Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2AM3
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna III
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość materiału w zakresie przedstawianych treści na poziomie rozumienia wprowadzanych pojęć oraz treści twierdzeń· znajomości przeprowadzanych dowodów· przytaczania odpowiednich przykładów rozwiązywania zadań rachunkowych


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym. Funkcje uwikłane. Ekstrema lokalne i warunkowe. Całkowanie funkcji oraz twierdzenie o zamianie zmiennych.

Pełny opis:

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II, Algebra liniowa II

wykład 60 godz. ćwiczenia 90 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x4h = 60h

udział w ćwiczeniach 15x4h = 90h

przygotowanie do zajęć 7x3h = 21h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

rozwiązanie zadań domowych 45h = 45h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 4h = 16h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 129 godzin, 5 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 145 godzin, 6 ECTS

Literatura:

1. W.Rudin, "Podstawy analizy matematycznej'', Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998,

2. K. Maurin, "Analiza " część pierwsza, PWN, Warszawa 1977,

3.M.Spivak, "Analiza na rozmaitościach ", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005,

4.L.Schwartz ''Kurs analizy matematycznej'',PWN, Warszawa 1980,

5.R.Rudnicki,''Wykłady z analizy matematycznej'',Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001,

6.A.Birkholc,''Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych'',Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

7. G. M. Fichtenholz „Rachunek różniczkowy i całkowy'' t. I , II, III Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

8. R. Rudnicki „Wykłady z analizy matematycznej”, PWN, 2006.

9. R. Leitner „Zarys matematyki wyższej”, WNT, 1995.

Zbiory zadań:

1. W. Krysicki, L. Włodarski „Analiza matematyczna w zadaniach”

2. M. Gewert, Z. Skoczylas „ Analiza matematyczna. Przykłady i zadania”

3. J. Banaś, S. Wędrychowicz „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

4. G. N. Berman „Zbiór zadań z analizy matematycznej”

Efekty uczenia się:

KA6_UW03, KA6_UW05, KA6_UW06, KA6_UW08, KA6_WG01, KA6_WG03, KA6_WG04, KA6_WG05, KA6_UW07, KA6_UW13, KA6_UW10

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Jakimowicz
Prowadzący grup: Grzegorz Jakimowicz, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Goliński
Prowadzący grup: Tomasz Goliński, Elwira Wawreniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)