Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby zagraniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2SZG
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby zagraniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę funkcjonowania polskich służb zagranicznych, w oparciu o tematykę międzynarodowego prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz specyfikę międzynarodowych stosunków dyplomatycznych. W ramach konwersatorium omawiane są zagadnienia związane z zasadami kształtowania polskich służb zagranicznych, warunkami podejmowania pracy w polskich placówkach dyplomatycznych i polskich konsulatach.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok 5/sem.IX.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. dydaktycznych, w tym 8 godzin. stacjonarnie i 7 godzin w e-learningu.

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 8 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17 godz., elearning (asynchroniczny) - 7 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia - 25 godz., Razem 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja, pod red. M.Wilk, Łódź 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. T.Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2010.

2. J. Sutor. Leksykon dyplomatyczny, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Przekazanie wiedzy z zakresu baz bibliograficznych i serwisów informacji prawniczych (np.

LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe), merytoryczno-

formalnych wskazówek pisania pracy magisterskiej, metod, technik i narzędzi badawczych

właściwych kryminologii.

Wiedza, student zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1.

- w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań kryminologicznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości- KP7_WG6.

- w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej - KP7_WK5

Umiejętności, student potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawno-społeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - KP7_UW3.

- formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - KP7_UW4.

- przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - KP7_UW5.

- przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - KP7_UK3.

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KP7_UO1.

Weryfikacja wszystkich efektów w formie zaliczenia pisemnego.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne (esej).

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)