Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia inżynierii wojskowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2INW Kod Erasmus / ISCED: 08.351 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia inżynierii wojskowej
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii inżynierii wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł materialnych, a także wykorzystanie wiedzy w popularyzacji i ochronie zabytków kultury materialnej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa do całości cyklu zajęć:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996;

J. Bogdanowski, Sztuka obronna, Kraków 1993.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991;

K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978;

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994;

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura do poszczególnych zajęć:

J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

R. Bochenek, Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

C. Duffy, Wojna oblężnicza 1660-1689. Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2017.

B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

W. Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., Zielona Góra 2007.

A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962.

P. Idzikowski, Twierdza Przemyśl. Powstanie, rozwój, technologie, Krosno 2014.

R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach perspektywicznych, Zielona Góra 2010.Z. Pruski, Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920-1939, Przasnysz 2000;

J. Kaufmann, W. Kaufmann, R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, Poznań 2011.

B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004.

T. Wesołowski, „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

T. Wesołowski, Ślady ostrzału polskich schronów bojowych jako źródło do badań nad skutecznością środków ogniowych Wehrmachtu w kampanii wrześniowej 1939 r. (na przykładzie fortyfikacji SGO "Narew"). Wstępna charakterystyka zasobu źródłowego, [w:] Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – militaria wśród wartości kulturowo-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, red. B. Perzyk, Osowiec-Twierdza 2010, s. 83-103.

T. Wesołowski, „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.), cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011, s. 5-65; z. 25, 2012, s. 23-63.

T. Wesołowski, Landwehra w natarciu, Przełamanie prawego skrzydła odcina „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019, s. 107-142.

T. Wesołowski, Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomżą w 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 2015-2016, s. 47-71.

T. Wesołowski, Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej w latach (czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. XXIII, 2010, s. 5-43.

T. Wesołowski, Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej, „Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015, s. 255-283.

MSWojsk. O.12/1933-I, Umocnienia polowe, cz. I: Taktyczna, Warszawa 1931.

MSWojsk. O.12/1934-II, Umocnienia polowe, cz. II: Roboty przy doraźnem umacnianiu pola walki, Warszawa 1934.

MSWojsk. O.14/1928, Ogólna instrukcja maskowania, Warszawa 1931.

MSWojsk. Sap.5/2918, Instrukcja saperska. Materiały wybuchowe, Warszawa 1929.

MSWojsk. Sap.5/1929-II, Instrukcja saperska. Niszczenia, Warszawa 1931.

Budownictwo wojskowe 1918-1935. Historia, przepisy, zasady, normy, t. I-II, Warszawa 1936.

Mosty wojenne, cz. 1-2, Warszawa 1920.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK5; KP6_WK6;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO2, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o aktywność studentów podczas zajęć oraz stopień uzyskany z kolokwium pisemnego. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów. Niezaliczenie przedmiotu w przypadku nieobecności powyżej 50% zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii inżynierii wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł materialnych, a także wykorzystanie wiedzy w popularyzacji i ochronie zabytków kultury materialnej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa do całości cyklu zajęć:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996;

J. Bogdanowski, Sztuka obronna, Kraków 1993.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991;

K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978;

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994;

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura do poszczególnych zajęć:

J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

R. Bochenek, Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

C. Duffy, Wojna oblężnicza 1660-1689. Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2017.

B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

W. Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., Zielona Góra 2007.

A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962.

P. Idzikowski, Twierdza Przemyśl. Powstanie, rozwój, technologie, Krosno 2014.

R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach perspektywicznych, Zielona Góra 2010.Z. Pruski, Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920-1939, Przasnysz 2000;

J. Kaufmann, W. Kaufmann, R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, Poznań 2011.

B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004.

T. Wesołowski, „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

T. Wesołowski, Ślady ostrzału polskich schronów bojowych jako źródło do badań nad skutecznością środków ogniowych Wehrmachtu w kampanii wrześniowej 1939 r. (na przykładzie fortyfikacji SGO "Narew"). Wstępna charakterystyka zasobu źródłowego, [w:] Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – militaria wśród wartości kulturowo-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, red. B. Perzyk, Osowiec-Twierdza 2010, s. 83-103.

T. Wesołowski, „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.), cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011, s. 5-65; z. 25, 2012, s. 23-63.

T. Wesołowski, Landwehra w natarciu, Przełamanie prawego skrzydła odcina „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019, s. 107-142.

T. Wesołowski, Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomżą w 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 2015-2016, s. 47-71.

T. Wesołowski, Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej w latach (czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. XXIII, 2010, s. 5-43.

T. Wesołowski, Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej, „Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015, s. 255-283.

MSWojsk. O.12/1933-I, Umocnienia polowe, cz. I: Taktyczna, Warszawa 1931.

MSWojsk. O.12/1934-II, Umocnienia polowe, cz. II: Roboty przy doraźnem umacnianiu pola walki, Warszawa 1934.

MSWojsk. O.14/1928, Ogólna instrukcja maskowania, Warszawa 1931.

MSWojsk. Sap.5/2918, Instrukcja saperska. Materiały wybuchowe, Warszawa 1929.

MSWojsk. Sap.5/1929-II, Instrukcja saperska. Niszczenia, Warszawa 1931.

Budownictwo wojskowe 1918-1935. Historia, przepisy, zasady, normy, t. I-II, Warszawa 1936.

Mosty wojenne, cz. 1-2, Warszawa 1920.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii inżynierii wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł materialnych, a także wykorzystanie wiedzy w popularyzacji i ochronie zabytków kultury materialnej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa do całości cyklu zajęć:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996;

J. Bogdanowski, Sztuka obronna, Kraków 1993.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991;

K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978;

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994;

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura do poszczególnych zajęć:

J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

R. Bochenek, Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

C. Duffy, Wojna oblężnicza 1660-1689. Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2017.

B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

W. Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., Zielona Góra 2007.

A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962.

P. Idzikowski, Twierdza Przemyśl. Powstanie, rozwój, technologie, Krosno 2014.

R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach perspektywicznych, Zielona Góra 2010.Z. Pruski, Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920-1939, Przasnysz 2000;

J. Kaufmann, W. Kaufmann, R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, Poznań 2011.

B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004.

T. Wesołowski, „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

T. Wesołowski, Ślady ostrzału polskich schronów bojowych jako źródło do badań nad skutecznością środków ogniowych Wehrmachtu w kampanii wrześniowej 1939 r. (na przykładzie fortyfikacji SGO "Narew"). Wstępna charakterystyka zasobu źródłowego, [w:] Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – militaria wśród wartości kulturowo-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, red. B. Perzyk, Osowiec-Twierdza 2010, s. 83-103.

T. Wesołowski, „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.), cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011, s. 5-65; z. 25, 2012, s. 23-63.

T. Wesołowski, Landwehra w natarciu, Przełamanie prawego skrzydła odcina „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019, s. 107-142.

T. Wesołowski, Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomżą w 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 2015-2016, s. 47-71.

T. Wesołowski, Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej w latach (czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. XXIII, 2010, s. 5-43.

T. Wesołowski, Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej, „Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015, s. 255-283.

MSWojsk. O.12/1933-I, Umocnienia polowe, cz. I: Taktyczna, Warszawa 1931.

MSWojsk. O.12/1934-II, Umocnienia polowe, cz. II: Roboty przy doraźnem umacnianiu pola walki, Warszawa 1934.

MSWojsk. O.14/1928, Ogólna instrukcja maskowania, Warszawa 1931.

MSWojsk. Sap.5/2918, Instrukcja saperska. Materiały wybuchowe, Warszawa 1929.

MSWojsk. Sap.5/1929-II, Instrukcja saperska. Niszczenia, Warszawa 1931.

Budownictwo wojskowe 1918-1935. Historia, przepisy, zasady, normy, t. I-II, Warszawa 1936.

Mosty wojenne, cz. 1-2, Warszawa 1920.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii inżynierii wojskowej, umożliwiającej samodzielne poszukiwanie źródeł i literatury, wszechstronną analizę i ocenę źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł materialnych, a także wykorzystanie wiedzy w popularyzacji i ochronie zabytków kultury materialnej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30 godzin

Metody dydaktyczne

Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS 2

Konwersatorium - 30 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 58 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 2 godz.

Razem: 30+14+4+8+2=58 godz. (58:25=2,32)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

Literatura podstawowa do całości cyklu zajęć:

J. Bogdanowski, Architektura obronna w krajobrazie Polski. Od Biskupina do Westerplatte, Warszawa-Kraków 1996;

J. Bogdanowski, Sztuka obronna, Kraków 1993.

S. Fuglewicz, Ilustrowana historia fortyfikacji, Warszawa 1991;

K. Kleczke, W. Wyszyński, Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.

M. Rogalski, M. Zaborowski, Fortyfikacja wczoraj i dziś, Warszawa 1978;

J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, Słownik terminologiczny architektury. Architektura obronna, Warszawa 1994;

R. Bochenek, 1000 słów o inżynierii i fortyfikacjach, Warszawa 1989.

Literatura do poszczególnych zajęć:

J. Biesiadka, A. Gawlak, S. Kucharski, M. Wojciechowski, Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

R. Bochenek, Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

C. Duffy, Wojna oblężnicza 1660-1689. Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego, Oświęcim 2017.

B. Dybaś, Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998.

W. Eckert, Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX w., Zielona Góra 2007.

A. Gruszecki, Bastionowe zamki w Małopolsce, Warszawa 1962.

P. Idzikowski, Twierdza Przemyśl. Powstanie, rozwój, technologie, Krosno 2014.

R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach perspektywicznych, Zielona Góra 2010.Z. Pruski, Bastion Polesie. Polskie fortyfikacje na Polesiu w latach 1920-1939, Przasnysz 2000;

J. Kaufmann, W. Kaufmann, R. Jurga, Fortyfikacje III Rzeszy. Niemieckie umocnienia i systemy obrony w II wojnie światowej, Poznań 2011.

B. Perzyk, Twierdza Osowiec 1882-1915, Warszawa 2004.

T. Wesołowski, „Linia Mołotowa”. Sowieckie fortyfikacje graniczne z lat 1940-1941 na przykładzie 62 Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Białystok 2001.

T. Wesołowski, Ślady ostrzału polskich schronów bojowych jako źródło do badań nad skutecznością środków ogniowych Wehrmachtu w kampanii wrześniowej 1939 r. (na przykładzie fortyfikacji SGO "Narew"). Wstępna charakterystyka zasobu źródłowego, [w:] Zabytki czasu minionego bogactwem teraźniejszości – militaria wśród wartości kulturowo-przyrodniczych regionu, kraju i zjednoczonej Europy, red. B. Perzyk, Osowiec-Twierdza 2010, s. 83-103.

T. Wesołowski, „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.), cz. 1-2, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku”, z. 24, 2011, s. 5-65; z. 25, 2012, s. 23-63.

T. Wesołowski, Landwehra w natarciu, Przełamanie prawego skrzydła odcina „Wizna” pod Giełczynem w dniu 9 września 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 32, 2019, s. 107-142.

T. Wesołowski, Niezrealizowany projekt spiętrzenia Narwi pod Łomżą w 1939 r., „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 28/29, 2015-2016, s. 47-71.

T. Wesołowski, Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej w latach (czerwiec 1941 r.), „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. XXIII, 2010, s. 5-43.

T. Wesołowski, Rzekome francuskie plany ufortyfikowania granic Rzeczypospolitej z lat 1928-1930, czyli rzecz o źródłach i żywocie fantomów polskiej historiografii wojskowej, „Studia z Dziejów Wojskowości”, t. IV, 2015, s. 255-283.

MSWojsk. O.12/1933-I, Umocnienia polowe, cz. I: Taktyczna, Warszawa 1931.

MSWojsk. O.12/1934-II, Umocnienia polowe, cz. II: Roboty przy doraźnem umacnianiu pola walki, Warszawa 1934.

MSWojsk. O.14/1928, Ogólna instrukcja maskowania, Warszawa 1931.

MSWojsk. Sap.5/2918, Instrukcja saperska. Materiały wybuchowe, Warszawa 1929.

MSWojsk. Sap.5/1929-II, Instrukcja saperska. Niszczenia, Warszawa 1931.

Budownictwo wojskowe 1918-1935. Historia, przepisy, zasady, normy, t. I-II, Warszawa 1936.

Mosty wojenne, cz. 1-2, Warszawa 1920.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.