Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne armie i konflikty zbrojne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS1-3WAK Kod Erasmus / ISCED: 08.352 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Współczesne armie i konflikty zbrojne
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania, struktury wewnętrznej, mechanizmów kontroli i finansowania sił zbrojnych we współczesnych państwach, a także zasad ich użycia w konfliktach zbrojnych oraz operacjach pokojowych. Wykształcenie umiejętności prawidłowej analizy, interpretacji i objaśniania wydarzeń o charakterze polityczno-militarnym. Rozwijanie nawyków śledzenia wydarzeń związanych z funkcjonowaniem współczesnych sił zbrojnych oraz przebiegiem konfliktów zbrojnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr rok III, semestr VI

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin

Metody dydaktyczne: Dyskusja na podstawie przeczytanych źródeł i literatury, prezentacja multimedialna, elementy wykładu.

Punkty ECTS: 2

Wykład - 15 godz. Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

-udział studenta w wykładzie: 7,5x2 godz.= 14 godz.

-udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 4 x 1 godz.= 4 godz. (zakładamy, że student skorzysta np. z czterech konsultacji),

- realizacja zadań projektowych: 2 x 4 godz. =8 godz.(zakładamy, że student przygotuje np. 2 zadania projektowe)

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 10 godz.

- przygotowanie przez studenta sprawozdania z wybranych lektur: 3 godz.

- zaliczenie lektur: 1 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- egzamin: 1 godz.

Razem: 14+4+8+10+3+10+1=53 godz. (50:25=2)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+4konsult.+1zalicz. = 35 godz., 1,5 pkt. ECTS (35:25=1,4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

4konsult.+8projekt.=12 godz. 0,5 pkt. ECTS (12:25=0,48)

Literatura:

B. Panek, R. Stawicki, Świat wobec wyzwań i zagrożeń w drugiej dekadzie XXI w., Warszawa 2018.

B. Pacek, Wojna hybrydowa na Ukrainie, Warszawa 2018.

B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.

J. Solarz, Doktryny militarne XX w., Kraków 2009.

K. Załęski, Siły zbrojne. Teoria i praktyka funkcjonowania, Warszawa 2018.

Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej rewolucji w sprawach wojskowych, Kraków 2009.

M. Wrzosek, Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warszawa 2018.

Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, red. P. Mickiewicz, Warszawa 2018.

R. Latiff, Wojny przyszłości. W obliczu nowego, globalnego pola bitwy, Warszawa 2018.

R. Kłosowicz, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2003.

Z. Jagiełło, J. Kajetanowicz, Wojska lądowe w wojnach lokalnych XX wieku, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG4, KP6_WG6, KP6_WG9, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK4, KP6_WK5;

Umiejętności: KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1;

Kompetencje społeczne: KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności i zaangażowania studentów podczas zajęć. Zaliczenie nieobecności podczas dyżurów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wesołowski
Prowadzący grup: Tomasz Wesołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.