Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy historii architektury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2BWP
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii architektury
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych terminów, pojęć i wiadomości z dziedziny sztuk plastycznych oraz epok kulturowych( romańska, gotycka, renesansowa barokowa, klasycystyczna)

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji stylów w architekturze oraz przeglądowi technik i materiałów stosowanych ówcześnie w budownictwie drewnianym i murowanym

Pełny opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

3L. stac. I st. tudia historyczne – przedmioty monograficzne

30 h, wykład

Liczba punktów ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta ( dyżur czwartek od godz. 8;45.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005

J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

K_W02 znajomość podstawowych pojęć i terminologii stosowanej w archeologii

K_W03 rozszerzona wiedza w zakresie opisu, analizy i interpretacji źródeł archeologicznych

K_W09 zna specyfikę języka używanego w analizie dzieła architektury

K1A _W25 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji rozumiejąc ich przydatność w zastosowaniu w wybranych sferach działalności kulturalnej i/lub edukacyjnej, i/lub administracyjnej, i/lub gospodarczej

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii architektury

K_U08 posiada umiejętność przygotowania opisu inwentaryzatorskiego i schematycznego przekroju poziomego budowli

K_U09 potrafi wskazać na przynależność dzieła architektura do określonego typu

K_K03 jest świadom konieczności ochrony zabytków architektury

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z całości materiału. Dopuszczalne są 2 nieobecności . Student może przystąpić do egzaminu mając minimum 80% obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Drozdowski
Prowadzący grup: Mariusz Drozdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalistyczne

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą prezentacji stylów w architekturze oraz przeglądowi technik i materiałów stosowanych ówcześnie w budownictwie drewnianym i murowanym

Pełny opis:

Celem zajęć, jest ukazanie rozwoju form architektonicznych od początków chrześcijaństwa, romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, klasycyzmu doby Oświecenia i XIX wiecznego eklektyzmu po współczesne czasy : od Secesji przez funkcjonalizm (BAUCHAUS), modernizm i postmodernizm XXI w. Celem nauczania jest ponadto zapoznanie studentów z rozwojem myśli architektonicznej i urbanistycznej jako podstawy rozumienia i oceny roli architektury i urbanistyki we współczesnym gospodarowaniu przestrzenią.

3L. stac. I st. tudia historyczne – przedmioty monograficzne

30 h, wykład

Liczba punktów ECTS: 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

26 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

24 godz.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta ( dyżur czwartek od godz. 8;45.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie

zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu

Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Charytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963

T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005

J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017

A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)