Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dokumentacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3PZD Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dokumentacji zabytków
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas zajęć ich uczestnik potrafi samodzielnie zidentyfikować zabytek nieruchomy, określić jego rodzaj i cechy konstytuujące oraz potrafi samodzielnie sporządzić dokumentację graficzną, fotograficzną i opisową zabytku nieruchomego

Skrócony opis:

Tematyka ćwiczeń dotyczy definicji i cech konstytuujących poszczególne kategorie zabytków, podstaw prawnych ich dokumentacji oraz podstawowych technik sporządzania dokumentacji zabytku nieruchomego

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1/ zabytek – definicja i uregulowania prawne w zakresie dokumentacji

2/ dokumentacja rysunkowa – zasady sporządzania

a/ mapa

b/ pomiary

c/ szkic sytuacyjny

d/ zasady inwentaryzacji dokumentacji rysunkowej

3/ dokumentacja fotograficzna:

a/ zasady i technika sporządzania

b/ zasady inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej

4/ dokumentacja opisowa – zasady sporządzania i terminologia

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ I

Konwersatorium - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 51 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x1 godz.= 15 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x1godz.=14 godz.

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- udział w konsultacjach: 4x1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji)

- przygotowanie do kolokwium zaliczającego lektury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 1 godz.

Razem: 15+14+8+4+10= 51 godz. (51:25=2,04)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15konw.+4konsult.+1zalicz. = 20 godz., 1 pkt. ECTS (20:25=0,8)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 8 godz. (8:25=0,32) = 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 987) I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

KARTA EWIDENCYJNA CMENTARZA INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

Narodowy Instytut Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/

Literatura uzupełniająca:

Zabytki budownictwa i architektury w Polsce. Województwo białostockie 3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, tomy dotyczące Polski północno wschodniej.

Efekty uczenia się:

KP6_WG11, KP6_WK3, KP6_WK7, KP6_WK9, KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW8, KP6_UK1, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO2, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Podstawy i kryteria oceny: ocena aktywności podczas ćwiczeń;

ocena samodzielnie sporządzonej dokumentacji graficznej, fotograficznej i opisowej wybranego zabytku nieruchomego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Tematyka ćwiczeń dotyczy definicji i cech konstytuujących poszczególne kategorie zabytków, podstaw prawnych ich dokumentacji oraz podstawowych technik sporządzania dokumentacji zabytku nieruchomego

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1/ zabytek – definicja i uregulowania prawne w zakresie dokumentacji

2/ dokumentacja rysunkowa – zasady sporządzania

a/ mapa

b/ pomiary

c/ szkic sytuacyjny

d/ zasady inwentaryzacji dokumentacji rysunkowej

3/ dokumentacja fotograficzna:

a/ zasady i technika sporządzania

b/ zasady inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej

4/ dokumentacja opisowa – zasady sporządzania i terminologia

Literatura:

Literatura podstawowa:

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 987) I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

KARTA EWIDENCYJNA CMENTARZA INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

Narodowy Instytut Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/

Literatura uzupełniająca:

Zabytki budownictwa i architektury w Polsce. Województwo białostockie 3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, tomy dotyczące Polski północno wschodniej.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Podstawy i kryteria oceny: ocena aktywności podczas ćwiczeń;

ocena samodzielnie sporządzonej dokumentacji graficznej, fotograficznej i opisowej wybranego zabytku nieruchomego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karczewski
Prowadzący grup: Maciej Karczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Tematyka ćwiczeń dotyczy definicji i cech konstytuujących poszczególne kategorie zabytków, podstaw prawnych ich dokumentacji oraz podstawowych technik sporządzania dokumentacji zabytku nieruchomego

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1/ zabytek – definicja i uregulowania prawne w zakresie dokumentacji

2/ dokumentacja rysunkowa – zasady sporządzania

a/ mapa

b/ pomiary

c/ szkic sytuacyjny

d/ zasady inwentaryzacji dokumentacji rysunkowej

3/ dokumentacja fotograficzna:

a/ zasady i technika sporządzania

b/ zasady inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej

4/ dokumentacja opisowa – zasady sporządzania i terminologia

Literatura:

Literatura podstawowa:

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 987) I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

KARTA EWIDENCYJNA CMENTARZA INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

Narodowy Instytut Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/

Literatura uzupełniająca:

Zabytki budownictwa i architektury w Polsce. Województwo białostockie 3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, tomy dotyczące Polski północno wschodniej.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Podstawy i kryteria oceny: ocena aktywności podczas ćwiczeń;

ocena samodzielnie sporządzonej dokumentacji graficznej, fotograficznej i opisowej wybranego zabytku nieruchomego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Tematyka ćwiczeń dotyczy definicji i cech konstytuujących poszczególne kategorie zabytków, podstaw prawnych ich dokumentacji oraz podstawowych technik sporządzania dokumentacji zabytku nieruchomego

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1/ zabytek – definicja i uregulowania prawne w zakresie dokumentacji

2/ dokumentacja rysunkowa – zasady sporządzania

a/ mapa

b/ pomiary

c/ szkic sytuacyjny

d/ zasady inwentaryzacji dokumentacji rysunkowej

3/ dokumentacja fotograficzna:

a/ zasady i technika sporządzania

b/ zasady inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej

4/ dokumentacja opisowa – zasady sporządzania i terminologia

Literatura:

Literatura podstawowa:

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz. U. z 2003 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (poz. 987) I. STANDARDY DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH, PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

KARTA EWIDENCYJNA CMENTARZA INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA (Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Warszawa 2011)

Narodowy Instytut Dziedzictwa: http://www.nid.pl/pl/

Literatura uzupełniająca:

Zabytki budownictwa i architektury w Polsce. Województwo białostockie 3, Ośrodek Dokumentacji Zabytków.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, tomy dotyczące Polski północno wschodniej.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę. Podstawy i kryteria oceny: ocena aktywności podczas ćwiczeń;

ocena samodzielnie sporządzonej dokumentacji graficznej, fotograficznej i opisowej wybranego zabytku nieruchomego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.