Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zagospodarowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2JK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zagospodarowania przestrzennego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa zagospodarowania przestrzennego w praktyce oraz wskazanie podstawowych zasad i idei polityki przestrzennej realizowanej przez administrację publiczną na różnych poziomach jej działania


Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych, a także zapoznanie się studentów z podstawami funkcjonowania i organizacji ładu przestrzennego w Polsce, w tym z systemem instytucjonalnym polityki przestrzennej, zasadami prawa zagospodarowania przestrzennego oraz przybliżenie podstawowej terminologii dotyczącej przedmiotowej materii.

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa zagospodarowania przestrzennego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I )

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 30 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 35 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

1. Pojęcia polityki przestrzennej i ładu przestrzennego

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przestrzeni dziejów : Lex Julia de modo aedificiorum urbis i inne historyczne akty normatywne

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE

4. Władztwo urbanistyczne gminy

5. Akty normatywne samorządu terytorialnego w sferze polityki przestrzennej

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- inne akty planowania

6. Akty stosowania prawa w sferze polityki przestrzennej

- decyzja o warunkach zabudowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inne akty stosowania prawa

7. Akty stanowienia i stosowania prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego jako jeden z etapów procedur administracyjnych w procesie budowlanym

8. Kontrola i nadzór w sferze polityki przestrzennej

Literatura:

1.J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Branta 2006

2. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008

3. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003

4.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , komentarz , pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2016

5. J. Ciechanowicz-Mclean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2008

6. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. , Prawo budowlane , Komentarz Warszawa 2018

7. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur administracyjnych.

K_W07 - zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą.

K_W12 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Umiejętności:

K_U01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa.

K_U04 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych.

Kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (test) na platformie blackboard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa zagospodarowania przestrzennego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I )

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 15 godz. przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

1. Pojęcia polityki przestrzennej i ładu przestrzennego

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przestrzeni dziejów : Lex Julia de modo aedificiorum urbis i inne historyczne akty normatywne

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE

4. Władztwo urbanistyczne gminy

5. Akty normatywne samorządu terytorialnego w sferze polityki przestrzennej

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- inne akty planowania

6. Akty stosowania prawa w sferze polityki przestrzennej

- decyzja o warunkach zabudowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inne akty stosowania prawa

7. Akty stanowienia i stosowania prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego jako jeden z etapów procedur administracyjnych w procesie budowlanym

8. Kontrola i nadzór w sferze polityki przestrzennej

Literatura:

1.J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Branta 2006

2. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008

3. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003

4.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , komentarz , pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2016

5. J. Ciechanowicz-Mclean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2008

6. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. , Prawo budowlane , Komentarz Warszawa 2018

7. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.