Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do archiwoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-2WDA
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do archiwoznawstwa
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę o rodzajach źródeł archiwalnych.

Skrócony opis:

Wykład przekazuje podstawową wiedzę przede wszystkim z zakresu archiwoznawstwa, ale też innych składowych archiwistyki

Pełny opis:

Wykłady mają przedstawić studentom najważniejsze treści związane z archiwistyką, tj. archiwoznawstwo, teoria archiwalna oraz metodyka archiwalna. Większa część wykładów zostanie poświęcona archiwoznawstwu.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wykład – 15 godz. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 25 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 7x2 godz.= 14 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+5+5+1 = 25 godz. (25:25=1)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14wyk. +1eg. = 15 godz., 0,6 pkt. ECTS (15:25=0,6)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

5lektury + 5przygotowanie =10 godz. 0,4 pkt. ECTS (10:25=0,4)

Literatura:

1. S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969.

2. Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

3. H. Robótka, A. Tomczak, B. Ryszewski, Archiwistyka, Warszawa 1989.

4. W. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956.

5. B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 1972.

6. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

7. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.

VI. Literatura uzupełniająca:

8. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980.

9. J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000.

10. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

11. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa-Szczecin 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Posiądzie wiedzę kierunkową z wybranej sfery działalności administracyjnej (archiwoznawstwo).

Zyska podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności administracyjnej.

Opanuje fachową terminologię z zakresu archiwoznawstwa

Umiejętności:

Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_WG6 zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG8 rozumie podstawowe pojęcia w języku starożytnym i/lub dawnym występujące w źródłach

KP6_WG9 zna na poziomie podstawowym główne kierunki rozwoju badań historycznych (np. historia polityczna, społeczna, gospodarcza, wojskowa i bezpieczeństwa /służb mundurowych/, kultury, rodziny), a zwłaszcza najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie

KP6_WG10 ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych

KP6_WG11 zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12 definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK9 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu instytucji oraz o zasadach i metodach pracy w wybranych sferach działalności kulturalnej lub/i edukacyjnej, lub/i administracyjnej, lub/i gospodarczej, lub/i politycznej, lub/i służb mundurowych

KP6_UW1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

KP6_UW3 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UW4 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami

KP6_UW5 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii

KP6_UW6 potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą

KP6_UW8 potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1 potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UK2 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UK3 potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

KP6_UK5 potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UK6 potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki

KP6_UO1 uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UO2 potrafi przygotować pracę dyplomową z zakresu historii przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych

KP6_UU1 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

KP6_KK2 wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK3 formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KK4 jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KR1 stosowania zasad etycznych

KP6_KR2 funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

KP6_KR3 uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Weryfikacja poprzez egzamin końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach oraz wyników egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład przekazuje podstawową wiedzę przede wszystkim z zakresu archiwoznawstwa, ale też innych składowych archiwistyki

Pełny opis:

Wykłady mają przedstawić studentom najważniejsze treści związane z archiwistyką, tj. archiwoznawstwo, teoria archiwalna oraz metodyka archiwalna. Większa część wykładów zostanie poświęcona archiwoznawstwu.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wykład – 15 godz. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 25 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 7x2 godz.= 14 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+5+5+1 = 25 godz. (25:25=1)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14wyk. +1eg. = 15 godz., 0,6 pkt. ECTS (15:25=0,6)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

5lektury + 5przygotowanie =10 godz. 0,4 pkt. ECTS (10:25=0,4)

Literatura:

1. S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969.

2. Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

3. H. Robótka, A. Tomczak, B. Ryszewski, Archiwistyka, Warszawa 1989.

4. W. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956.

5. B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 1972.

6. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

7. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.

VI. Literatura uzupełniająca:

8. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980.

9. J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000.

10. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

11. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa-Szczecin 1994.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład przekazuje podstawową wiedzę przede wszystkim z zakresu archiwoznawstwa, ale też innych składowych archiwistyki

Pełny opis:

Wykłady mają przedstawić studentom najważniejsze treści związane z archiwistyką, tj. archiwoznawstwo, teoria archiwalna oraz metodyka archiwalna. Większa część wykładów zostanie poświęcona archiwoznawstwu.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. zimowy

Wykład – 15 godz. Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 25 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach wykładowych: 7x2 godz.= 14 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 5 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+5+5+1 = 25 godz. (25:25=1)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 14wyk. +1eg. = 15 godz., 0,6 pkt. ECTS (15:25=0,6)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

5lektury + 5przygotowanie =10 godz. 0,4 pkt. ECTS (10:25=0,4)

Literatura:

1. S. Pańków, Archiwa, Warszawa 1969.

2. Cz. Biernat, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

3. H. Robótka, A. Tomczak, B. Ryszewski, Archiwistyka, Warszawa 1989.

4. W. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, Warszawa 1956.

5. B. Ryszewski, Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, Warszawa 1972.

6. B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruń 1985.

7. H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003.

VI. Literatura uzupełniająca:

8. A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich, Toruń 1980.

9. J. Wiśniewski, Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000.

10. K. Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 1929.

11. Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX wieku, Warszawa-Szczecin 1994.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)