Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia życia codziennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2KHZC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia życia codziennego
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem i celem realizowanym w ramach przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy o kształcie i charakterze elementów tworzących życie codzienne mieszkańców Europy od starożytności po wiek XX. Analiza obejmuje szeroki zakres zagadnień takich jak: warunki klimatyczne, zabudowa mieszkalna, stroje, pożywienie, choroby, higiena, edukacja, wychowanie, religia, filozofia, mentalność, małżeńskość, praca zawodowa, służba wojskowa, sądownictwo, rozrywki, struktury społeczne. Student powinien opanować wiedzę pozwalającą na obserwowanie i rozumienie trwania lub zmian zwyczajów życia codziennego na przestrzeni przynajmniej kilku stuleci.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przyswojenie przez studentów wiedzy o najważniejszych elementach i zjawiskach związanych z życiem codziennym w dawnych wiekach.

Pełny opis:

Brak wymagań wstępnych

Wspólne omawianie poszczególnych zagadnień w oparciu o zadaną literaturę; praca w grupach

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr V/ sem. letni

Konwersatorium – 30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x2godz.=28 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 45 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 6 godz.

- zaliczenie: 1 godz.

Razem: 30+28+45+6+1 = 100 godz. (100:25=4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+1zal. = 31 godz., 1 pkt. ECTS (31:25=1,24)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

45lektury.=45 godz. 2 pkt. ECTS (45:25=1,84)

Literatura:

1-2. Starożytna Grecja

L. Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

3-4. Starożytny Rzym

Historia życia prywatnego. T. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red P. Veyne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 21-221.

5. Wczesne średniowiecze

P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

6-7. Prusy i Jaćwież

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.

8-10. Pełne i późne średniowiecze

M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.

11-12. Nowożytność

A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969.

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982.

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.

13-15. XIX-XX wiek

L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2014.

R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna, 1945-1956, Olsztyn 2003.

B. Meyer, Życie codzienne w Pałacu Buckingham: od Wiktorii do Elżbiety II, przeł. Ewa Umińska-Plisenko, Poznań 1999.

S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tł. Joanna Gilewicz, Kraków 2012.

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o najważniejszych elementach życia codziennego na przestrzeni różnych epok.

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem życia codziennego

KP7_WG2 metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, wojskowa, życia codziennego itp.

KP7_WG3 pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym

KP7_WG5 powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii

KP7_WG8 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych, militarnych

KP7_WK1 relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw

KP7_WK3 wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne

KP7_UW1 samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW3 analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW4 analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp

KP7_UW5 korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań

KP7_UO2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KP7_KK2 zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR4 do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał minimum 80% obecności na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Łozowski
Prowadzący grup: Piotr Łozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przyswojenie przez studentów wiedzy o najważniejszych elementach i zjawiskach związanych z życiem codziennym w dawnych wiekach.

Pełny opis:

Brak wymagań wstępnych

Wspólne omawianie poszczególnych zagadnień w oparciu o zadaną literaturę; praca w grupach

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr V/ sem. letni

Konwersatorium – 30 godz. Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: 100 godz., w tym (wg wskaźników ilościowych):

- udział studenta w zajęciach konwersatorium: 15x2 godz.= 30 godz.

- przygotowanie do konwersatoriów: 14x2godz.=28 godz.

- zapoznanie się studenta z listą lektur i opracowanie wybranych pozycji: 45 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 6 godz.

- zaliczenie: 1 godz.

Razem: 30+28+45+6+1 = 100 godz. (100:25=4)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30konw.+1zal. = 31 godz., 1 pkt. ECTS (31:25=1,24)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:

45lektury.=45 godz. 2 pkt. ECTS (45:25=1,84)

Literatura:

1-2. Starożytna Grecja

L. Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

3-4. Starożytny Rzym

Historia życia prywatnego. T. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red P. Veyne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 21-221.

5. Wczesne średniowiecze

P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

6-7. Prusy i Jaćwież

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.

8-10. Pełne i późne średniowiecze

M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.

11-12. Nowożytność

A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969.

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982.

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.

13-15. XIX-XX wiek

L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2014.

R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna, 1945-1956, Olsztyn 2003.

B. Meyer, Życie codzienne w Pałacu Buckingham: od Wiktorii do Elżbiety II, przeł. Ewa Umińska-Plisenko, Poznań 1999.

S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tł. Joanna Gilewicz, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)