Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Źródłoznawstwo historyczne XIX-XXw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2AZH2 Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródłoznawstwo historyczne XIX-XXw.
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu studiujący powinni posiadać:


1) Wiedzę ad. podstawowych pojęć z zakresu źródłoznawstwa historycznego.


2) Umiejętność weryfikacji wiarygodności informacji zawartych w tekście źródłowym (oceny ścisłości i pewności tekstu) oraz umiejętność weryfikacji autentyczności i kompletność (oryginalności) źródła.


3) Niezbędne kompetencje do umiejętnego i aktywnego przyswajania wiedzy warsztatowej z zakresu wyznaczonego tematyką zajęć proseminaryjnych.

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studiujący zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu źródłoznawstwa historycznego XIX i XX w., oraz poznają źródła do historii XIX i XX wieku, tj. dokumentację kancelaryjną (urzędową), źródła pozakancelaryjne (bibliotekalia, muzealia), źródła in situ oraz e-źródła (Internetalia).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne 1 stopnia

Status przedmiotu - specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 2

Wymagania wstępne: Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu źródłoznawstwa historycznego XIX i XX w.

Ramy merytoryczne zajęć:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu źródłoznawstwa XIX i XX w. Głównym założeniem przedmiotu jest utrwalenie znanych i poznanie nowych pojęć z zakresu źródłoznawstwa oraz poznanie bazy źródłowej do badań nad historią XIX i XX w. Ponadto celem realizowanego przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć proseminaryjnych.

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Udział w zajęciach....................................................15X2godz. = 30 godz.

Przygotowanie do zajęć............................................15X1godz. = 15 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami..........15X2godz. = 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium i obecność na nim....13godz+2godz=15 godz.

Razem .........................................................................................90 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela....60 godz.- 2 pkt ETCS

o charakterze praktycznym........................................30 godz.- 1 pkt ETCS

Łącznie 3 pkt ECTS

Literatura:

1. Archiwa i ich zasoby. Materiały pomocnicze do źródłoznawstwa, red. Agnieszka Jakuboszczak, Przemysław Matuszczak, Michał Zwierzykowski, Poznań 2013.

2. Archiwa rodzinne, red. Robert Górski et al., Warszawa 2013.

3. Archiwalia komunistycznego aparatu represji : zagadnienia źródłoznawcze, pod red. Filipa Musiała, Kraków 2012.

4. Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku: studia i interpretacje, pod red. Adama Rajewskiego i Jakuba Józefiaka, Poznań 2014.

5. Barzycka A., Fotografia jako źródło historyczne. Wybrane problemy, „Historyka. Studia metodologiczne”, t. XXXVI, 2006.

6. Dobroński A., Wiśniewski T., Białystok na starych pocztówkach, Łódź 2008.

7. Grochowska I., Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski z lat 1816-1866 (ustrój, dzieje, akta), „Archeion” 1976, t. LXIV.

8. Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.

9. Historia i nowoczesność. Problemy unowocześnienia metodologii i warsztatu badawczego historyka, red. J. Leskiewiczowa, S. Kowalska-Glikman, Wrocław 1974.

10. Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990.

11. Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

12. Ihnatowicz I., Źródła do historii XIX i XX wieku, „Studia Źródłoznawcze”, t. XIX, 1974.

13. Kieniewicz S., Materiały pamiętnikarskie w moim warsztacie badawczym, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, T. 2, nr 1.

14. Kopiczyńska A. Kancelaria Gubernatora Łomżyńskiego w latach 1867-1918 – funkcje i procesy aktotwórcze, „Archeion” 1988, t. LXXXIV.

15. Kopiczyńska A., Zespoły akt Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego i Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego jako źródło historyczne, [w:] Archiwa i archiwalia łomżyńskie, pod red. A. Dobrońskiego, Łomża 1986.

16. Kopiczyńska A., Akta władz administracji gubernialnej Królestwa Polskiego w latach 1867-1915, Warszawa 2004.

17. Kubiszyn M., Historia mówiona w edukacji regionalnej i wielokulturowej, „Zeszyty Szkolne”, 2003, nr 4.

18. Kula M., Między przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004.

19. Kula M., Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002.

20. Kwiatek F., Zbiory fotograficzne Narodowego Archiwum Cyfrowego, [w:] Wkład archiwistów warszawskich w rozwój archiwistyki polskiej, pod red. A. Kuleckiej, Warszawa 2012.

21. Lechowski A., Białystok. Urok starych klisz, Białystok 2005.

22. Małek A., Kamera Wojny i Domen Departamentu Białostockiego Nowych Prus Wschodnich 1796-1807, Warszawa 2007.

23. Maternicki J., Pamiętnik jako dokument kultury historycznej, „Przegląd Humanistyczny” 1985, nr 11-12.

24. Media audiowizualne w warsztacie historyka, red. D. Skotarczak, Poznań 2008.

25. Mędrzecki W., Fotografia chłopska jako źródło do dziejów rodziny w Królestwie Polskim, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. IX, pod red. J. Leskiewiczowej, Warszawa 1991.

26. Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998.

27. Nikiforuk A., Kancelaria Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego z lat 1867-1918, „Archeion” 1984, t. LXXVIII.

28. Pamiętniki, dzienniki i relacje jako źródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) , pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka, Kraków 2011.

29. Płaza S., Źródła rękopiśmienne do dziejów wsi w Polsce feudalnej : studium archiwoznawcze, Warszawa 1976.

30. Płażewski I., Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii, Warszawa 1982.

31. Pomian K., Historia wobec pamięci, Lublin 2006.

32. Radtke I., Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, „Archeion” 1984, t. LXXVIII.

33. Rękopisy w zbiorach kościelnych, oprac. Tomasz Makowski, Warszawa 2014.

34. Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002.

35. Rostocki W., Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (do 1867 r.), Wrocław-Warszawa 1964.

36. Rostocki W., Kancelaryjna postać pisma w aktach spraw urzędów administracji państwowej w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Archeion” 1959, t. XXXI.

37. Tomczak S., Fotografia jako źródło historyczne – rys problemowy, „Archiwista Polski” 2013, nr 2.

38. Ukryte w źródłach: z warsztatu historyka XIX wieku / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka, Kraków 2009.

39. Wąsicki J., Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neu Ostpreussen) 1795-1806, Poznań 1963.

40. Wereszycki H., Uwagi na temat użyteczności pamiętników jako źródła do historii XIX wieku, „Pamiętnikarstwo Polskie” 1972, T. 2, nr 3.

41. Witek P., Kultura, film, historia: metodologiczne problemy doświadczania audiowizualnego, Lublin 2005.

42. Wojna. Doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006.

43. Wojski M., 1915 - Białystok, Białystok 2015.

44. Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne, cz. I. Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2003.

45. Wojtkowiak Z., O klasyfikacji i interpretacji pamiętników. Uwagi i propozycje, „Studia Źródłoznawcze”, T. XXV: 1980.

46. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. Danuta Kamolowa, Teresa Sieniatecka, Warszawa 2014.

47. Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, oprac. zbiorowe pod red. nauk. Bolesława Woszczyńskiego i Violetty Urbaniak, Warszawa 2001.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w.

KP6_WG7: rozumie podstawową terminologię fachową z zakresu źródłoznawstwa XIX i XX w. w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej źródłoznawstwa XIX i XX w.

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KR1: absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium.

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski
Prowadzący grup: Janusz Danieluk, Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w.

KP6_WG7: rozumie podstawową terminologię fachową z zakresu źródłoznawstwa XIX i XX w. w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej źródłoznawstwa XIX i XX w.

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KR1: absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski, Jan Snopko
Prowadzący grup: Adam Miodowski, Bartłomiej Samarski, Jan Snopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w.

KP6_WG7: rozumie podstawową terminologię fachową z zakresu źródłoznawstwa XIX i XX w. w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej źródłoznawstwa XIX i XX w.

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KR1: absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX i XX w.

KP6_WG7: rozumie podstawową terminologię fachową z zakresu źródłoznawstwa XIX i XX w. w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej źródłoznawstwa XIX i XX w.

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW3: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KR1: absolwent jest gotów do stosowania zasad etycznych

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.