Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MF2-2SM
Kod Erasmus / ISCED: 11.105 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (lista przedmiotów):

Probabilistyka 360-MF2-1PRB

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu:

Po zakończeniu kursu student nabywa umiejętności:

1. sprawdzania, czy dana statystyka jest o zadanej własności np. czy jest dostateczna (minimalna dostateczna),

2. stosowania teorii decyzji statystycznych w testowaniu hipotez.

Ponadto zna:

1. wady i zalety różnych klas estymatorów i sposobów wyznaczania estymatorów w danej klasie,

2. własności wykładniczych przestrzeni statystycznych i statystyk w tych przestrzeniach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przestrzeń statystyczna. Statystyki i ich typy. Matematyczne podstawy teorii estymacji i testowania hipotez. Elementy teorii decyzji statystycznych. Informacja statystyczna. Analiza statystyczna z wykorzystaniem programów statystycznych np. R/SPSS.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscypliny: matematyka, informatyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Probabilistyka

wykład 30 godz. ćwiczenia 20 godz. laboratorium 10 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 15x2h = 30h

udział w ćwiczeniach i laboratoriach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 12x1h = 12h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

przygotowanie do kolokwiów 3x4h = 12h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75h, 3 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 57h, 2 ECTS

Literatura:

1. J.R. Barra Matematyczne podstawy statystyki, PWN, Warszawa 1982.

2. J. Bartoszewicz Wykłady ze statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1989.

3. R. Zieliński Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- najważniejsze twierdzenia z zakresu statystyki matematycznej dotyczące przestrzeni statystycznych, statystyk, wykładniczych przestrzeni statystycznych, testowania hipotez oraz estymacji, decyzji statystycznych - KA7_WG10.

- wybrany pakiet służący do statystycznej obróbki danych (np, R/SPSS ) - KA7_WG07.

- fundamenty teorii informacji Fishera - KA7_WG10.

Student potrafi:

- dokonać statystycznej obróbki danych - KA7_UW12.

- wyznaczyć statystyki i estymatory o zadanych własnościach, jak również testować hipotezy - KA7_UW11, KA7_UW12, KA7_UW14.

- dowodzić fundamentalnych twierdzeń statystyki z wykorzystaniem narzędzi analizy matematycznej, zespolonej i fourierowskiej - KA7_UW05.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Tomasz Czyżycki, Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)