Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3JG
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty specjalizacyjne
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
fakultatywne specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie regulacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z bezrobociem i pośrednictwem pracy, instytucjami rynku pracy, pojęciem osoby bezrobotnej i przysługujących jej świadczeń.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z bezrobociem i pośrednictwem pracy, instytucjami rynku pracy, pojęciem osoby bezrobotnej i przysługujących jej świadczeń.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - rok III/sem. VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin; przygotowanie do zajęć 37,5 godzin (w tym 7 godzin asynchronicznie); udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29,5 godzin. Razem: 82 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, pod red. Z. Górala, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Maciejko: Świadczenia przedemerytalne. Komentarz, Warszawa 2006.

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pod red. Z. Górala, Warszawa 2016.

3.System prawa pracy. Tom VIII. Prawo rynku pracy, red. M. Włodarczyk, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA6_WK1

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej.

KA6_WK2

podstawowe, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej

Absolwent ma umiejętności:

KA6_UK2

brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu składającego się z pytań zamkniętych oraz pytań otwartych. Możliwość podwyższenia oceny o zadania e-learningowe oraz aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Witoszko
Prowadzący grup: Wioletta Witoszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)