Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3HRE Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia regionalna
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Poznanie przeszłości obszaru Podlasia od XIV do XX wieku, specyfiki gospodarczej, prawnej, wyznaniowej i etnicznej tego regionu.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowe

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, zajęcia terenowe

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 28 h

- udział w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

- kolokwium - 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 h (ECTS: 1,52)

- o charakterze praktycznym: 37 h (ECTS: 1,48)

Literatura:

„Mappa szczegulna woiewództwa podlaskiego” Karola die Perthees z 1795 r. Uwagi wstępne, oprac. Stanisław Alexandrowicz, „Studia Podlaskie” 1, 1990, s. 91-98.

Alexandrowicz S., Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV – 1 poł. XVII w.), „Acta Baltico-Slavica” 1, 1964, s. 147–156.

Alexandrowicz S., Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: tenże, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, s. 95–117.

Białystok – Manchester północy, red. A. Kułak, Białystok 2010.

Boćkowski D., Rogalewska E., Sadowska J., Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2016.

Danieluk J., Jaszczołt T., Kietliński M., Samarski B., 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2013.

Dobroński A., Białystok: historia miasta, Białystok 2001.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012.

Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010.

Jabłonowska A., Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców, t. 1–8, Warszawa 1786.

Jarmolik W., Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna” 16, 1989, nr 4, s. 6-9.

Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa – Ludność – Gospodarka, Warszawa 1994.

Kulesza-Woroniecka I., Uwagi o bibliotekach magnackich na Podlasiu w XVIII wieku, „Bibliotekarz Podlaski” 38, 2018, nr 1, s. 43–58.

Laszuk A., Zaścianki i królewszczyzny: struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998.

Leszczyński A., Z dziejów Żydów Podlasia (1487–1795), „Studia Podlaskie” 2, 1989, s. 7–26.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. M. Sierba, Warszawa 2017.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576 , wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013.

Maroszek J., Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Maroszek J., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce, Wrocław 1976.

Michaluk D., Inkorporacja Podlasia do Korony Królestwa Polskiego w 1569 r., w: Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, Vilnius 2011.

Nagielski M., Kossarzecki K., Przybyłek Ł., Haratym A., Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015.

Ochmański J., Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI w., w: tenże, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986.

Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1976.

Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994

Prawa i przywileje miasta Knyszyna 1509 –1795. Monografia historyczna miasta Knyszyna z uwzględnieniem najnowszych badań archiwalnych, oprac. J. Maroszek, Knyszyn 2018.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Schmidt J., Zdrowie mieszczan w dobie oświecenia: polityka zdrowotna właścicieli miast prywatnych z pogranicza polsko-litewskiego, Białystok 2018.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853, oprac. W. Wróbel, W. Szwed, Białystok 2016.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845–1891, oprac. W. Wróbel, Białystok 2018.

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Topolski J., Wpływ wojen połowy XVII w. na sytuację ekonomiczną: przykład Podlasia, w: tenże, Gospodarka Polska a Europejska w XVI–XVIII w., Poznań 1977

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914–1915, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2017.

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1, Białystok 1964.

Wiśniewski T., Cmentarze żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 2, 1989.

Wyrobisz A., Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, w: Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981.

Zabłudów XV-XVIII w: prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, oprac. J. Maroszek, Białystok 1994.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 3, Województwo białostockie, Warszawa 1992.

Zieleniewski J., Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560, „Studia Podlaskie” 3, 1991, s. 201–248.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK6, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UU1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą i kryterium oceny będzie kolokwium zaliczeniowe. Dodatkowo brana pod uwagę będzie aktywność na zajęciach.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność napisania kolokwium online.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowe

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; zajęcia terenowe - jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 28 h

- udział w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

- kolokwium - 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 h (ECTS: 1,52)

- o charakterze praktycznym: 37 h (ECTS: 1,48)

Literatura:

„Mappa szczegulna woiewództwa podlaskiego” Karola die Perthees z 1795 r. Uwagi wstępne, oprac. Stanisław Alexandrowicz, „Studia Podlaskie” 1, 1990, s. 91-98.

Alexandrowicz S., Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV – 1 poł. XVII w.), „Acta Baltico-Slavica” 1, 1964, s. 147–156.

Alexandrowicz S., Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: tenże, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, s. 95–117.

Białystok – Manchester północy, red. A. Kułak, Białystok 2010.

Boćkowski D., Rogalewska E., Sadowska J., Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2016.

Danieluk J., Jaszczołt T., Kietliński M., Samarski B., 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2013.

Dobroński A., Białystok: historia miasta, Białystok 2001.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012.

Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010.

Jabłonowska A., Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców, t. 1–8, Warszawa 1786.

Jarmolik W., Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna” 16, 1989, nr 4, s. 6-9.

Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa – Ludność – Gospodarka, Warszawa 1994.

Kulesza-Woroniecka I., Uwagi o bibliotekach magnackich na Podlasiu w XVIII wieku, „Bibliotekarz Podlaski” 38, 2018, nr 1, s. 43–58.

Laszuk A., Zaścianki i królewszczyzny: struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998.

Leszczyński A., Z dziejów Żydów Podlasia (1487–1795), „Studia Podlaskie” 2, 1989, s. 7–26.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. M. Sierba, Warszawa 2017.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576 , wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013.

Maroszek J., Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Maroszek J., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce, Wrocław 1976.

Michaluk D., Inkorporacja Podlasia do Korony Królestwa Polskiego w 1569 r., w: Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, Vilnius 2011.

Nagielski M., Kossarzecki K., Przybyłek Ł., Haratym A., Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015.

Ochmański J., Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI w., w: tenże, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986.

Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1976.

Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994

Prawa i przywileje miasta Knyszyna 1509 –1795. Monografia historyczna miasta Knyszyna z uwzględnieniem najnowszych badań archiwalnych, oprac. J. Maroszek, Knyszyn 2018.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Schmidt J., Zdrowie mieszczan w dobie oświecenia: polityka zdrowotna właścicieli miast prywatnych z pogranicza polsko-litewskiego, Białystok 2018.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853, oprac. W. Wróbel, W. Szwed, Białystok 2016.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845–1891, oprac. W. Wróbel, Białystok 2018.

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Topolski J., Wpływ wojen połowy XVII w. na sytuację ekonomiczną: przykład Podlasia, w: tenże, Gospodarka Polska a Europejska w XVI–XVIII w., Poznań 1977

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914–1915, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2017.

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1, Białystok 1964.

Wiśniewski T., Cmentarze żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 2, 1989.

Wyrobisz A., Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, w: Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981.

Zabłudów XV-XVIII w: prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, oprac. J. Maroszek, Białystok 1994.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 3, Województwo białostockie, Warszawa 1992.

Zieleniewski J., Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560, „Studia Podlaskie” 3, 1991, s. 201–248.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kozłowska-Szyc
Prowadzący grup: Monika Kozłowska-Szyc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowe

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; zajęcia terenowe - jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 28 h

- udział w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

- kolokwium - 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 h (ECTS: 1,52)

- o charakterze praktycznym: 37 h (ECTS: 1,48)

Literatura:

„Mappa szczegulna woiewództwa podlaskiego” Karola die Perthees z 1795 r. Uwagi wstępne, oprac. Stanisław Alexandrowicz, „Studia Podlaskie” 1, 1990, s. 91-98.

Alexandrowicz S., Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV – 1 poł. XVII w.), „Acta Baltico-Slavica” 1, 1964, s. 147–156.

Alexandrowicz S., Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: tenże, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, s. 95–117.

Białystok – Manchester północy, red. A. Kułak, Białystok 2010.

Boćkowski D., Rogalewska E., Sadowska J., Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2016.

Danieluk J., Jaszczołt T., Kietliński M., Samarski B., 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2013.

Dobroński A., Białystok: historia miasta, Białystok 2001.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012.

Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010.

Jabłonowska A., Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców, t. 1–8, Warszawa 1786.

Jarmolik W., Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna” 16, 1989, nr 4, s. 6-9.

Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa – Ludność – Gospodarka, Warszawa 1994.

Kulesza-Woroniecka I., Uwagi o bibliotekach magnackich na Podlasiu w XVIII wieku, „Bibliotekarz Podlaski” 38, 2018, nr 1, s. 43–58.

Laszuk A., Zaścianki i królewszczyzny: struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998.

Leszczyński A., Z dziejów Żydów Podlasia (1487–1795), „Studia Podlaskie” 2, 1989, s. 7–26.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. M. Sierba, Warszawa 2017.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576 , wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013.

Maroszek J., Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Maroszek J., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce, Wrocław 1976.

Michaluk D., Inkorporacja Podlasia do Korony Królestwa Polskiego w 1569 r., w: Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, Vilnius 2011.

Nagielski M., Kossarzecki K., Przybyłek Ł., Haratym A., Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015.

Ochmański J., Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI w., w: tenże, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986.

Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1976.

Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994

Prawa i przywileje miasta Knyszyna 1509 –1795. Monografia historyczna miasta Knyszyna z uwzględnieniem najnowszych badań archiwalnych, oprac. J. Maroszek, Knyszyn 2018.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Schmidt J., Zdrowie mieszczan w dobie oświecenia: polityka zdrowotna właścicieli miast prywatnych z pogranicza polsko-litewskiego, Białystok 2018.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853, oprac. W. Wróbel, W. Szwed, Białystok 2016.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845–1891, oprac. W. Wróbel, Białystok 2018.

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Topolski J., Wpływ wojen połowy XVII w. na sytuację ekonomiczną: przykład Podlasia, w: tenże, Gospodarka Polska a Europejska w XVI–XVIII w., Poznań 1977

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914–1915, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2017.

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1, Białystok 1964.

Wiśniewski T., Cmentarze żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 2, 1989.

Wyrobisz A., Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, w: Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981.

Zabłudów XV-XVIII w: prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, oprac. J. Maroszek, Białystok 1994.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 3, Województwo białostockie, Warszawa 1992.

Zieleniewski J., Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560, „Studia Podlaskie” 3, 1991, s. 201–248.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych faktów z dziejów Podlasia. W jego ramach studenci mają możliwość dokładniejszego zapoznania się ze źródłami historycznymi oraz specyfiką tego regionu. Na zajęciach omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. kształtowania się przestrzennego regionu, jego znaczenia gospodarczego, specyfiki wyznaniowej i kulturowej, dziejów wojskowych oraz historii najważniejszych ośrodków miejskich, centrów sądowych i administracyjnych.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: podstawowe

DZIEDZINA: nauki humanistyczne

DYSCYPLINA: historia

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia I st/ rok III/ semestr V

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak wymagań wstępnych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji, analiza tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne; zajęcia terenowe - jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium

PUNKTY ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 28 h

- udział w konsultacjach: 6 h

- przygotowanie do kolokwium: 10 h

- kolokwium - 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 38 h (ECTS: 1,52)

- o charakterze praktycznym: 37 h (ECTS: 1,48)

Literatura:

„Mappa szczegulna woiewództwa podlaskiego” Karola die Perthees z 1795 r. Uwagi wstępne, oprac. Stanisław Alexandrowicz, „Studia Podlaskie” 1, 1990, s. 91-98.

Alexandrowicz S., Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV – 1 poł. XVII w.), „Acta Baltico-Slavica” 1, 1964, s. 147–156.

Alexandrowicz S., Powstanie sieci miejskiej Podlasia na tle wczesnych procesów urbanizacyjnych w Wielkim Księstwie Litewskim, w: tenże, Studia z dziejów miasteczek Wielkiego Księstwa Litewskiego, Toruń 2011, s. 95–117.

Białystok – Manchester północy, red. A. Kułak, Białystok 2010.

Boćkowski D., Rogalewska E., Sadowska J., Kres świata białostockich Żydów, Białystok 2016.

Danieluk J., Jaszczołt T., Kietliński M., Samarski B., 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2013.

Dobroński A., Białystok: historia miasta, Białystok 2001.

Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin-Supraśl 2012.

Historia Białegostoku, red. A. Dobroński, Białystok 2012.

Historia województwa podlaskiego, red. A. Dobroński, Białystok 2010.

Jabłonowska A., Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców, t. 1–8, Warszawa 1786.

Jarmolik W., Powstanie województwa podlaskiego, „Białostocczyzna” 16, 1989, nr 4, s. 6-9.

Kazimierski J., Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808–1914). Zabudowa – Ludność – Gospodarka, Warszawa 1994.

Kulesza-Woroniecka I., Uwagi o bibliotekach magnackich na Podlasiu w XVIII wieku, „Bibliotekarz Podlaski” 38, 2018, nr 1, s. 43–58.

Laszuk A., Zaścianki i królewszczyzny: struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 1998.

Leszczyński A., Z dziejów Żydów Podlasia (1487–1795), „Studia Podlaskie” 2, 1989, s. 7–26.

Leszczyński A., Żydzi ziemi bielskiej od połowy XVII wieku do 1795 r. Studium osadnicze, prawne, ekonomiczne, Wrocław 1980.

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. M. Sierba, Warszawa 2017.

Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576 , wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski, Wrocław 1959.

Maroszek J., Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596-1996, Białystok 1996.

Maroszek J., Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013.

Maroszek J., Monografia miasta i gminy Supraśl, Supraśl 2013.

Maroszek J., Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta, Białystok 2000.

Maroszek J., Rzemiosło w miastach podlaskich w XVI-XVIII w., w: M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce, Wrocław 1976.

Michaluk D., Inkorporacja Podlasia do Korony Królestwa Polskiego w 1569 r., w: Unia Lubelska: idea i jej kontynuacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 19-20 listopada 2009 roku w Wilnie w Muzeum Sztuki Użytkowej, Vilnius 2011.

Nagielski M., Kossarzecki K., Przybyłek Ł., Haratym A., Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655–1660, Warszawa 2015.

Ochmański J., Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI w., w: tenże, Dawna Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986.

Powstanie styczniowe materiały i dokumenty, [t. IV]. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, red. W. Djakow, S. Kieniewicz, Wrocław 1976.

Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów-Warszawa 1994

Prawa i przywileje miasta Knyszyna 1509 –1795. Monografia historyczna miasta Knyszyna z uwzględnieniem najnowszych badań archiwalnych, oprac. J. Maroszek, Knyszyn 2018.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku. Dekanat knyszyński i dekanat augustowski, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1996.

Schmidt J., Zdrowie mieszczan w dobie oświecenia: polityka zdrowotna właścicieli miast prywatnych z pogranicza polsko-litewskiego, Białystok 2018.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799–1853, oprac. W. Wróbel, W. Szwed, Białystok 2016.

Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1845–1891, oprac. W. Wróbel, Białystok 2018.

Stało się to przy obecności naszego urzędu miejskiego białostockiego… Białostocka księga miejska (1744-1794), wstęp M. Kozłowska, oprac. M. Kozłowska, Ł. Baranowski, przy współudziale J. Grodzkiego, Białystok 2018.

Sztachelska-Kokoczka A., Białystok za pałacową bramą, Białystok 2009.

Teofilewicz D., Działalność Komisji Edukacji Narodowej w województwie podlaskim, Warszawa 1971.

Topolski J., Wpływ wojen połowy XVII w. na sytuację ekonomiczną: przykład Podlasia, w: tenże, Gospodarka Polska a Europejska w XVI–XVIII w., Poznań 1977

Urzędnicy podlascy XIV-XVII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas-Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1994.

Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914–1915, oprac. Wiesław Wróbel, Wiaczesław Szwed, Białystok 2017.

Wiśniewski J., Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od k. XIV do poł. XVII w., „Acta Baltico-Slavica” 1, Białystok 1964.

Wiśniewski T., Cmentarze żydowskie w Białymstoku, „Studia Podlaskie” 2, 1989.

Wyrobisz A., Podlasie w Polsce przedrozbiorowej, w: Studia nad społeczeństwem i gospodarką Podlasia w XVI–XVIII w., red. A. Wyrobisz, Warszawa 1981.

Zabłudów XV-XVIII w: prawa i przywileje miasta i dóbr ziemskich, oprac. J. Maroszek, Białystok 1994.

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, t. 3, Województwo białostockie, Warszawa 1992.

Zieleniewski J., Rejestr pomiary włócznej Kleszczel z roku 1560, „Studia Podlaskie” 3, 1991, s. 201–248.

Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną może zajść konieczność prowadzenia zajęć online.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.