Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium - Prawo policyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-2PRODZ Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo policyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem proseminarium jest wstępne przygotowanie studenta do przygotowania pracy licencjackiej oraz złożenia odpowiednich

egzaminów w tym zakresie. Celem głównym jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w dziedzinie metodologii pisania prac

licencjackich, sporządzania planu pracy oraz efektywnego poszukiwania materiałów wraz z weryfikacją właściwych działań studenta.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obligatoryjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - konsultacje grupowe i indywidualne.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 8 godz., przygotowanie do zajęć oraz pracy licencjackiej 62,5 godz. (w tym 8 godz. e-learningu), udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 29,5 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co

odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 62,5 godz., co odpowiada 2,5

pkt ECTS.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

3. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. P. Lech, Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, Sopot 2010.

5. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

6. Z. Szkutnik, Metodyka pisania prac dyplomowych, Poznań 2005.

7. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna metody, techniki i narzędzia badań społecznych – K_W11;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej – K_W14;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- posiada umiejętności krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji – K_U05;

- ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym - K_U09;

- potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - K_U10,

- potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu wiktymologii - K_U15,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02;

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (skala ocen od 2,0 do 5,0) na podstawie przygotowanych planów pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Boratyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Boratyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.