Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doskonalenie językowe C

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2DJ5 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doskonalenie językowe C
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Filologia francuska od podstaw 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu doskonalenie:

- umiejętności analizy konektorów logicznych w tekście

- rozumienia funkcjonowania struktur języka francuskiego w kontekście

- umiejętności kreatywnego redagowania tekstu (np. opowiadanie, wiersz)

- umiejętności nawiązania i podtrzymania rozmowy na tematy życia codziennego oraz tematy dotyczące różnych zjawisk społecznych (wyrażanie opinii, argumentowanie, uzasadnianie stanowiska "za" lub "przeciw")

- umiejętności dostosowania swojej wypowiedzi do kontekstu (uwzględnienie statusu uczestników interakcji, relacji społeczno-zawodowej, miejsca i czasu)


Skrócony opis:

- Ćwiczenie podstawowych struktur gramatycznych języka francuskiego : morfologia czasownika i rzeczownika.

- Sposoby wyrażania relacji czasowych i przestrzennych; użycie rodzajników i zaimków.

Kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu, które są analizowane pod kątem ich cech gramatycznych.

Celem jest zaznajomienie z mechanizmami działającymi w obrębie systemu j. francuskiego oraz uświadomienie jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywanie jego przekształceń strukturalnych; zdobywanie precyzji i płynności w mówieniu..

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu: do wyboru (MK_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Punkty ECTS: 2

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B1 (ESOKJ)

zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podająca, problemowa, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Efekty uczenia się:

1 – Student posiada wiedzę na temat zasad gramatycznych gwarantujących poprawne tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych w języku francuskim KA6_WG4,

2 – Student zna zasady redagowania krótkich form literackich (np. narracja, recenzja)KA6_WG9,

3 – Student ma świadomość zróżnicowania rejestrów językowych w zależności od typu wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, statusu rozmówców.KA6_WG4

4 – Student zna zasady nawiązywania kontaktu werbalnego i prowadzenia rozmowy z inną osobąKA6_WG4,

5 – Student rozumie i stosuje zasady gramatyki języka francuskiego w tekstach i dialogach KA6_WG4

6 – Student stosuje literacki styl oraz odpowiednie środki językowe w wypowiedzi pisemnejKA6_UK6,

7 – Student dostosowuje akcent do sytuacji komunikacyjnej i typu wypowiedziKA6_UK1, KA6_UK1

8 – Student spontanicznie formułuje i przekazuje własne myśli na tematy życia codziennego, społecznegoKA6_UK1,

9– Student spontanicznie reaguje na wypowiedzi swego rozmówcyKA6_UO1

10 – Student potrafi pracować w zespole i wziąć odpowiedzialność za efekty pracy zespołuKA6_UO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- testów pisemnych (niezbędne jest uzyskanie 55% punktów łącznie),

- aktywności na zajęciach

- obecności (dopuszczalna 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

Przekroczenie nadprogramowych nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej z zajęć.

Wszystkie zaliczenia odbywają się przy włączonych kamerach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 15 godz.

- przygotowanie do zajęć (ćwiczenia i wypowiedzi pisemne - praca własna) - 35 godz.

- udział w konsultacjach - 5 godz.

Razem 55 godz.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Ćwiczenie podstawowych struktur gramatycznych języka francuskiego : morfologia czasownika i rzeczownika.

- Sposoby wyrażania relacji czasowych i przestrzennych; użycie rodzajników i zaimków.

Kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu, które są analizowane pod kątem ich cech gramatycznych.

Celem jest zaznajomienie z mechanizmami działającymi w obrębie systemu j. francuskiego oraz uświadomienie jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywanie jego przekształceń strukturalnych; zdobywanie precyzji i płynności w mówieniu..

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu: do wyboru (MK_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Punkty ECTS: 2

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B1 (ESOKJ)

zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podająca, problemowa, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Aleturowicz
Prowadzący grup: Magdalena Aleturowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- Ćwiczenie podstawowych struktur gramatycznych języka francuskiego : morfologia czasownika i rzeczownika.

- Sposoby wyrażania relacji czasowych i przestrzennych; użycie rodzajników i zaimków.

Kurs koncentruje się na różnych rodzajach tekstu, które są analizowane pod kątem ich cech gramatycznych.

Celem jest zaznajomienie z mechanizmami działającymi w obrębie systemu j. francuskiego oraz uświadomienie jak gramatyka funkcjonuje na poziomie tekstu; rozwijanie umiejętności pracy z tekstem oraz dokonywanie jego przekształceń strukturalnych; zdobywanie precyzji i płynności w mówieniu..

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu: do wyboru (MK_3)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

Rok studiów/semestr: II / semestr 4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. (ćwiczenia)

Punkty ECTS: 2

Wymagania wstępne: znajomość języka francuskiego na poziomie B1 (ESOKJ)

zdany egzamin z PNJF 1.

Metody dydaktyczne: podająca, problemowa, praktyczna, gramatyczno-tłumaczeniowa, kognitywna.

Zaliczenie na ocenę

Literatura:

1. Berthet A., Daill E., Hugot C., Kizirian V. M., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Hachette FLE 2012.

2. Berthet A., Sampsonis B., Hugot C., Waendendries M., Alter Ego+ 2, Cahier d'activités, Hachette FLE 2012.

3. Bescherelle, La Conjugaison pour tous, Hatier 1997.

4. Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego, Wiedza Powszechna 2009.

5. Dubois J., Jouannon G., Lagane R., Gramatyka języka francuskiego, Delta 2000.

6. Chollet I., Robert J.-M., Les verbes et leurs prepositions, CLE International 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.