Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór i kontrola w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2NKP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór i kontrola w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty fakultatywne
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat kontroli i nadzoru w administracji publicznej - samorządowej i rządowej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej, w szczególności pojęcia, istoty oraz genezy kontroli, wskazanie różnic między kontrolą a nadzorem, wyjaśnienie rodzajów i kryteriów kontroli oraz struktury systemu kontroli w administracji publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II /sem. 2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład, zajęcia e-learningowe, konsultacje.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 35 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2018

2. S. Jędrzejewski, Kontrola administracji, Poznań 2000

3. J. Lang, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. D. Gregorczyk, Legalność jako kryterium sądowej kontroli decyzji administracyjnych, Warszawa 2018

3. K. Kokocińska (red.), Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, Poznań 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA. Student:

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KP7_WG1.

- zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu kontroli i nadzoru w administracji publicznej - KP7_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI. Student potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: - właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KP7_UW1.

KOMPETENCJE. Student jest gotowy:

do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej - KP7_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test jednokrotnego wyboru) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)