Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ortografii i interpunkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-1OII
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ortografii i interpunkcji
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty specjalnościowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w historię polskiej pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych procesów kodyfikacyjnych. Rozwija świadomość językową, pozwalając świadomie rozstrzygać wątpliwości dotyczące pisowni.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykładu

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

przygotowanie do egzaminu wraz z egzaminem (15 godz.) – 0,5 pkt

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h (0,5 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 1 ECTS

zajęcia praktyczne - 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, BPTJ LX, 2004, s. 29-46.

Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

WSO: Wielki słowni ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2011 http://sjp.pwn.pl/zasady

Literatura uzupełniająca

Awramiuk E., O pożytkach płynących z wiedzy o historii ortografii, [w:] „BAJ” nr 7, red. B. Nowowiejski, U. Sokólska, Białystok 2007, s. 47-54.

Rocławski B., Krytyczne spojrzenie na zasady polskiej ortografii, Gdańsk 1998.

Tokarski J., Traktat o ortografii polskiej, Warszawa 1978.

Zdaniukiewicz A., Czy możliwie jest udoskonalenie ortografii polskiej?, „Język Polski” 2005, z. 5.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Charakteryzuje się znajomością terminologii językoznawczej w zakresie fonologii i ortografii języka polskiego. KA6_WG3

W2. Ma świadomość historycznej zmienności polskiej pisowni, jej uwarunkowań oraz obecnego stanu. KA6_WG3

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z pracą edytora w zakresie pisowni polskiej. KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład z elementami dyskusji.

Kryterium zaliczenia przedmiotu: zdany egzamin pisemny (wspomagająco - rozmowa i aktywność na wykładach).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Awramiuk
Prowadzący grup: Elżbieta Awramiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w historię polskiej pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych procesów kodyfikacyjnych. Rozwija świadomość językową, pozwalając świadomie rozstrzygać wątpliwości dotyczące pisowni.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykładu

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

przygotowanie do egzaminu wraz z egzaminem (15 godz.) – 0,5 pkt

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h (0,5 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 1 ECTS

zajęcia praktyczne - 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, BPTJ LX, 2004, s. 29-46.

Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

WSO: Wielki słowni ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2011 http://sjp.pwn.pl/zasady

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie w historię polskiej pisowni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych procesów kodyfikacyjnych. Rozwija świadomość językową, pozwalając świadomie rozstrzygać wątpliwości dotyczące pisowni.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: rok I, semestr letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 15 h wykładu

Metody dydaktyczne: wykład wspomagany prezentacjami

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w wykładzie (15 godz.) – 0,5 pkt

przygotowanie do egzaminu wraz z egzaminem (15 godz.) – 0,5 pkt

ŁĄCZNIE 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h (0,5 ECTS)

zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 1 ECTS

zajęcia praktyczne - 0 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, BPTJ LX, 2004, s. 29-46.

Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

WSO: Wielki słowni ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2011 http://sjp.pwn.pl/zasady

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)