Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zagospodarowania przestrzennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-2JK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zagospodarowania przestrzennego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Adm.Stacj.2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności stosowania norm prawa zagospodarowania przestrzennego w praktyce oraz wskazanie podstawowych zasad i idei polityki przestrzennej realizowanej przez administrację publiczną na różnych poziomach jej działania


Celem przekazania treści przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym umiejętności wykładni norm tam zawartych, a także zapoznanie się studentów z podstawami funkcjonowania i organizacji ładu przestrzennego w Polsce, w tym z systemem instytucjonalnym polityki przestrzennej, zasadami prawa zagospodarowania przestrzennego oraz przybliżenie podstawowej terminologii dotyczącej przedmiotowej materii.

Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa zagospodarowania przestrzennego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I )

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 30 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

1. Pojęcia polityki przestrzennej i ładu przestrzennego

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przestrzeni dziejów : Lex Julia de modo aedificiorum urbis i inne historyczne akty normatywne

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE

4. Władztwo urbanistyczne gminy

5. Akty normatywne samorządu terytorialnego w sferze polityki przestrzennej

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- inne akty planowania

6. Akty stosowania prawa w sferze polityki przestrzennej

- decyzja o warunkach zabudowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inne akty stosowania prawa

7. Akty stanowienia i stosowania prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego jako jeden z etapów procedur administracyjnych w procesie budowlanym

8. Kontrola i nadzór w sferze polityki przestrzennej

Literatura:

1.J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Branta 2006

2. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008

3. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003

4.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , komentarz , pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2016

5. J. Ciechanowicz-Mclean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2008

6. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. , Prawo budowlane , Komentarz Warszawa 2018

7. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza:

WIEDZA, absolwent:uzyska

KA6_WG3, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego odnoszące się do polityki przestrzennej)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA6_UK1

prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z prawem administracyjnym (materialnym, ustrojowym i procesowym)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent potrafi:

KA6_KO1

wypełnianiać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz ładu przestrzennego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie pisemne (test) na platformie blackboard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem realizowanego przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania w prawie obowiązującym, w dokumentach urzędowych, zwłaszcza w orzeczeniach sądowych i administracyjnych, zasad, pojęć i instytucji prawa zagospodarowania przestrzennego, połączonej ze zdolnością oceniania prawidłowości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki prawne

Rok studiów: II (semestr I )

Wymagania wstępne: student przed przystąpieniem do nauki przedmiotu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu wstępu do nauk prawnych. Powinien również posiadać umiejętności z zakresu obsługi programu LEX w tym wyszukiwania aktów prawnych i orzecznictwa sądowego.

Metody dydaktyczne: wykłady.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w wykładach 30 godz.; przygotowanie do zajęć i egzaminu 40 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 77 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 40 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

1. Pojęcia polityki przestrzennej i ładu przestrzennego

2. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na przestrzeni dziejów : Lex Julia de modo aedificiorum urbis i inne historyczne akty normatywne

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych krajach UE

4. Władztwo urbanistyczne gminy

5. Akty normatywne samorządu terytorialnego w sferze polityki przestrzennej

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- inne akty planowania

6. Akty stosowania prawa w sferze polityki przestrzennej

- decyzja o warunkach zabudowy

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- inne akty stosowania prawa

7. Akty stanowienia i stosowania prawa z zakresu zagospodarowania przestrzennego jako jeden z etapów procedur administracyjnych w procesie budowlanym

8. Kontrola i nadzór w sferze polityki przestrzennej

Literatura:

1.J. Hernik, G. Olejniczak, Planowanie przestrzenne w RFN, Branta 2006

2. P. Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2008

3. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003

4.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , komentarz , pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2016

5. J. Ciechanowicz-Mclean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska, Komentarz, Warszawa 2008

6. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. , Prawo budowlane , Komentarz Warszawa 2018

7. M. Wierzbowski A. Plucińska-Filipowicz red. Ustawa o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.