Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium "Reportaż w XX wieku (nie tylko w Polsce): osobowości, tematy, strategie pisarskie"

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1KON4 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium "Reportaż w XX wieku (nie tylko w Polsce): osobowości, tematy, strategie pisarskie"
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - wykłady monograficzne
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Przedmiotem dyskusji będą zarówno zagadnienia gatunkowe (świadomość literacka/dziennikarstwa reporterów/reportażystów, ich praca nad warsztatem, autorskie koncepcje reportażu), jak i konteksty społeczno-polityczne poszczególnych utworów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony rozwojowi reportażu w Polsce w XX wieku na tle europejskim. Analizowane będą zarówno zagadnienia gatunkowe i warsztatowe, jak i konteksty społeczno-polityczne danych utworów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot monograficzny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Przedmioty wprowadzające: historia literatury polskiej (literatura pozytywizmu i Młodej Polski, Literatura XX i XXI wieku), antropologia literatury

Liczba godzin dydaktycznych: 15 (konwersatorium)

Metody dydaktyczne: dyskusja, wykład, projekty, praca grupowa i indywidualna

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w zajęciach - 14 godzin,

zapoznanie z literaturą - 30 godzin,

przygotowanie jednej dłuższej pracy zaliczeniowej (w tym prezentacji) lub kilku krótszych wypowiedzi pisemnych dokumentujących znajomość tematyki i samodzielną pracę studenta - 4 godziny,

konsultacje - 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela - 16 godzin (0,5 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 34 godziny (1,5 ECTS)

Literatura:

U. Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w Dwudziestoleciu (1918-1939), Kraków 2014.

R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2003.

R. Kapuściński, Cesarz (dowolne wydanie).

Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy, t. 3, red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski, Warszawa 2018.

E. Pleszkun-Olejniczakowa, Reportaż: wokół pochodzenia, definicji i podziałów, Folia Litteraria Polonica 2005, nr 7/2, s. 3–27.

A. Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000.

Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin 2004.

K. Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kozieł, Genologia dziennikarska, Studia Medioznawcze 2013, nr 5, s. 23–35.

E. Żyrek-Horodyska, Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu, Kraków 2019.

E. Żyrek-Horodyska, Reportaż literacki wobec literatury. Korzenie i teorie, Pamiętnik Literacki 2017, z. 4, s. 119–131.

Wybrane reportaże: Egona Erwina Kischa, Melchiora Wańkowicza, Ksawerego Pruszyńskiego, Wandy Melcer, Hanny Krall, Wojciecha Tochmana, Mariusza Szczygła, Wojciecha Jagielskiego, Jacka Hugo-Badera.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (charakteryzuje metody badań reportażu i gatunków pokrewnych, umiejscawia dany tekst krytyczny/teoretyczny w kontekście ideowo-artystycznym i społeczno-politycznym)

– P7S_WG – KA7_WG2

- definiuje pojęcia z zakresu analizy antropologicznej, teoretycznoliterackiej, historycznoliterackiej, na poziomie rozszerzonym, z uwzględnieniem kontekstów (definiuje pojęcia „reportaż”, „podróżopisarstwo”, „narrative journalism”, „literary journalism”, „creative nonfiction”, „reporter”, „reportażysta”, „reportaż literacki”)

– P7S_WGK – KA7_WGK1

- posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych (wskazuje podstawowe cechy gatunku „reportaż” oraz cechy znamienne dla poszczególnych autorów lub nurtów, umiejscawia reportaż pośród gatunków paraliterackich i/lub literackich)

– P7S_WGK – KA7_WGK2

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji, oraz potrafi ukierunkować innych w tym zakresie (potrafi scharakteryzować metody badania reportażu, podać ważniejsze opracowania oraz koncepcje, i ustosunkować się do nich)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU1

- analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa (wymienia najważniejszych polskich reportażystów/reporterów i reporterki XX wieku, łączy nazwiska z tytułami dzieł i epokami, rekonstruuje fazy rozwoju polskiego reportażu, wskazuje najważniejszych przedstawicieli reportażu w XX wieku, wyjaśnia przyczyny bujnego rozwoju reportażu w okresie międzywojennym, podaje nazwy instytucji ważnych dla rozwoju gatunku)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU2

- potrafi sformułować syntetyczną wypowiedź pisemną i ustną z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii (prowadzi dyskusję z innymi słuchaczami i prowadzącym, prezentuje własny referat/omawia własną prezentację multimedialną)

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU3

- potrafi przygotować się do dyskusji, prowadzić debatę, sporządzić listę kwestii spornych w tradycji naukowej oraz dyskutować z użyciem specjalistycznej terminologii

– P7S_UWKOU – KA7_UWKOU4

- potrafi wykorzystać istotne źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z różnorodnych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych, czasopism specjalistycznych, jak: Diegesis, czy portali typu: SciElo, retropress.pl, Oxford Research Encyclopedia: Communication, Creative Nonfiction)

– FP2_U03 – H2A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi określić priorytety służące realizacji zadania (przygotowuje rozbudowaną prezentację, korzystając z opracowań omawianych na zajęciach i sugerowanych przez prowadzącego oraz na podstawie własnych kwerend)

– P7S_KKO – KA7_KKO2

- jest przygotowany do pracy w grupie, świadomy odpowiedzialność za zadania podjęte w pracy zespołowej (przewodniczy dyskusji, przyjmuje rolę adwokata i/lub krytyka poszczególnych tekstów/ koncepcji/autorów, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom po ich prezentacjach/wypowiedziach)

– P7S_KOR – KA7_KOR1

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia będzie następowania w trakcie zajęć (aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, przygotowanie prezentacji).

Aktywność na zajęciach może przebiegać w formie ustnych wypowiedzi albo, zwłaszcza w wypadku nauczania w trybie zdalnym, być dokumentowana pisemne oraz wykonywanie prac cząstkowych poświadczających znajomość tematyki i samodzielną pracę studenta. Przesyłanie notatek, materiałów itd. optymalnie za pośrednictwem platformy Blackboard i/lub USOSmail.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.