Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2AOO
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Problematyka administrowania ochroną zdrowia i oświatą

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przede wszystkim treść tzw. ustaw ustrojowych dotyczących sposobu prowadzenia działalności leczniczej oraz

modelu funkcjonowania oświaty. Należało także przedstawić prawa i obowiązki zarówno beneficjentów wskazanych systemów (pacjentów,

uczniów), jak i zobowiązanych profesjonalistów (zarówno medycznych jak i oświatowych).

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne, II stopnia.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. w ramach e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, dyskusja, konsultacje, e-learning

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co

odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0

pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Dercz, H. Izdebski, T. Rek, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Warszawa 2013

U. Drozdowska, A. Zemke-Górecka, S. Sikorski, A. Doroszewska, Uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Aspekty prawne i

socjologiczne, pod red. Teresy Mróz, Białystok 2012.

D. Kurzyna-Chmiel, Oświata jako zadanie publiczne, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

Komentarze do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (np. autorstwa: K. Baka, G. Machulak,

A. Pietraszewskiej-Machety, A. Sidorko) oraz do ustawy o działalności leczniczej (np. autorstwa M. Dercza)

Komentarze do ustawy o systemie oświaty (np. autorstwa M. Pilicha) oraz do ustawy Karta Nauczyciela (autorstwa A. Barańskiego, J.

Rozwadowskiej-Skrzeczyńskiej, M. Szymańskiej)

System Prawa Medycznego, t. 3 Organizacja Systemu Ochrony Zdrowia, pod red. D. Bach-Goleckiej, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Absolwent

Wiedza:

Ma wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji z zakresu prawa administracyjnego materialnego, dotyczące szczególnej dziedziny wiedzy, jaką jest administrowanie ochroną zdrowia i oświatą, potrafi samodzielnie analizować akty normatywne związane z przedmiotem. KA7_WG4

Umiejętności:

Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu administrowania ochroną zdrowia i oświatą i na tej podstawie formułować i

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy

Potrafi innowacyjnie wykonywać zadania przez właściwy dobór aktów normatywnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa na podstawie

informacji z nich pochodzących. Potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji.

KA7_UW1

Kompetencje społeczne:

Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym: rozwijania dorobku zawodu urzędnika, podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika (funkcjonariusza publicznego) oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny, z uwzględnieniem wykonania zadań z e-learningu. W zależności od sytuacji epidemicznej, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Drozdowska
Prowadzący grup: Urszula Drozdowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)