Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium "Mit i mitologie w literaturze XIX i XX wieku"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2KON13
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Mit i mitologie w literaturze XIX i XX wieku"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

Mit i mitologie w literaturze XIX i XX wieku

1. Wprowadzenie: XIX wiek: nowe mitologie

H. Markiewicz, Literatura a mity, „Twórczość” 1987, nr 10.

2. Inspiracje biblijne: Lucyfer, Lilith, Babel-Babilon

G.G. Byron, Kain. Misterium (wyd. dowolne).

Opracowania: W. Szturc, Nierządnica babilońska – refutacja mitologiczna, Transformacje mitu Babilonii w kulturze europejskiej, w: M. Dybizbański, W. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.

R. Graves, R. Patai, Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, przeł. M. Gromadzka, Warszawa 1993. Tu: Upadek Lucyfera, Towarzyszki Adama, Wieża Babel.

3. Inspiracje helleńskie: Dionizos, Prometeusz

D. Mereżkowski, Julian Apostata, przeł. J. Czekalski, Białystok 1992, fragmenty.

M. Głowiński, Mity przebrane, Kraków 1990. Tu: Maska Dionizosa, Ten śmieszny Prometeusz, s. 5-54, 84-106.

S. Brzozowska, Klasycyzm i motywy antyczne w poezji Młodej Polski, Opole 2000. Tu: rozdziały 4 i 6 (Prometeusz, motywy dionizyjskie).

4. Inspiracje perskie: Zaratustra, Aryman

F. Nietzsche, Tako rzecze Zarathustra, fragmenty, wyd. dowolne.

S. Żeromski, Aryman mści się (wyd. dowolne).

K. Jarzyńska, Eposy świata, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, rozdz. Szahname.

5. Inspiracje słowiańskie: Świętowit i demonologia

M. Wolska, Swanta. Baśń o prawdzie, Lwów 1907.

T. Miciński, Nietota. Księga tajemna Tatr, fragmenty, wyd. dowolne.

D. Terakowska, Samotność Bogów, Kraków 1998., fragmenty.

A. Gajda, Pogańska Słowiańszczyzna w literaturze polskiej, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 4.

6. Inspiracje skandynawskie: Edda w literaturze

M. Rodziewiczówna, Ragnarök. Powieść współczesna, Warszawa 1906, fragmenty, wyd. dowolne.

J. R.R. Tolkien, Silmarillion, fragmenty. wyd. dowolne.

K. Jarzyńska, Eposy świata, dz. cyt., rozdz. Edda starsza.

7. Przypadek fiński: mitologia literacka

Kalevala, z fińskiego przeł. J. Litwiniuk, Warszawa 1998 lub inne wyd., fragmenty

K. Jarzyńska, Eposy świata, dz. cyt., rozdz. Kalewala.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WG1 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu literaturoznawstwa w systemie nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, zna podstawową terminologię w dziedzinie nauk humanistycznych;

KA6_WK2 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UWO1 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł;

KA6_UW1 Analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej z uwzględnieniem kontekstów;

KA6_UK1 Planuje i konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne sproblematyzowane interpretacyjnie, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz własnych wniosków.

KA6_UUO1 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KKO1 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

KA6_KKO2 Ma świadomość odpowiedzialności za tradycję literacką regionu, kraju i Europy, wykazuje wrażliwość na jej poznawcze, estetyczne i aksjologiczne aspekty.

KA6_KOR1 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_KKOR1 Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Bajko
Prowadzący grup: Marcin Bajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)