Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wykroczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2EF Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wykroczeń
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji materialnego i procesowego prawa wykroczeń oraz ich porównanie z odpowiednimi regulacji prawa karnego sensu stricto.


Główny ciężar zostanie położony na zapoznanie studentów z rozwiązaniami kodeksu wykroczeń, w szczególności uregulowanymi w jego części ogólnej zasadami odpowiedzialności za wykroczenia oraz karami przewidzianymi wobec sprawców wykroczeń. Omówione zostaną także najczęściej występujące w praktyce stany faktyczne wykroczeń, zgrupowanych zarówno w kodeksie wykroczeń oraz ustawach szczególnych. W ramach procesowego prawa wykroczeń przedstawiona zostanie problematyka


ścigania sprawców wykroczeń, ze szczególnym uwzględnieniem procedury sporządzania wniosków o ukaranie. Postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia zostanie przedstawione w aspekcie prawnoporównawczym na tle procedury karne, co ma służyć zwróceniu uwagi studentów na różnice i podobieństwa zachodzące pomiędzy tymi dwoma rodzajami postępowań o czyny karalne.

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie prawa wykroczeń oraz poznanie zasad funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej z zakresu prawa wykroczeń i regulacji Kodeksu wykroczeń co jest istotne do posługiwania się nimi podczas przyszłej pracy absolwenta.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny .

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć przez studenta 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz., godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Marek, A. Marek-Ossowska,: Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2019.

O. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

T. Bojarski: Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2005;

M. Bojarski, W. Radecki: Prawo wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2006;

W. Kotowski: Prawo wykroczeń. Komentarz, Kraków 2006;

R. A. Stefański: Wykroczenia drogowe, Kraków 2005;

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej, KA6_WG3

Umiejętności, absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, doboru doktryny i orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy o syntezy tych informacji, KA6 _UW1

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny z uwzględnieniem materiału przesłanego w e-learningu. Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w postaci opisowej. Czas trwania egzaminu 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów 15.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia oraz egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.