Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces decyzyjny w administracji samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2KD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w administracji samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 7 godziny konwersatorium (w tym 3 godziny e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Habuda L. (red.), Administracja i polityka. Procesy decyzyjne w administracji publicznej, Wrocław 2000

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011

Wykaz literatury uzupełniającej:

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW2 - wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KA7_UW4 - formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO3 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie na ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 7 godziny konwersatorium (w tym 3 godziny e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Habuda L. (red.), Administracja i polityka. Procesy decyzyjne w administracji publicznej, Wrocław 2000

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011

Wykaz literatury uzupełniającej:

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Kraków 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy specjalistyczny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - II rok/semestr III (II stopień)

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 7 godziny konwersatorium (w tym 3 godziny e-learningu)

Metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 7 godz. (w tym 3 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 21 godz. Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Habuda L. (red.), Administracja i polityka. Procesy decyzyjne w administracji publicznej, Wrocław 2000

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010

Rydlewski G., Decydowanie publiczne, Warszawa 2011

Knosala E., Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011

Wykaz literatury uzupełniającej:

Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.

Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.