Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia ustrojów państwowych i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2AHUA Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia ustrojów państwowych i administracji
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Absolwent studiów historycznych powinien dysponować wiedzą z zakresu historii ustrojów i podstawowych instytucji państwowych, która jest niezbędna w jego przyszłej pracy zawodowej, jak również istotna we współczesnym życiu społeczno-politycznym. Stąd podstawowym celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu historii ustrojów państwowych od średniowiecza po XX wiek.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 2

Wymagania wstępne: Podstawowa, uporządkowana chronologicznie i tematycznie wiedza z zakresu historii powszechnej oraz ziem polskich w X-XX w.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach......................................................30X1godz.= 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami i egzaminem ...........30X1godz .= 30godz.

Razem…………………………………………………....................................60 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela.…45 godz. 1 pkt ECTS

o charakterze praktycznym…..................................…30 godz. 1 pkt ECTS

Łącznie 2 pkt ECTS

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

W ramach charakterystyk poszczególnych ustrojów w ramach monarchii feudalnej zostanie zwrócona szczególna uwaga na zmiany charakteru władzy królewskiej, organizację i kompetencje urzędów centralnych i lokalnych, ukształtowanie parlamentów - ciał przedstawicielskich (skład, uprawnienia), sądownictwo i samorząd lokalny. Z kolei w ramach ukształtowania się konstytucjonalizmu zostanie ukazana rola i charakter konstytucji jako podstawowego dokumentu określającego zasady funkcjonowania najważniejszych organów państwowych z uwypukleniem zasady trójpodziału władzy, a także gwarancji praw obywatelskich. Szczegółowo zostanie przedstawiona treść konstytucji II RP z 1921 i 1935 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 i następne wydania

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2008 i następne wydania

3. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, wyd. 2, Kraków 2008

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998 i następne wydania

Literatura uzupełniająca:

1.A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989

2. A. Jaeschke, Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku, Kraków 2013

3.W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

4.A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

5.R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

6.Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. I-II, Warszawa 1990

Efekty uczenia się:

W zakresie WIEDZY: KP6_WG1 - KP6_WG4, KP6_WK1 - KP6_WK5

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI: KP6_UW2, KP6_UW4 - KP6_UW7

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: KP6-KK1 - KP6-KK4, KP6_KO1,

KP6_KO2

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są weryfikowane dwuetapowo. Pierwszy raz, podczas zajęć w trakcie których przewidziano pewne zagadnienia do dyskusji ze słuchaczami (metoda aktywizująca), oraz drugi raz, podczas ustnego egzaminu końcowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Student na egzaminie powinien wykazać się co najmniej podstawową wiedzą i umiejętnościami z zakresu historii ustrojów państwowych od średniowiecza po XX wiek.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kuklo
Prowadzący grup: Cezary Kuklo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

W ramach charakterystyk poszczególnych ustrojów w ramach monarchii feudalnej zostanie zwrócona szczególna uwaga na zmiany charakteru władzy królewskiej, organizację i kompetencje urzędów centralnych i lokalnych, ukształtowanie parlamentów - ciał przedstawicielskich (skład, uprawnienia), sądownictwo i samorząd lokalny. Z kolei w ramach ukształtowania się konstytucjonalizmu zostanie ukazana rola i charakter konstytucji jako podstawowego dokumentu określającego zasady funkcjonowania najważniejszych organów państwowych z uwypukleniem zasady trójpodziału władzy, a także gwarancji praw obywatelskich. Szczegółowo zostanie przedstawiona treść konstytucji II RP z 1921 i 1935 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 i następne wydania

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2008 i następne wydania

3. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, wyd. 2, Kraków 2008

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998 i następne wydania

Literatura uzupełniająca:

1.A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989

2. A. Jaeschke, Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku, Kraków 2013

3.W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

4.A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

5.R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

6.Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. I-II, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kuklo
Prowadzący grup: Cezary Kuklo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

W ramach charakterystyk poszczególnych ustrojów w ramach monarchii feudalnej zostanie zwrócona szczególna uwaga na zmiany charakteru władzy królewskiej, organizację i kompetencje urzędów centralnych i lokalnych, ukształtowanie parlamentów - ciał przedstawicielskich (skład, uprawnienia), sądownictwo i samorząd lokalny. Z kolei w ramach ukształtowania się konstytucjonalizmu zostanie ukazana rola i charakter konstytucji jako podstawowego dokumentu określającego zasady funkcjonowania najważniejszych organów państwowych z uwypukleniem zasady trójpodziału władzy, a także gwarancji praw obywatelskich. Szczegółowo zostanie przedstawiona treść konstytucji II RP z 1921 i 1935 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 i następne wydania

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2008 i następne wydania

3. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, wyd. 2, Kraków 2008

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998 i następne wydania

Literatura uzupełniająca:

1.A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989

2. A. Jaeschke, Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku, Kraków 2013

3.W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

4.A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

5.R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

6.Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. I-II, Warszawa 1990

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone metodą wykładu będą charakteryzowały porównawczo na przykładzie kilku wybranych państw (Francji, Anglii, Polski I Rosji) ustroje państwowe w epoce feudalnej tj. średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych (monarchia wczesnofeudalna, monarchia stanowa, monarchia obsolutna), a także genezę i rozwój nowożytnego konstytucjonalizmu poczynając od wojny o niepodległość 13 amerykańskich kolonii, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu i w Polsce do wybuchu II wojny światowej.

W ramach charakterystyk poszczególnych ustrojów w ramach monarchii feudalnej zostanie zwrócona szczególna uwaga na zmiany charakteru władzy królewskiej, organizację i kompetencje urzędów centralnych i lokalnych, ukształtowanie parlamentów - ciał przedstawicielskich (skład, uprawnienia), sądownictwo i samorząd lokalny. Z kolei w ramach ukształtowania się konstytucjonalizmu zostanie ukazana rola i charakter konstytucji jako podstawowego dokumentu określającego zasady funkcjonowania najważniejszych organów państwowych z uwypukleniem zasady trójpodziału władzy, a także gwarancji praw obywatelskich. Szczegółowo zostanie przedstawiona treść konstytucji II RP z 1921 i 1935 r.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 i następne wydania

2. M. Kallas, Historia ustroju Polski X-XX w., Warszawa 2008 i następne wydania

3. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, wyd. 2, Kraków 2008

4. M. Szczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1998 i następne wydania

Literatura uzupełniająca:

1.A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 1: W dobie rozbiorów, Warszawa 1989

2. A. Jaeschke, Metamorfozy parlamentu westminsterskiego do połowy XVIII wieku, Kraków 2013

3.W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991

4.A. Mączak, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986

5.R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994

6.Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, t. I-II, Warszawa 1990

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.