Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2NPH2
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiujący przystępując do zajęć posiadają ogólną wiedzę, umiejętności i inne kompetencje niezbędne w edukacji akademickiej z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.


.

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest poznanie i utrwalenie wiedzy z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Status przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, historia,

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Gotowość do umiejętnego i aktywnego przyswajania wiedzy warsztatowej z zakresu nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

OPIS PRZEDMIOTU:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu medioznastwa, kartografii, bibliologii, archiwistyki, edytorstwa, chronologii i metrologii.

Głównym założeniem przedmiotu jest: poznanie dyscyplin naukowych, których podstawy metodologiczne są przydatne przy pozyskiwaniu, badaniu, systematyzacji, opisie, krytyce, analizie i edycji źródeł historycznych typowych dla XIX i XX w.

Celem realizowanego przedmiotu jest: pozyskanie przez studiujących podstawowej wiedzy, wykształcenie umiejętności i wypracowanie kompetencji personalno-społecznych na bazie treści nauczania przyswajanych w ramach zajęć z nauk pomocniczych historii XIX i XX w.

Nakład pracy studenta dla osiągnięcia założonych efektów kształcenia:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h

Łącznie................................................................................... 2pkt ETCS

Literatura:

1. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003, s. 216-271.

2. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002, s. 389-422.

3. M. Dembowska, Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 1999, s. 33-47; 131-146.

4. Bibliografia. Teoria, praktyka, dydaktyka, red. J. Woźniak-Kasperek, M. Ochmański, Warszawa 2009, s. 34-46; 74-81; 204-217; 223-232.

5. Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016, s. 35-47; 77-88; 223-237.

6. Bibliologia polityczna, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 236-243; 423-438

7. Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2007, s. 13-24, 273-277; 310-315.

8. Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 251-265; 267-279.

9. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007, s. 139-169.

10. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002, s. 66-86.

11. J. Adamus-Kowalska, System informacji archiwalnej w Polsce, Katowice 2011. vide: https://bit.ly/2Vd6FrK

12. W. Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014. vide: https://bit.ly/2SSbnyo

13. Polski Słownik Archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej , Warszawa 1974, passim.

14. K. Konarski: Podstawowe zasady archiwistyki, "ARCHEION" , t. XIX-XX: 1951, s. 43-104.

15. A. Tomczak: Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej, a rozmieszczenie zasobów w archiwach polskich, "ARCHEION", t. LXVII: 1978, s. 7-23.

16. J. Paczkowski: Zasada archiwalna proweniencji, [W:] Pamiętnik IV Zjazdu Historyków Polskich..., Lwów 1925, s. 1-6 [Artykuł w Pamiętniku IV Zjazdu...można znaleźć tylko poprzez indeks nazwisk]

17. A. Stebelski: Zespół akt i niektóre jego aspekty, "ARCHEION", t XXXVII: 1962, s. 117-120.

18. Metodyka pracy archiwalnej, wyd. 2, pod red. S. Nawrockiego i in., Poznań 1995, s. 17-58/123-147.

19. W. Chorążyczewski, Archiwistyka dla początkujących, Toruń 2014. vide: https://bit.ly/2SSbnyo

20. W. Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” 2010, nr 1(3), s. 107-129. vide: https://bit.ly/2TXRpmq

21. Polski Słownik Archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej , Warszawa 1974, passim.

22. B. Kroll: Charakter i perspektywy tradycyjnego archiwalnego systemu wyszukiwania informacji, "ARCHEION", t. LXV: 1977, s. 61-84.

23. M. Gołembiowski: System informacji archiwalnej. Warszawa 1985, s. 89-137.

24. M. Gołembiowski: Tendencje w zakresie zastosowań nowoczesnych technik i metod informacyjnych w archiwach [W:] Powstanie-przepływ-gromadzenie informacji. Materiały I Sympozjum... Problemy warsztatu historyka, pod red. J. Pakulskiego, Toruń 1978, s. 26-43.

25. S. Nawrocki: Zarys przemian w informacji archiwalnej [W:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich..., cz. 2, Warszawa 1991, s. 285-286.

26. I. Sułkowska-Kuraś: Pomoce ewidencyjno-informacyjne w archiwach państwowych [W:] Archiwa warsztatem pracy historyka, pod red. A. Tomczaka, Toruń 1972, s. 3-20.

27. M. Bandurka: Przewodniki i informatory archiwalne [W:] Pamiętnik I Powszechnego Zjazdu Archiwistów..., cz. 2, s. 256-267.

28. M. Pestkowska: Uwagi o opracowaniu inwentarzy archiwalnych, "ARCHEION", t. XLIII: 1966, s. 7-14.

29. A. Stebelski: Sumariusz jako naukowa pomoc ewidencyjna w archiwum, "ARCHEION", t. XXIV: 1955, s. 142-175.

30. Z. Osiński, Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, „Folia Bibliologica”, vol. LV-LVI, 2013-2014, s. 75-89.

31. Ihnatowicz: Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990, s. 46-62.

32. S. Nawrocki: Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 93-224.

33. W. Rostocki: Kancelaria i dokumentacja aktowa urzędów administracji w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do 1867 roku, Wrocław 1976, s. 13-21/ 42-68.

34. I. Radke: Metody opracowywania akt popruskich, "ARCHEION", t. LVIII: 1973, s. 7-28.

35. I. Radke: Akta spraw w systemie kancelarii pruskiej, „ARCHEION", t. LXXVIII: 1984, s. 163-192.

36. H. Robótka: Archiwa państwowe i reforma biurowości w Polsce międzywojennej, "ARCHEION", t XCIII: 1994, s. 83-94.

37. M. Motas: Pomoce kancelaryjne w centralnych urzędach i instytucjach w okresie międzywojennym, "ARCHEION", t. XXXV: 1961, s. 105-129.

38. M. Motas: Kancelarie, registratury i archiwa MSZ oraz placówek zagranicznych RP w latach1918-1933, „ARCHEION", t. LIII, 1970, s. 135-153.

39. T. Manteuffel: Wykaz akt w kancelarii urzędu, "ARCHEION", t. XIX-XX: 1951, s. 178-193.

40. L. Gołębiowska: Akta o wartości trwałej w najwyższych organach władzy i administracji państwowej, „ARCHEION", t. XXIX: 1958, s. 131-137.

41. K. Arłamowski: Kancelaria zarządów miejskich w zaborze austriackim w latach 1772-1918, "ARCHEION", t. XXXVIII: 1962, s. 241-269.

42. A. Korobowicz, W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998, passim.

43. J. Bardach, B. Leśnodorski: Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994. [fragm. dot. okresu zaborów]

44. H. Izdebski: Historia administracji, Warszawa 1980. [fragm. dot. okresu zaborów]

45. I. Ihnatowicz: Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990, s. 62-68/188-199.

46. I. Ihnatowicz: Akta o wartości trwałej w przedsiębiorstwach przemysłowych, "ARCHEION", t. XXIX:1958, s. 177-186.

47. I. Ihnatowicz: Historia kancelarii przemysłowej okręgu łódzkiego. Warszawa 1967, s. 139-149.

48. S. Poprawska: Kancelaria górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych do 1945 roku, Warszawa 1972, s. 105-145.

49. W. Kula: Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1983, s. 95-96; 161-170.

50. S. Borowski: Kryteria oceny źródeł statystycznych, "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. X: 1965, s. 69-98.

52. A. Wielopolski: Akta bankowe o wartości trwałej, "ARCHEION" , t. XXIX: 1958, s. 159-175.

53. A. Grodek: Archiwalia gospodarcze, "ARCHEION", t. XIX-XX: 1951, s. 338-354.

54. Struktura państwowej sieci archiwalnej w Polsce vide: https://www.archiwa.gov.pl/pl/

55. H. Mazur, Archiwoznawstwo w XXI wieku – wyzwania, problemy, kierunki zmian, „Archiwa-Kancelarie-Zbiory” 2018, nr 9(11), s. 125-148. vide: https://bit.ly/2Fq303w

56. Informator adresowy archiwów państwowych w Polsce vide: https://bit.ly/2SfihZb

57. Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych [W:] Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór, red. B. M. Morawiec, Gliwice 2016. vide: https://bit.ly/2Embaud vide: https://bit.ly/2XihOtg

58. Zasoby archiwów państwowych w Polsce vide: https://szukajwarchiwach.pl/

59. Archiwa kościelne (Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie) vide: https://bit.ly/2tz2MS9

61. Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwów zagranicznych, zeszyty 1–10, Warszawa 1965–1997.

62. Polonica w zagranicznych archiwach wojskowych vide: https://bit.ly/2ValoDB

64. Inwentarz Kolekcji Wojskowej Komisji Archiwalnej vide: https://bit.ly/2SPnXyv

65. Informacja o wynikach pracy Wojskowej Komisji Archiwalnej w archiwach Federacji Rosyjskiej w okresie wrzesień 1992 – czerwiec 1993, oprac. J. Pięta, Warszawa 1993. vide: https://bit.ly/2EmFrsS

66. Inwentarz i pomoce archiwalne IPN vide: https://ipn.gov.pl/pl/archiw/inwentarz-i-pomoce-arch

67. J. Tandecki, K. Kopiński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 13-135; 203-214; 248-265; 385-412.

68. M. Friedberg, Wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Metody i technika pracy edytorskiej, Warszawa 1963, s. 22-29.

69. K. Górski: Sztuka edytorska. Zarys teorii, Warszawa 1956, passim.

70. S. Kieniewicz: Z doświadczeń edytora źródeł historycznych, "ARCHEION", t. LXXXVII: 1990, s. 123-131.

71. L. Bogusławski: Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1967, s. 12-16; 24-29; 53-81.

72. Cz. Bloch: Przyczynek do metody wydawania pamiętników, "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. IX: 1964, s. 117-135

73. I. Ihnatowicz: Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. VII: 1962, s. 99-123. vide: http://mikmach.hg.pl/zrodla2/ihnatowicz.html

74. Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953. vide: http://mikmach.hg.pl/zrodla2/lepszy.html

75. A. Opolski: Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948, passim.

76. T. Wierzbowski: Vademecum. Podręcznik dla studiów archiwalnych, Lwów 1926, s. 214-226.

77. J. Arentowicz, Miary polskie, Warszawa 1972, s. 5-72.

78. A. Gilewicz: Zestawienie miar i wag używanych na ziemiach polskich [W:] Historia Polski, t. II, cz. 4, War¬szawa 1960, s. 7-21. [edycja sygnowana przez PAN]

79. H. Chmielewski: "S. I." Międzynarodowy układ jednostek miar. Warszawa 1971, passim.

80. Chronologia polska, pod red. B. Włodarskiego, Warszawa 1957, s. 47-49/318-319.

81. J. Czelejewski, S. Kocot, A. Thikien: Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe. Warszawa 1952, passim.

82. Sabrina P. Ramet, Muzyka rockowa a polityka w Polsce: poetyka protestu i oporu w tekstach utworów rockowych, "Civitas Hominibus", nr 13, 2018 , s. 109-139.

83. Kan A., Hayes N., Big Beat in Poland, [in:] S. Ramet (red.), Rocking the State: Rock Music and Politics in Eastern Europe and Russia, Westview Press, Boulder Colorado 1994, rozdz. 3.

84. Ritter R., 1968’ – the Emergence of a Protest Culture in the Popular Music of the Eastern Bloc?, [in:] B. Kutschke, B. Norton (red.), Music and Protest in 1968, Cambridge University Press, Cambridge 2013, s. 205-221.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

KP6_WG6: zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_WG7: rozumie podstawową terminologię fachową z zakresu NPH XIX i XX w. w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG10: ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej NPH XIX i XX w.

KP6_WG11: zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

KP6_UW1: samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny nt. historii Polski i powszechnej XIX w., przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW5: potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK5: potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematy z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

KP6_UK6: potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii Polski i powszechnej XIX w.

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

KP6_KK1: ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy w odniesieniu do historii Polski i powszechnej XIX w., jak też własnych umiejętności warsztatowych, a przy tym rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KO1: docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę wystawioną w oparciu o aktywność zajęciową i stopień uzyskany z kolokwium

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Snopko
Prowadzący grup: Jan Snopko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Miodowski
Prowadzący grup: Krzysztof Filipow, Adam Miodowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Pełny opis:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

.

Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)