Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PAW
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 14 godzin wykładu (w tym 5 godz. w formie synchronicznej i 2 godz. w formie asynchronicznej).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS – 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 14 godz. (w tym 5 godz. w formie synchronicznej i 2 godz. w formie asynchronicznej), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 50 godz. udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej - Teoria i praktyka, wyd. 1, Warszawa: Wolters Kluwer 2021

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 9, Warszawa 2021

2. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

3. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2021

4. Barta (red.), System Prawa Prywatnego, t. 13, Prawo autorskie, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA - absolwent w pogłębionym stopniu zna zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej KP7_WK5

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych KP7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do posługiwania się miernikami efektywności w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów publicznego lub prywatnego sektora bezpieczeństwa, w tym zasięgania opinii ekspertów

KP7_KK2

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych - test jednokrotnego wyboru. Skala ocen 2-5. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Rutkowska-Sowa
Prowadzący grup: Magdalena Rutkowska-Sowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Siemion
Prowadzący grup: Katarzyna Siemion
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)