Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2LENR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-rosyjski
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Filologia francuska od postaw 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk humanistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania pojęć z zakresu nauk humanistycznych.

Pełny opis:

Drugi język obcy nowożytny - rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia francuska - nauka języka od podstaw

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 340-FP1-2LENR

Przedmiot obowiązkowy. MK_3

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscyplina – językoznawstwo

II rok/ III i IV semestr studiów

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego na poziomie minimum B1.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia zdalne w czasie rzeczywistym

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

4 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 38 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62 h = 2,5 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 38 h = 1,5 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: Zna i rozumie zjawiska, procesy i systemy językowe oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi.

KA6_WG4: Zna i rozumie terminologię ogólną oraz podstawowy aparat metodologii badań z zakresu językoznawstwa.

KA6_WG9: Zna i rozumie podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy języka i procesu komunikacji.

KA6_WK1: Zna i rozumie problemy i wyzwania związane z językiem i komunikacją i ich powiązania z fundamentalnymi dylematami współczesnej cywilizacji.

KA6_UW4: Potrafi przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym.

KA6_UW6: Potrafi dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT).

KA6_UW7: Potrafi właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze językoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji.

KA6_UK4: Potrafi brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

KA6_UK6: Potrafi posługiwać się drugim językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_UO1: Potrafi planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole.

KA6_UU1: Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

KA6_KK1: Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

KA6_KK2: Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

KA6_KO4: Jest gotów do tworzenia płaszczyzn tolerancji i współpracy w warunkach komunikacji wielokulturowej i zróżnicowanego religijnie społeczeństwa.

KA6_KO5: Jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów na platformie Blackboard, wypowiedzi pisemnych lub ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin ustny i pisemny po IV semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kulik
Prowadzący grup: Anna Kulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.