Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2LJO3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego 3
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Lektorat języka obcego 3 360-MS1-2LJO3

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESKJO.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Lektorat języka angielskiego II

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia i udział w nim 4h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 91 godzin, 3 ECTS

Literatura:

English File 3rd edition advanced Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2015)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English for Mathematics - Anna Krukiewicz-Gacek, Agnieszka Trzaska, AGH

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

lingua.com

www.breakingnewsenglish.com

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

Efekty uczenia się:

KA6_UK1

Posługuje się terminologią matematyczną w języku obcym na poziomie B2.

KA6_UO2

Potrafi współpracować w grupie realizując wspólne projekty.

KA6_UU1 Rozumie potrzebę podnoszenia swoich umiejętności i

kwalifikacji.

KA6_KK1 Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań.

KA6_KO1 Wykazuje odpowiednią postawę niezbędną

do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Stosowane metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych. Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie,czytanie,słuchanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypracowań pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny matematyki z użyciem języka obcego .

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Egzamin po 4 semestrze

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez obowiązku odpracowania), przygotowanie do zajęć i aktywność; zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów kontrolnych; praca pisemna, prezentacja ustna, kolokwium, samoocena efektów kształcenia, referat, rozwiązywanie zadań.

Obowiązujące kryteria ocen na lektoracie:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

50% - 0% - niedostateczny (2.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Anna Hlebowicz-Kozioł
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Student pogłębia swą umiejętność władania językiem angielskim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii i obcowania z literaturą fachową matematyczną

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Dziedzina: matematyka, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Lektorat języka angielskiego II

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach 15x2h = 30h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach 15x1h = 15h

realizacja zadań projektowych: prezentacji obcojęzycznych 2 x 6h = 12h

przygotowanie do pisemnego zaliczenia i udział w nim 4h = 4h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 30 godzin, 1 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 91 godzin, 3 ECTS

Literatura:

English File 3rd edition advanced Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2015)

English File 4th edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition upper-intermediate Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English File 4th edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki Student's Book ; Workbook (OUP,2020)

English File 3rd edition intermediate plus Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden Student's Book ; Workbook (OUP,2014)

English for Mathematics - Anna Krukiewicz-Gacek, Agnieszka Trzaska, AGH

English Grammar in Use upper-intermediate - Raymond Murphy

Destination C1&C2 Grammar & Vocabulary - Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

www.ling.pl

www. TED.com

lingua.com

www.breakingnewsenglish.com

autorskie materiały prowadzącego

kurzgesagt

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Bielenia, Agnieszka Górska, Anna Hlebowicz-Kozioł, Iwona Jabłonowska
Prowadzący grup: Anna Hlebowicz-Kozioł, Iwona Jabłonowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)