Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-RT2-1PTTP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii rosyjskiej przykładoznawstwo-przedmioty obowiązkowe
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. letni 2 stopień - translatoryka
Filologia rosyjska przekładoznastwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień - translatoryka
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne
podstawowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym, doskonała znajomość języka polskiego, poprawne posługiwanie się polszczyzną we wszystkich sferach jej użycia. Ogólna wiedza z zakresu filologii, historii, ekonomii, prawa, matematyki, biologii itp.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych, medycznych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Zajęcia zapoznają studentów z typowymi wyrażeniami dla danego tekstu, charakterystyczną terminologią i cechami języka specjalistycznego języka polskiego/rosyjskiego oraz problemami translatorskimi w ich tłumaczeniu.

Treści programowe:

1. Praktyczna nauka korzystania ze słowników jedno- i dwujęzycznych, słowników specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów.

2. Typologia języków specjalistycznych.

3. Elementy terminologii specjalistycznej z dziedzin, których dotyczą analizowane teksty.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu pisemnym tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego na język polski.

a) teksty prawno-ekonomiczne (np. Pouczenie, Akt oskarżenia, Testament, Akt urodzenia, Akt ślubu, Intercyza, Pozew o rozwód, Ugoda sądowa),

b) teksty finansowo-ekonomiczne (np. Umowa o pracę, Umowa kupna-sprzedaży, Umowa na usługi brokerskie),

c) teksty naukowo-techniczne (np. Artykuł naukowy, Instrukcja obsługi, Specyfikacje techniczne, Opis składu produktu, Certyfikat zgodności),

d) teksty naukowo-medyczne (np. Zaświadczenie lekarskie

Wypis ze szpitala, Historia choroby, Dokumentacja medyczna),

e) dokumenty związane z komunikacją i transportem (np. Prawo jazdy

Dowód rejestracyjny pojazdu, Protokół wykroczenia, Umowa kupna-sprzedaży).

Punkty ECTS: 4 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 15x4h = 60h (2 ECTS)

Razem: 30h+30h+60h= 120h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+15h= 45h (1,5 ECTS)

Literatura:

-Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski terminologii prawniczej, pod red. Magdaleny Kuratczuk, Warszawa 2019.

-Słownik medyczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, PWN 2020.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Literatura dodatkowa:

-Wybrane dokumenty z komentarzami: dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

- Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

złożone pojęcia translatoryczne oraz metody i strategie tłumaczenia KA7_WG6,

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i innych wytworów kultury danego obszaru językowego w obrębie wybranych tradycji i teorii i językoznawczych KA7_WG7,

zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych KA7_WG8,

współczesne uwarunkowania społeczno-kulturowe danego obszaru językowego KA7_WG11,

złożone prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania działań związanych z daną kwalifikacją KA7_WK2,

zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego KA7_WK3,

Student potrafi:

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, innowacyjnie dobierając odpowiednie metody i narzędzia z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauki o języku i translatoryki KA7_UW1,

dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA7_UW5,

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców używając specjalistycznej terminologii z zakresu językoznawstwa i translatoryki z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych KA7_UK1,

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie KA7_UU1,

Student gotów jest do:

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych KA7_KK2,

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu tłumacza KA7_KR1,

przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej tłumacza oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad KA7_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Przy ocenianiu brana jest pod uwagę aktywność studenta na zajęciach, prezentacja problemów i rozwiązań tłumaczeniowych oraz średnia z ocen za samodzielne pisemne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka polskiego a rosyjski i z rosyjskiego na polski (prace kontrolne), zaliczenie ćwiczeń domowych.

Student ma prawo do dwóch nieobecności bez konieczności usprawiedliwiania i odrabiania.

Każda kolejna nieobecność wymaga odrobienia (sposób i zakres ustalany indywidualnie).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Maroń
Prowadzący grup: Anna Maroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dziedzic, Eugenia Maksimowicz
Prowadzący grup: Joanna Dziedzic, Eugenia Maksimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne
podstawowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych, medycznych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Zajęcia zapoznają studentów z typowymi wyrażeniami dla danego tekstu, charakterystyczną terminologią i cechami języka specjalistycznego języka polskiego/rosyjskiego oraz problemami translatorskimi w ich tłumaczeniu.

Treści programowe:

1. Praktyczna nauka korzystania ze słowników jedno- i dwujęzycznych, słowników specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów.

2. Typologia języków specjalistycznych.

3. Elementy terminologii specjalistycznej z dziedzin, których dotyczą analizowane teksty.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu pisemnym tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego na język polski.

a) teksty prawno-ekonomiczne,

b) teksty finansowo-ekonomiczne,

c) teksty naukowo-techniczne,

d) teksty naukowo-medyczne,

e) dokumenty związane z komunikacją i transportem.

Punkty ECTS: 4 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 15x4h = 60h (2 ECTS)

Razem: 30h+30h+60h= 120h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+15h= 45h (1,5 ECTS)

Literatura:

-Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski terminologii prawniczej, pod red. Magdaleny Kuratczuk, Warszawa 2019.

-Słownik medyczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, PWN 2020.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Literatura dodatkowa:

-Wybrane dokumenty z komentarzami: dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

- Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugenia Maksimowicz
Prowadzący grup: Eugenia Maksimowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne
podstawowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Ćwiczeniom translacyjnym towarzyszy niezbędny komentarz metodologiczny.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest nabycie umiejętności sporządzania pisemnych tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Zajęcia poprzez praktyczne tłumaczenie wybranych dokumentów rosyjskich oraz fragmentów tekstów (prawniczych, administracyjnych, handlowych, medycznych i innych specjalistycznych) zapoznają studentów z formalnymi i merytorycznymi zasadami wykonywania tłumaczeń specjalistycznych. Zajęcia zapoznają studentów z typowymi wyrażeniami dla danego tekstu, charakterystyczną terminologią i cechami języka specjalistycznego języka polskiego/rosyjskiego oraz problemami translatorskimi w ich tłumaczeniu.

Treści programowe:

1. Praktyczna nauka korzystania ze słowników jedno- i dwujęzycznych, słowników specjalistycznych przy tłumaczeniu tekstów.

2. Typologia języków specjalistycznych.

3. Elementy terminologii specjalistycznej z dziedzin, których dotyczą analizowane teksty.

4. Ćwiczenia w tłumaczeniu pisemnym tekstów specjalistycznych z języka rosyjskiego na język polski.

a) teksty prawno-ekonomiczne,

b) teksty finansowo-ekonomiczne,

c) teksty naukowo-techniczne,

d) teksty naukowo-medyczne,

e) dokumenty związane z komunikacją i transportem.

Punkty ECTS: 4 ECTS, w tym:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 15x2h= 30h (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć: 15x4h = 60h (2 ECTS)

Razem: 30h+30h+60h= 120h (4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h+15h= 45h (1,5 ECTS)

Literatura:

-Słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski terminologii prawniczej, pod red. Magdaleny Kuratczuk, Warszawa 2019.

-Słownik medyczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski, PWN 2020.

Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. A. Mirowicza, Warszawa 2004.

- Wielki słownik polsko-rosyjski i rosyjsko-polski, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2005.

- Большой толковый словарь, под ред. С. А. Кузнецова, Санкт-Петербург 1998.

Literatura dodatkowa:

-Wybrane dokumenty z komentarzami: dla tłumaczy języka rosyjskiego (prawo cywilne i administracyjne), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

- Wybrane dokumenty dla tłumaczy języka rosyjskiego (samochody, ruch drogowy), I.A. Ndiaye, B. Jeglińska, Olsztyn 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)