Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy historii architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BWP
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii architektury
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji stylów w architekturze oraz przeglądowi technik i materiałów stosowanych ówcześnie w budownictwie drewnianym i murowanym

Pełny opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

3L. stac. I st. tudia historyczne – przedmioty monograficzne

30 h, wykład

Liczba punktów ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta ( dyżur czwartek od godz. 8;45.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005

J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

K_W02 znajomość podstawowych pojęć i terminologii stosowanej w archeologii

K_W03 rozszerzona wiedza w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych

K_W09 zna specyfikę języka używanego w analizie dzieła architektury

K1A _W25 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji rozumiejąc ich przydatność w zastosowaniu w wybranych sferach działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, i/lub administracyjnej, i/lub gospodarczej

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii architektury

K_U08 posiada umiejętność przygotowania opisu inwentaryzatorskiego i schematycznego przekroju poziomego budowli

K_U09 potrafi wskazać na przynależność dzieła architektura do określonego typu

K_K03 jest świadom konieczności ochrony zabytków architektury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z całości materiału. Dopuszczalne są 2 nieobecności . Student może przystąpić do egzaminu mając minimum 80% obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademcki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki humanistyczne . Historia

Rok studiów/semestr 2/II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Wykład - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 53 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 15x2 godz.= 30 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 30+4+8+10+1=53 godz. (58:25=2,12)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

1. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalistyczne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji stylów w architekturze oraz przeglądowi technik i materiałów stosowanych ówcześnie w budownictwie drewnianym i murowanym

Pełny opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

3L. stac. I st. tudia historyczne – przedmioty monograficzne

30 h, wykład

Liczba punktów ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta ( dyżur czwartek od godz. 8;45.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005

J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)