jeana Cocteau na podstawie baśni Madame Leprince de Beaumont, [w:] Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015, 9-19.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Umberto Eco, Poetyka dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Dzieło otwarte, Warszawa: WAB, 2008, s. 67-98.

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Kraków: Universitas, 2013.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania Reymonta i Maupassanta w opowiadaniach niesamowitych, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 76-105.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Małe i duże ojczyzny niestrudzonego polonisty z Burgundii, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 109-140.

- Michał Mencfel, Wstęp, [w:] Gottholf Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, Kraków: Universitas, 2012, s. VII-XXXVI.

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

- Kamila Woźniak, Ofelie wiecznie żywe, czyli literatura w fotografii (infrazy czeskie), „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, nr 41, 2/2020, s. 67-80.

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce: 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974.

- Ut pictura poesis, Marek Skwara, Seweryna Wysłouch [red], Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego (KA6_WG10 L).

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW4 K);

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej (KA6_UW5 F);

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3 L).

Absolwent jest gotów do:

- świadomego pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy (KA6_KO3);

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecność na wykładach (dopuszczalne 3 nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze – przekroczenie tego limitu ma wpływ na ocenę końcową);

- uzyskanie min. 51 % sumy punktów z wejściówek* [lub] zaliczenie ustne całego materiału na koniec semestru.

*Pięciominutowe sprawdziany rozpoczynające każdy wykład, obejmujące materiał z poprzednich zajęć oraz zadaną lekturę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi związków literatury i innych sztuk. Studenci poznają pojęcie komparatystyki literackiej, historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy, MK_5: blok literaturoznawczy i kulturoznawczy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia, specjalność : język francuski od podstaw.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

- Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Słowo/obraz terytoria, 2006;

- Umberto Eco, Dzieło otwarte, WAB, 2008;

- Umberto Eco, Sztuka, Wydawnictwo M, 2008;

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, Universitas, 2012;

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Universitas, 2013;

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, red. Alicja Helman, Patrycja Włodek, Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Baudelaire "Oddźwięki", "Sygnały"

- Rimbaud "Samogłoski"

- Apollinaire "Poniedziałek, ulica Krystyny"

- Apollinaire "Kaligramy"

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) "Zwierzyniec albo Świta Orfeusza"

- Cocteau "Modigliani"

- Cocteau "Krew poety" (film)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: Małgorzata Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatury porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego. Studenci poznają pojęcie literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej oraz historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Edward Kasperski, Zasady komparatystyki [fragm], [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 13-32.

- Ilona Woronow, Baudelaire i korespondencja sztuk: Wokół pojęcia „korespondencje”, [w:] Ilona Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffman, Baudelaire, Norwid, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008, s. 145-159.

- Marta Kaźmierczak, Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia, „Przekładaniec”, nr 34/2017, s. 7-35.

- Mario Praz, Współprzenikanie przestrzenne i czasowe, [w:] Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006, s. 121-138.

- Teresa Radziewicz, Od ekfrazy do infrazy, [w:] Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, Krzysztof Andruczyk, Ewa Gorlewska, Krzysztof Korotkich [red], s. 166-181.

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji [fragm.], [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974, s. 163-181.

- Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa: PIW, 1971, s. 11-32.

- Edward Kasperski, Siedem rodzajów interpretacji, [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 209-227.

- Umberto Eco, Problem dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2007, s. 167-174.

- Baudelaire „Oddźwięki”, „Sygnały”

- Rimbaud „Samogłoski”

- Apollinaire „Poniedziałek, ulica Krystyny”

- Apollinaire „Kaligramy”

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) „Zwierzyniec albo Świta Orfeusza”

- Umberto Eco, Kino i literatura: struktura narracyjnej intrygi, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2008, s. 205-212.

- Aneta Jałocha, Odnaleźć magię w rzeczywistości. Piękna i Bestia Jeana Cocteau na podstawie baśni Madame Leprince de Beaumont, [w:] Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015, 9-19.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Umberto Eco, Poetyka dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Dzieło otwarte, Warszawa: WAB, 2008, s. 67-98.

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Kraków: Universitas, 2013.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania Reymonta i Maupassanta w opowiadaniach niesamowitych, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 76-105.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Małe i duże ojczyzny niestrudzonego polonisty z Burgundii, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 109-140.

- Michał Mencfel, Wstęp, [w:] Gottholf Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, Kraków: Universitas, 2012, s. VII-XXXVI.

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

- Kamila Woźniak, Ofelie wiecznie żywe, czyli literatura w fotografii (infrazy czeskie), „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, nr 41, 2/2020, s. 67-80.

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce: 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974.

- Ut pictura poesis, Marek Skwara, Seweryna Wysłouch [red], Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu literatury porównawczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu francuskiego. Studenci poznają pojęcie literaturoznawstwa i komparatystyki literackiej oraz historię i charakter związków literatury i innych sztuk; następnie poznają i wspólnie analizują wybrane utwory literackie inspirowane lub stanowiące inspirację dla dzieł plastycznych, filmowych, muzycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: filologia.

Rok studiów/semestr: I rok, 1 semestr.

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład interaktywny, prezentacje multimedialne. Zaliczenie na ocenę.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakłady pracy studenta: udział w wykładzie: 30 godz; udział w konsultacjach: 7 godz; lektura zalecanych tekstów: 20 godz; przygotowanie do zaliczenia: 15 godz; udział w zaliczeniu: 3 godz.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 40 godz / 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

- Edward Kasperski, Zasady komparatystyki [fragm], [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 13-32.

- Ilona Woronow, Baudelaire i korespondencja sztuk: Wokół pojęcia „korespondencje”, [w:] Ilona Woronow, Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffman, Baudelaire, Norwid, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008, s. 145-159.

- Marta Kaźmierczak, Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczenia, „Przekładaniec”, nr 34/2017, s. 7-35.

- Mario Praz, Współprzenikanie przestrzenne i czasowe, [w:] Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006, s. 121-138.

- Teresa Radziewicz, Od ekfrazy do infrazy, [w:] Logos - filozofia słowa. Szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury, Krzysztof Andruczyk, Ewa Gorlewska, Krzysztof Korotkich [red], s. 166-181.

- Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji [fragm.], [w:] Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974, s. 163-181.

- Erwin Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] Erwin Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa: PIW, 1971, s. 11-32.

- Edward Kasperski, Siedem rodzajów interpretacji, [w:] Edward Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2010, s. 209-227.

- Umberto Eco, Problem dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2007, s. 167-174.

- Baudelaire „Oddźwięki”, „Sygnały”

- Rimbaud „Samogłoski”

- Apollinaire „Poniedziałek, ulica Krystyny”

- Apollinaire „Kaligramy”

- Apollinaire (Dufy, Dobkowski) „Zwierzyniec albo Świta Orfeusza”

- Umberto Eco, Kino i literatura: struktura narracyjnej intrygi, [w:] Umberto Eco, Sztuka, Kraków: Wydawnictwo M, 2008, s. 205-212.

- Aneta Jałocha, Odnaleźć magię w rzeczywistości. Piękna i Bestia Jeana Cocteau na podstawie baśni Madame Leprince de Beaumont, [w:] Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015, 9-19.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

- Umberto Eco, Poetyka dzieła otwartego, [w:] Umberto Eco, Dzieło otwarte, Warszawa: WAB, 2008, s. 67-98.

- Andrzej Hejmej, Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Kraków: Universitas, 2013.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania Reymonta i Maupassanta w opowiadaniach niesamowitych, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 76-105.

- Danuta Knysz-Tomaszewska, Małe i duże ojczyzny niestrudzonego polonisty z Burgundii, [w:] Danuta Knysz-Tomaszewska, Spotkania i porównania, Warszawa: Wydz. Polonistyki UW, 2001, s. 109-140.

- Michał Mencfel, Wstęp, [w:] Gottholf Ephraim Lessing, Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji, Kraków: Universitas, 2012, s. VII-XXXVI.

- Mario Praz, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

- Kamila Woźniak, Ofelie wiecznie żywe, czyli literatura w fotografii (infrazy czeskie), „ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura”, nr 41, 2/2020, s. 67-80.

- Od Laclosa do Collarda. Adaptacje literatury francuskiej, Alicja Helman, Patrycja Włodek [red], Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2015.

- Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce: 1700-1870, Elżbieta Grabska, Maria Poprzęcka [red], Warszawa: PWN, 1974.

- Ut pictura poesis, Marek Skwara, Seweryna Wysłouch [red], Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.