Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2JY Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami, zasadami, formami i dobrymi praktykami współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Studenci zrozumieją znaczenie działania organizacji pozarządowych w sektorze publicznym, poznają korzyści jakie z tego płyną dla obywateli i prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny

Rok studiów /semestr: II rok, IV semestr

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu prawa administracyjnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 7 godz. konwersatorium (w tym 3 godz. w e-learningu)

Metody dydaktyczne: metody dialogowe, przeplatane elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. w e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Blicharz, Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Kolonia Limited 2005;

J. Radwanowicz – Wanczewska, Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi a przeciwdziałanie korupcji (w:) M. Stec, K. Bandarzewski (red.), Unormowania antykorupcyjne w administracji publicznej, Wolters Kluwer 2009;

J. Ruszewski, Umowa jako forma przekazywania organizacjom pozarządowym przez organy administracji publicznej wykonywania zadań publicznych (w:) J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Kolonia Limited 2008;

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2019;

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

Z. Gilowska, D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Podstawy prawne funkcjonowania terytorialnej administracji publicznej w RP, Sam. Teryt. 2002, nr 1–2;

P. Frączak, R. Skrzypiec, Główne mechanizmy korupcjogenne występujące w działalności organizacji pozarządowych (w:) P. Frączak, R. Skrzypiec (red.), Przejrzysta gmina. Organizacje pozarządowe. Korupcja. Raport z badań, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) -KA7_WG5,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez administrację publiczną, stron postępowań administracyjnych) - KA7_UK1,

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach - KA7_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych.

Zaliczenie pisemne/ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Prowadzący grup: Joanna Radwanowicz-Wanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.