Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PFS Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka społeczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy studentom o podstawowych zasadach opracowania, realizacji i ewaluacji działań o charakterze profilaktycznym. Studenci potrafią posługiwać się podstawowymi kategoriami profilaktycznymi dotyczącymi: modeli, poziomów, strategii i programów profilaktycznych, jak również czynników ryzyka i czynników chroniących. Studenci znają podstawowe teorie i koncepcje z nauk społecznych i kryminologii, które mogą zastosować w przygotowywanych projektach profilaktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: konwersatorium

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, pedagogika, kryminologia

Rok studiów/semestr: II rok II st., semestr letni

Wymagania wstępne: wiedza podstawowa z zakresu: pedagogii społecznej, nieprzystosowania społecznego, psychologii społecznej, rozwojowej, psychologii klinicznej, psychopatologii

Liczba zajęć godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 12 godz. konwersatorium,

Metody dydaktyczne: dyskusja, burza mózgów, ćwiczenia projektowe, praca z tekstem, prezentacja multimedialne, metoda sytuacyjna, metoda problemowa

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Przygotowanie projektu profilaktycznego 10 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 12 godz.

RAZEM 25 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach 12 godz.

Konsultacje 10 godz.

RAZEM 25 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany:

z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz.= 1 punkt ECTS

o charakterze praktycznym: 25 godz.= 1 punkt ECTS

Literatura:

A. Borucka, A. Pisarska, Koncepcja resilience – czyli jak pomóc dzieciom i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2008.

L. Cierpiałkowska, M. Ziarko, Psychologia uzależnień – alkoholizm. Warszawa 2010 (Rozdział 7).

M. Deptuła, Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa 2013.

Z. B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 1993.

Z. B. Gaś, Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.

Z. B. Gaś, Psychoprofilaktyka, Lublin 2000.

K. Keizer, S. Lindenberg, L. Steg, The Spreading of Disorder, www.sciencemag.org/cgi/content/full/322/5908/1681/DC1

Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2013.

I. Mudrecka, Wykorzystanie koncepcji resilience w profilaktyce niedostosowania społecznego i resocjalizacji, „Resocjalizacja Polska, nr 5/2013.

G. Mietzel, Psychologia kształcenia, Gdańsk 2002.

K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience, Warszawa 2014.

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000.

I. Pospiszyl, Patologie społeczne. Resocjalizacja, Warszawa 2008.

Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień, Warszawa 2016.

M. Szpringer, Profilaktyka społeczna. Rodzina, szkoła, środowisko lokalne, Kielce 2004.

J. Szymańska, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Warszawa 2012.

S. Śliwa, Profilaktyka pedagogiczna, Opole 2015.

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.

E. Wysocka, Koncepcja resilience jako podstawa teoretyczna identyfikacji zaburzeń w przystosowaniu i działań profilaktycznych [w:] Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym (red.) B. Urban, M. Konopczyński, Kraków 2012, s. 285-299.

K. Zajączkowski, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Toruń 1998, s. 7-23, 91-95

Efekty uczenia się:

K_W07: Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach.

K_W10: Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

K_U01: Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności profilaktycznej.

K_K09: Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności profilaktycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia projektowe, praca z tekstem, prezentacja multimedialne.

Kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach dydaktycznych,

- aktywność studenta na zajęciach

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, w formie testowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.