Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS1-2WDI
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do informatyki
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MT1 2 rok sem. letni Matematyka spec. teoretyczna - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Reprezentacja binarna liczb całkowitych i rzeczywistych. Elementy algorytmiki. Architektura komputerów. System operacyjny i jego zadania.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki matematyczne, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 4

Prerekwizyty: Wstęp do programowania

Wykład 30 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30h

- laboratorium 30h

Przygotowanie do zajęć

- wykład 5h

- laboratorium 10h

Zapoznanie z literaturą: 15h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe, realizacja zadań projektowych: 20h

Przygotowanie do kolokwium: 10h

Przygotowanie do egzaminu: 5h

Czas trwania egzaminu: 1h

Udział w konsultacjach: 5h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 65 godzin, 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 75 godzin, 3 ECTS

Literatura:

1. Brookshear J.G., Brylow D: Informatyka w ogólnym zarysie, Wydanie XIII, PWN, 2022.

2. Harel D., Feldman Y.,.: Rzecz o istocie informatyki algorytmika, WNT, Warszawa 2007

3. Wirth N.: Algorytmy+struktury danych=programy, WNT, 2002

4. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego Tom I i II, Wydanie XI, PWN, Warszawa 2022.

5. A. Silberschatz, P.B. Galwin, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa 2005

6. Penrose R.: Nowy umysł cesarza, O komputerach, umyśle i prawach fizyki, Wyd. Zysk i S-ka, 2021.

7. Sobaniec C., System operacyjny Linux — przewodnik użytkownika, Nakom. Poznań 2002.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się w ramach realizacji przedmiotu:

Ma wiedzę o pozycyjnych systemach liczenia, potrafi przedstawiać liczby w różnych systemach pozycyjnych oraz zaimplementować konwersje w wybranym języku programowania - KA6_WG06

Ma wiedzę o binarnej reprezentacji liczb całkowitych i rzeczywistych; rozumie mechanizmy odpowiadające elementarnym działaniom arytmetycznym w stosunku do zapisu binarnego - KA6_WG06

Rozumie organizację i budowę komputera, zna model komputera wg von Neumanna; zna podstawowe algorytmy (sortowania, kompresji danych); potrafi zaimplementować wybrane z nich w wybranym języku programowania, umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania - KA6_WG06, KA6_UW15, KA6_UW16

Potrafi posługiwać się co najmniej jednym pakietem oprogramowania użytkowego - KA6_UW01

Zna podstawowe metody minimalizacji funkcji logicznych oraz ich realizacji - KA6_WG06, KA6_UW15, KA6_UW16

Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - KA6_KK01

Potrafi pracować zespołowo - KA6_UO01

Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych - KA6_UU02

Po zrealizowaniu przedmiotu student uzyskuje podstawy metodologiczne uprawiania i uczenia się matematyki /elementów informatyki - KA6_UW26

Sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne; kolokwium; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne w formie testu lub pytań ( zadań otwartych).

Zaliczenie laboratoriom: kolokwium, domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Uzyskanie 51% maksymalnej liczby wszystkich punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Reprezentacja binarna liczb całkowitych i rzeczywistych. Elementy algorytmiki. Architektura komputerów. System operacyjny i jego zadania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Półjanowicz
Prowadzący grup: Wiesław Półjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Reprezentacja binarna liczb całkowitych i rzeczywistych. Elementy algorytmiki. Architektura komputerów. System operacyjny i jego zadania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)