Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zamówień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3PZP
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzą z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego publicznego

Skrócony opis:

Wykłady będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny, na których w sposób syntetyczny przedstawiony zostanie i omówiony zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień, tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień oraz regulacje europejskie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: wykład obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok 3/ semestr 5.

Wymagania wstępne: dla zrozumienia zagadnień wykładu Student powinien posiadać wiedzą z zakresu prawa finansów publicznych, prawa cywilnego i prawa gospodarczego publicznego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 4 godzin zdalne synchronicznie).

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz. (w tym 4 godz. zdalne synchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.. Razem 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta. który nie wymaga bezpośrednio udziału nauczyciela: 37,5 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z uzasadnieniem.

2. Stepaniuk M., Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych. Praktyczna analiza zmian, Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Panasiuk A., de Ambrosis Vigna A. (red.), System zamówień publicznych: wybrane problemy, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

absolwent zna i rozumie:

- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; KA6_WK3,

UMIEJĘTNOŚCI:

absolwent potrafi:

- wykorzystać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach poprzez:

dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej; KA6_UW2,

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji publicznej; KA6_UK2,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych dotyczących prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej; KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie w formie testu (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: 40 minut, rozwiązanie testu składającego się z 40-u pytań. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)