Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RP1-1WOA
Kod Erasmus / ISCED: 09.031 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o akwizycji i nauce języków
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii rosyjskiej dla poczatkujących-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. letni 1 stopień - podstawy
Filologia rosyjska dla rozpoczynających 1 rok sem. zimowy 1 stopień - podstawy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia i pojęcia, jakimi zajmuje się psycholingwistyka, w ramach której bada się i opisuje procesy umożliwiające nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych, procesy związane z tworzeniem własnych wypowiedzi, jak i rozumieniem wypowiedzi innych.

Wprowadzenie do problematyki akwizycji ma za zadanie dostarczyć studentom filologii teoretycznych podstaw dla podejmowanych kursów w zakresie lingwistyki stosowanej oraz dla dalszych (interdyscyplinarnych) studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_26

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

Rok studiów: I, semestr: II,

Liczba godzin dydaktycznych: 15h,

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, prezentacja, dyskusja, zadania testowe oraz projektowe,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, przygotowanie do zajęć 2h, przygotowanie do testu zaliczającego przedmiot 3h, udział w konsultacjach 2h, przygotowanie zadania projektowego 3h;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h (0,68 ECTS), o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arabski J., 1985 „O przyswajaniu języka drugiego (obcego)”, Warszawa: WSiP,

2. Kurcz I, 2007, „Psychologiczne aspekty dwujęzyczności”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

3. Michońska-Stadnik A., 1996, „Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

4. Marciniak I., 2009. Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość, [w:] „Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych”, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red), Poznań-Kalisz 2009, s. 165-169.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurcz I., 2000, „Psychologia języka i komunikacji”, Warszawa: Scholar,

2. Shugar G.W., 1982, „Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe”, Wrocław: Ossolineum

3. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, „Badania nad rozwojem języka dziecka”, Warszawa: PWN

4. Kurcz I., Okuniewska H. 2011, „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Efekty uczenia się:

KA6_WG1,KA6_WG2, KA6_WG4, KA6_WG5, KA6_WG7, KA6_WG9, KA6_WK1 KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW6, KA6_UW7, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie testu oraz prawidłowo wykonanej pracy projektowej i zaprezentowanej wykładowcy.

Zajęcia i zaliczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem wskazanej przez władze UwB platformy.

Nieobecności:

- student nie otrzymuje zaliczenia po opuszczeniu powyżej 30% zajęć;

- w celu uzyskania zaliczenia przedmiotu – student jest zobowiązany zaliczyć nieobecności (treści) w ramach konsultacji (jeżeli nieobecności nie przekraczają 30% zajęć).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Karolczuk
Prowadzący grup: Marzanna Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia i pojęcia, jakimi zajmuje się psycholingwistyka, w ramach której bada się i opisuje procesy umożliwiające nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych, procesy związane z tworzeniem własnych wypowiedzi, jak i rozumieniem wypowiedzi innych.

Wprowadzenie do problematyki akwizycji ma za zadanie dostarczyć studentom filologii teoretycznych podstaw dla podejmowanych kursów w zakresie lingwistyki stosowanej oraz dla dalszych (interdyscyplinarnych) studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_26

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

Rok studiów: I, semestr: II,

Liczba godzin dydaktycznych: 15h,

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, prezentacja, dyskusja, zadania testowe oraz projektowe,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, przygotowanie do zajęć 2h, przygotowanie do testu zaliczającego przedmiot 3h, udział w konsultacjach 2h, przygotowanie zadania projektowego 3h;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h (0,68 ECTS), o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arabski J., 1985 „O przyswajaniu języka drugiego (obcego)”, Warszawa: WSiP,

2. Kurcz I, 2007, „Psychologiczne aspekty dwujęzyczności”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

3. Michońska-Stadnik A., 1996, „Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

4. Marciniak I., 2009. Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość, [w:] „Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych”, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red), Poznań-Kalisz 2009, s. 165-169.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurcz I., 2000, „Psychologia języka i komunikacji”, Warszawa: Scholar,

2. Shugar G.W., 1982, „Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe”, Wrocław: Ossolineum

3. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, „Badania nad rozwojem języka dziecka”, Warszawa: PWN

4. Kurcz I., Okuniewska H. 2011, „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia i pojęcia, jakimi zajmuje się psycholingwistyka, w ramach której bada się i opisuje procesy umożliwiające nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych, procesy związane z tworzeniem własnych wypowiedzi, jak i rozumieniem wypowiedzi innych.

Wprowadzenie do problematyki akwizycji ma za zadanie dostarczyć studentom filologii teoretycznych podstaw dla podejmowanych kursów w zakresie lingwistyki stosowanej oraz dla dalszych (interdyscyplinarnych) studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_26

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

Rok studiów: I, semestr: II,

Liczba godzin dydaktycznych: 15h,

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, prezentacja, dyskusja, zadania testowe oraz projektowe,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, przygotowanie do zajęć 2h, przygotowanie do testu zaliczającego przedmiot 3h, udział w konsultacjach 2h, przygotowanie zadania projektowego 3h;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h (0,68 ECTS), o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arabski J., 1985 „O przyswajaniu języka drugiego (obcego)”, Warszawa: WSiP,

2. Kurcz I, 2007, „Psychologiczne aspekty dwujęzyczności”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

3. Michońska-Stadnik A., 1996, „Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

4. Marciniak I., 2009. Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość, [w:] „Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych”, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red), Poznań-Kalisz 2009, s. 165-169.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurcz I., 2000, „Psychologia języka i komunikacji”, Warszawa: Scholar,

2. Shugar G.W., 1982, „Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe”, Wrocław: Ossolineum

3. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, „Badania nad rozwojem języka dziecka”, Warszawa: PWN

4. Kurcz I., Okuniewska H. 2011, „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia i pojęcia, jakimi zajmuje się psycholingwistyka, w ramach której bada się i opisuje procesy umożliwiające nabywanie i posługiwanie się językiem, a także przetwarzanie informacji językowych, procesy związane z tworzeniem własnych wypowiedzi, jak i rozumieniem wypowiedzi innych.

Wprowadzenie do problematyki akwizycji ma za zadanie dostarczyć studentom filologii teoretycznych podstaw dla podejmowanych kursów w zakresie lingwistyki stosowanej oraz dla dalszych (interdyscyplinarnych) studiów w dziedzinie współczesnej lingwistyki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_26

Dziedzina i dyscyplina: nauki humanistyczne, językoznawstwo,

Rok studiów: I, semestr: II,

Liczba godzin dydaktycznych: 15h,

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, prezentacja, dyskusja, zadania testowe oraz projektowe,

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach 15h, przygotowanie do zajęć 2h, przygotowanie do testu zaliczającego przedmiot 3h, udział w konsultacjach 2h, przygotowanie zadania projektowego 3h;

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h (0,68 ECTS), o charakterze praktycznym: 0.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Arabski J., 1985 „O przyswajaniu języka drugiego (obcego)”, Warszawa: WSiP,

2. Kurcz I, 2007, „Psychologiczne aspekty dwujęzyczności”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

3. Michońska-Stadnik A., 1996, „Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

4. Marciniak I., 2009. Europejskie portfolio językowe - założenia a rzeczywistość, [w:] „Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych”, M. Pawlak, M. Derenowski, B. Wolski (red), Poznań-Kalisz 2009, s. 165-169.

Literatura uzupełniająca:

1. Kurcz I., 2000, „Psychologia języka i komunikacji”, Warszawa: Scholar,

2. Shugar G.W., 1982, „Interakcja, koordynacja linii działania i funkcjonowanie językowe”, Wrocław: Ossolineum

3. Shugar G.W., Smoczyńska M. (red.), 1980, „Badania nad rozwojem języka dziecka”, Warszawa: PWN

4. Kurcz I., Okuniewska H. 2011, „Język jako przedmiot badań psychologicznych. Psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka”, Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)