Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium - Wiktymologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3SEMWIK Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Wiktymologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem seminarium jest pomoc studentowi w przygotowaniu pracy licencjackiej oraz złożenia odpowiednich egzaminów w tym

zakresie. Celem głównym jest przekazanie studentowi podstawowej wiedzy w dziedzinie metodologii pisania prac licencjackich,

sporządzania planu pracy oraz efektywnego poszukiwania materiałów wraz z weryfikacją właściwych działań studenta.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obligatoryjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne - konsultacje grupowe i indywidualne, w tym z udziałem e-learningu oraz w sposób zdalny w czasie rzeczywistym.

Punkty ECTS - 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz., w tym 16 e-learningu, przygotowanie do zajęć oraz pracy licencjackiej 100

godz.,

udział w konsultacjach związanych z zajęciami 84 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co

odpowiada 4,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4,0

pkt ECTS.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

3. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. P. Lech, Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, Sopot 2010.

5. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów,

Warszawa 2004.

6. Z. Szkutnik, Metodyka pisania prac dyplomowych, Poznań 2005.

7. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna metody, techniki i narzędzia badań społecznych – K_W11;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej – K_W14;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- posiada umiejętności krytycznej oceny treści zawartych w źródłach informacji – K_U05;

- ma umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym - K_U09;

- potrafi stawiać problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod je rozwiązywać - K_U10,

- potrafi zredagować opracowanie pisemne oraz przygotować wystąpienie ustne z zakresu wiktymologii - K_U15,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - K_K02;

- potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, regularne przedstawianie postępów nad pracą

licencjacką, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest nieobecność na czterech zajęciach - po dwa

w każdym semestrze.

Zaliczenie na ocenę w skali od 2,0 do 5,0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kużelewski
Prowadzący grup: Dariusz Kużelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.